SZZ - NMgr - kombinovaná - okruhy Učitelství pro střední školy - Strategie


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Speciální pedagogika pro učitele
Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Navazující magisterské studium - kombinovaná forma
2015/16, 2016/17

 1. Psychopedie jako vědní obor, pojem předmět, cíle, postavení v systému věd. Terminologická východiska, charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace, klasifikace mentální retardace, demence, pseudooligofrenie. Etiologie mentální retardace, Downův syndrom.
 2. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Ucelená rehabilitace (charakteristika jednotlivých složek)
 4. Systém poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v ČR
 5. Osoby s mentálním postižením, psychický a somatický vývoj, symptomatické poruchy řeči, alternativní a augmentativní komunikace.
 6. Charakteristika okruhu jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami - definice, členění do skupin, charakteristika jednotlivých skupin, specifika edukace, institucionální vzdělávání.
 7. Speciálněpedagogická diagnostika psychopedická, obsahová a metodologická stránka.
 8. Individuální vzdělávací plán- charakteristika, obsah - zaměření na žáky s tělesným, zrakovým, mentálním postižením, s autismem a se specifickými poruchami učení.
 9. Autismus, etiologie, formy, diagnostika, edukace.
 10. Teorie edukace osob s mentálním postižením. Didaktické zásady, metody a formy používané při edukaci žáků s mentálním postižením.
 11. Systém vzdělávání osob s mentálním postižením.
 12. Základní škol praktická RVP ZV - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
 13. Etopedie – obor a jeho specifika, cíle, principy, prostředky, fáze edukace v etopedii.
 14. Cílové skupiny etopedie, problémy v chování a porucha chování – rozlišení, vymezení, okolnosti a důsledky pro výchovu a vzdělávání dítěte, vývoj poruchy chování.
 15. Systémový přístup a prevence kázeňských problémů ve škole, poradenský systém a systém školských výchovných zařízení.
 16. Základní škola speciální, specifika edukačního procesu, RVP ZŠS.
 17. Terapie používané v rámci edukace a péče u osob s mentálním postižením, alternativní, augmentativní komunikace.
 18. Koncept bazální stimulace a její využití v edukaci žáků s těžkým postižením.
 19. Možnosti pracovního uplatnění mentálně postižených žáků, chráněné dílny, podporované zaměstnávání.
 20. Učební dokument praktická škola jednoletá, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.
 21. Učební dokument praktická škola dvouletá, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá.
 22. Okruh žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na odborném učilišti

Literatura

 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004, s.128. ISBN 80-210-3613-3.
 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2005, s. 152. 80-210-3822.
 • BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků specifickými poruchami učení. Učební text Brno: MU, 2005, s.7-26. ISBN 80-86633-38-1.
 • BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : MU-MSD, 2005. ISBN 80-86633-373.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Distanční text. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton, 2001, ISBN 80-7254-192-7.
 • KARÁSKOVÁ, V. Tělesná výchova na ZvŠ. Praha : Septima, 1995.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-88-5.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie II., III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-62-1.
 • KREJČÍŘOVÁ, O. Estetická výchova mentálně retardovaných. Olomouc. Netopejr, 1998. ISBN 80-86096-12-2.
 • KREJČÍŘOVÁ, O, a kol. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha : Rytmus, 2005. ISBN 80-903598-1-7.
 • KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha : TECH-MARKET, 1996.
 • KUBOVÁ, L. Piktogramy- metodická příručka. Praha : TECH-MARKET, 1997.
 • LUDÍKOVÁ, L. SOURALOVÁ, E. Hluchoslepota. Základy znakové řeči pro hluchoslepé. Úprava prostředí pro výchovu a vzdělávání hluchoslepých. Olomouc: UP, 1999
 • LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: UP, 2005. ISBN 80-244-1154-7.
 • KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-58-8.
 • MERTIN, V. Individuálně vzdělávací program. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-033-4.
 • OPATŔILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9.
 • OPATŔILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3819-5.
 • PIKÁLEK, Š. Výchovná a pracovno rehabilitačná činnost u ťažko mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2004.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované vydání. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha : IPPP ČR, 2004. ISBN 80-86856-01-1.
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • PIPEKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4.
 • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.
 • POŽÁR, L. Psychologia osobnosti postihnutých. Bratislava : UK, 1997.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU, 1997, 2000.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1.
 • Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.
 • ŠVARCOVÁ, I. Příprava mládeže s těžším mentálním postižením na trhu práce. Praha : TECH-MARKET, 1996. ISBN 80-902134-4-8.
 • ŠVARCOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým a zdravotním postižením. III. Právo na vzdělávání. Kutikulární aspekty podpory. Praha : IPPP ČR, 2001.
 • TEPLÁ, M. Přípravný stupeň pomocné školy. Praha : TECH-MARKET, 1999. ISBN 80-86114-28-7.
 • TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178214-9.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta, 2003. ISBN 80-7320-063-5.
 • VANČOVÁ, A. Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2001.
 • VAŠEK, V. Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava : SPN, 1992.
 • VAŠEK, V. Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 1999.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým a zdravotním postižením. I. Základní informace. II. Metoda bazální stimulace. Praha : IPPP ČR 2001.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým mentálním postižením I.-III.. Praha: IPPP, 2001
 • VÍTKOVÁ, M., KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHŮŘEK, J. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
 • WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: AVICENUM, 1986
 • ZVOLSKÝ, P. Speciální psychiatrie. Praha: UK, 1996. ISBN 80-7184-203-6.

Zákony, vyhlášky a další předpisy

 • Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Praha : č. 651/2004.
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
 • Zákon č. 100/1998 o sociálním zabezpečení.
 • Zákon č. 108/2006 o sociálním zabezpečení.
 • Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha : MPSV ČR, 2002. ISBN 80-86552-45-4.

Internetové zdroje

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [online]. Cit. 2005-08-16. Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz.


Verze pro tisk

© 2010-2018