SZZ - okruhy Specifické poruchy učení

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Specifické poruchy učení
2015/16, 2016/17

 

 1. Vymezení specifických poruch učení, odlišení od nespecifických poruch učení a jejich příčin.
 2. Vývoj legislativy v ČR, zákon, vyhlášky.
 3. Základní pojmy - projevy a definice SPU.
 4. Etiologie – příčiny SPU, z pohledu různých odborníků.
 5. Charakteristika projevů – dyslexie, dysgrafie, dysortografie,…
 6. Lehké mozkové dysfunkce, symptomatika poruchy učení a chování.
 7. Screening, depistáž, prevence SPU, deficity dílčích funkcí.
 8. Formy vzdělávání žáků se SPU , systém péče, srovnání u nás a v zahraničí.
 9. Systémový přístup k vzdělávání žáků se SPU učitelé, rodina, terapeut, spolužáci.
 10. Diagnostika SPU, diagnostická kritéria. Úkoly poradenství v diagnostice.
 11. Dílčí zkoušky a jejich rozbor.
 12. Metodika vyučování čtení a psaní.
 13. Zásady nápravné péče, alternativní metody.
 14. Reedukace SPU, postupy, metody reedukace.
 15. Vývoj zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, pozornosti, volních.
 16. Vývoj sluchového vnímání, sluchová percepce, reprodukce rytmu.
 17. Rozvoj hrubé a jemné motoriky.
 18. Orientace v prostoru, pravolevá orientace, lateralita.
 19. Řečový projev u žáků s SPU.
 20. Studijní a profesní orientace žáků a studentů – profesní poradenství.
 21. Projevy SPU /LMD,ADD, ADHD/ v osobnostním životě.
 22. Výuka cizího jazyka u žáků s SPU.
 23. Projevy SPU u dospělých jedinců.
 24. Rodina dítěte s SPU, vztahy, sourozenci.
 25. Kompenzační pomůcky při reedukaci SPU.
 26. Základní problematika dyskalkulie.
 27. Základy problematiky dospělých osob s SPU.

Literatura

 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU PdF. 2004
 • BARTOŇOVÁ, M., Reedukace specifických poruch učen II. Brno: MU.2005. s. 152. ISBN 80-210-3822.
 • SERFOINTEN, G. Potíže dětí s učením a chováním. Praha. Portál 1999.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál 2003 ISBN 80-7178-800-7
 • MICHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001 ISBN 80-7311000-8
 • SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 2000 ISBN 80-7169-773-7
 • MUNDEN, A. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha. Portál 2002
 • ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Portál Praha 2001 ISBN 80-7178-544-X
 • ČERNÁ, M. a kol. Lehké mozkové dysfunkce. Praha UK 1992
 • JANÍKOVÁ, V., BARTOŇOVÁ, M. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání a přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.PdF MU. Brno. 2003 s. 5-21. ISBN 80-210-3135-2
 • KOCUROVÁ, M. Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy Pelhřimov. Dobrá Voda. 2002. ISBN 80-86473-23-6
 • BARTOŇOVÁ, M. Edukace žáků s SPU. In. Vítková,M. Integrativní školní pedagogika. MU. Brno. 23003 ISBN 80-86633-07-1
 • SINDELAROVÁ,B. Předcházíme poruchám učení. Praha Portál 1996.
 • KOŠČ, L. Psychodiagnostika matematických schopností, jejich poruch a narušení u dětí. KPPP, Hradec Králové. 1987 – NOVÁK, J. Dyskalkulie. Augusta. 1997
 • Sborníky- 1995, 1996, 1997-98, 1999, 2000 – KUCHARSKÁ, A. ed. VSpecifické poruchy učení a chování. Praha: Portál 2000 ISBN 80-7178-389-7
 • TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál, 2001 ISBN 80-7178-503-2
 • BLAŽKOVÁ, R a kol. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido 2000 ISBN 80-85931-89-3
 • TRAIN, A.: Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha. Portál 1997
 • BALŠÍKOVÁ, O.,DAN. Náprava čtení a psaní. Praha SPN 1990
 • BRÁZDOVÁ, K.: Počítám už sám. Praha Prometheus 1993
 • KREIBICHOVÁ, D. Náprava dyslexie, dysgrafie a dysortografie ve vyučovacím procesu na nižším stupni základní školy. Metod. materiál. Plzeň Pedagogické centrum 1993
 • REIFOVÁ, S. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha. Portál. 1999 ISBN 80-7178-287-4
 • Nový školský zákon, vyhlášky k dané problematice
 • KUCHARSKÁ, A., LEPOVÁ, R., SLAVÍKOVÁ, I. Specifické poruchy učení a chování. Sborník. Praha: DYS, 1995
 • KUCHARSKÁ, A. (ed.) Specifické poruchy učení a chování. (Sborník 1996). Praha: Portál, 1997
 • KUCHARSKÁ, A. (ed.) Specifické poruchy učení a chování. (Sborník 1997-98). Praha: Portál, 1998
 • KUCHARSKÁ, A. (ed.) Specifické poruchy učení a chování. (Sborník 1999). Praha: Portál, 1999
 • LINC, V. Psaní jako hraní. Praha: SPN, 1993
 • MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Jinočany: HaH, 1995
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994
 • MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1994
 • MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1991
 • MATĚJČEK, Z. Po dobrém nebo po zlém. Praha: Portál, 1993
 • MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. Praha: Portál,1995
 • NOVÁK, J. Dyskalkulie. Praha: Augusta, 1997
 • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997
 • POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 1998
 • POKORNÁ, V. Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii dyskalkulii. Praha: Fortuna, 1994
 • POKORNÁ, V. Poruchy chování u dětí a jejich náprava. Praha: UK, 1992
 • Pokyn MŠMT ČR č.j. 243 72/92-21 k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení na základních školách.
 • SINDELAROVÁ, B. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, 1996
 • SERFONTEIN, G. Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál, 199
 • SMUTNÝ, R., ŠAFROVÁ, A. Využití výpočetní techniky při reedukaci specifických poruch učení. Brno: Paido, 1998
 • SOVÁK, M. Metodika psaní leváků. Praha: SPN, 1984
 • ŠAFROVÁ, A. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 68 - 89
 • ŠAFROVÁ, A. Specifické poruchy učení a chování In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 98-129
 • ŠIRUČKOVÁ, M. Zlatý klíček, 100 říkadel správné výslovnosti. Praha: SPN, 1991
 • ŠVANCARA, J. a kol. Diagnostika psychického vývoje. Praha: SPN, 1974
 • TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997
 • TŘESOHLAVÁ, Z., ČERNÁ, M., KŇOURKOVÁ, M. Dříve než půjde do školy. Praha: Avicenum, 1990
 • TYMICHOVÁ, H. Nauč mne číst a psát.Praha: SPN, 1992
 • VOJTÍK, V., MACHOVÁ, J., BŘICHÁČEK, V. Poruchy vývoje dětí a mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole. Praha: SPN, 1990


Verze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno