SZZ - NMgr - kombinovaná - okruhy Učitelství pro střední školy - SPU


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Speciální pedagogika pro učitele
Specifické poruchy učení
Navazující magisterské studium - kombinovaná forma
2015/16, 2016/17, 2017/2018

 1. Základní terminologie, SPU a jejich odlišnost od nespecifických poruch učení
 2. Vývoj paradigmatu SPU, proměny terapeutického přístupu k řešení SPU včetně změn institucionálního charakteru a příslušné legislativy. Systémový přístup k řešení problému.
 3. Legislativa rámec vzdělávání (zákony, vyhlášky)
 4. Příčiny specifických poruch učení
 5. Projevy specifických poruch učení. Prevence specifických poruch učení
 6. Detailní rozbor symptomatiky ADD, ADHD. Hyperaktivita, poruchy pozornosti, osobnost jedince
 7. Osobnostní rozvoj žáka s SPU
 8. Diagnostika specifických poruch učení, diagnostické domény
 9. Speciálně pedagogická diagnostika v běžné třídě základní a střední školy
 10. Diagnostické domény, specifika školského poradenského pracoviště (PPP)
 11. Intervenční přístupy, strategie (Fernaldová, Dílčí oslabení výkonu, EEG, Biofeedback, One Brain) Reedukace SPU (zásady přístupu, metody dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a dalších projevů SPU)
 12. Vývoj a specifika kognitivních funkcí (sluchová percepce, zraková percepce, paměť, myšlení)
 13. Lateralita, pravolevá orientace, orientace v prostoru
 14. Narušená komunikační schopnost (fonologická fonetická, morfologicko-syntaktická, lexikální a sémantická stránka řeči u žáků se specifickými poruchami učení)
 15. Systém péče a podpory v inkluzivním vzdělávání v ČR.
 16. Specifika přístupů a forem v inkluzivní edukaci (podmínky, princip individualizace a diferenciace)
 17. Strategie a styly učení u žáků na střední škole
 18. Sociální inkluze (učitelé, rodiče, terapeut, žák)
 19. Studijní a profesionální orientace žáků s SPU (škola, rodina, kariérní poradenství)
 20. Přístupy a intervence k jedincům s SPU v dospělosti, specifika v zaměstnání

Literatura

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Brno: MU.
 • BARTOŇOVÁ, M. (ed.) (2012) Specifické poruchy učení. Brno: Paido.
 • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Distanční text. Brno: Paido
 • BENDL, S. (2011). Kázeňské problémy ve škole (Aktualiz. a dopl. vyd.). Praha: Triton
 • BLAŽKOVÁ, R a kol. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido 2000 ISBN 80-85931-89-3
 • ELLIOTT, J., & PLACE, M. (2002). Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie (Vyd. 1.). Praha: Grada
 • ČERNÁ, M. a kol. Lehké mozkové dysfunkce. Praha UK 1992
 • JANÍKOVÁ, V., BARTOŇOVÁ, M. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání a přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.PdF MU. Brno. 2003 s. 5-21. ISBN 80-210-3135-2
 • KOCUROVÁ, M. Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy Pelhřimov. Dobrá Voda. 2002. ISBN 80-86473-23-6
 • KOŠČ, L. Psychodiagnostika matematických schopností, jejich poruch a narušení u dětí. KPPP, Hradec Králové. 1987 – NOVÁK, J. Dyskalkulie. Augusta. 1997
 • KREIBICHOVÁ, D. Náprava dyslexie, dysgrafie a dysortografie ve vyučovacím procesu na nižším stupni základní školy. Metod. materiál. Plzeň Pedagogické centrum 1993
 • KUCHARSKÁ, A. (ed.) Specifické poruchy učení a chování. (Sborník 1999). Praha: Portál, 1999
 • LINC, V. Psaní jako hraní. Praha: SPN, 1993
 • MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Jinočany: HaH, 1995
 • MATĚJČEK, Z. Po dobrém nebo po zlém. Praha: Portál, 1993
 • MICHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001 ISBN 80-7311000-8
 • MUNDEN, A. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha. Portál 2002
 • NOVÁK, J. Dyskalkulie. Praha: Augusta, 1997
 • POKORNÁ V. (2010) Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha : Portál
 • POKORNÁ, V. (1998) Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál.
 • PORTEŠOVÁ, Š. (2011) Rozumově nadané dítě s dyslexii. Brno : Portál.
 • SERFONTEIN, G. (1000) Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál.
 • REIFOVÁ, S. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha. Portál. 1999 ISBN 80-7178-287-4
 • SINDELAROVÁ, B. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, 1996
 • SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 2000 ISBN 80-7169-773-7
 • TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál 2003 ISBN 80-7178-800-7


Verze pro tisk

© 2010-2018