SZZ - Bc - okruhy Oftalmopedie

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Oftalmopedie
Bakalářské studium
2015/16, 2016/17

 

 1. Pedagogika osob s postižením zraku (oftalmopedie/tyflopedie) – vymezení základních pojmů. Historický vývoj v péči a podpoře osob se zrakovým postižením u nás a v zahraničí.
 2. Okruh osob se zrakovým postižením. Vliv zrakového postižení na osobnost jedince v oblasti psychických procesů.
 3. Vývoj zrakového vnímání. Psychomotorický vývoj dítěte s těžkým zrakovým postižením.
 4. Zrakové vady/ zrakové postižení – základní klasifikace. Projevy vybraných zrakových vad a jejich vliv na každodenní život. Základní speciálněpedagogická diagnostika deficitů ve zrakovém vnímání.
 5. Raná péče – teoretická východiska rané péče, formy a služby rané péče. Střediska rané péče – klientela; zraková stimulace a podpora rozvoje zrakového vnímání.
 6. Dítě se zrakovým postižením v předškolním věku (předškolní výchova, dítě s narušeným binokulárním viděním a reedukace těchto vad).
 7. Dítě se zrakovým postižením ve školním věku. Specifika vzdělávání žáků s postižením zraku.
 8. Pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a práce s nimi. Využití výpočetní techniky ve vzdělávání osoby se zrakovým postižením.
 9. Systém vzdělávání žáků se zrakovým postižením v ČR. Edukace těchto žáků v běžné a speciální škole. Legislativní opatření. Poradenství a intervence ve školství (SPC, Centra při VŠ).
 10. Komunikace osob se zrakovým postižením - výuka Braillova písma a jeho zápis. Přístup k informacím.
 11. Rodina dítěte s postižením zraku (specifika, možnosti podpory samostatnosti dítěte s postižením zraku, intervence v rodině).
 12. Intervence poskytovaná občanům se zrakovým postižením starším 15let – Tyfloservis o.p.s., Krajská TyfloCentra, SONS, Rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha-Dědina, Domovy pro zrakově postižené a další poskytovatelé sociálních služeb.
 13. Prostorová orientace a samostatný pohyb osob nevidomých a slabozrakých. Pomůcky pro samostatný pohyb, podpora a intervence.
 14. Zrakové postižení jako součást kombinovaného postižení; Hluchoslepota - specifika komunikace a edukace osob s hluchoslepotou.
 15. Pracovní uplatnění osob s postižením zraku na trhu práce, příprava na povolání. Volnočasové aktivity osob nevidomých a osob s oslabeným viděním.

Literatura

 • ČÁLEK, O., CERHA, J,, HOLUBÁŘ, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha : Achát, 1992. 246 s.
 • FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5.
 • FINKOVÁ, D. Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 119 s. 9788024427423.
 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. : Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido. 2007. ISBN : 978-80-7315-145-4
 • JESENSKÝ, J. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007, ISBN 9788086723495.
 • JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky. Praha: SPN, 1988
 • JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové. Gaudeamus. 2002. ISBN 80-7041-041-8.
 • KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996, 1998. ISBN 80-7216-104-0.
 • KEBLOVÁ, A. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Praha: Septima. 2. rozš. vyd. 1999. ISBN 80-7216-104-0
 • KEBLOVÁ, A. Čich, hmat, sluchové vnímání, náprava binokulárních poruch. Praha: Septima, 1999.
 • KOCHOVÁ, K., SCHAEFEROVÁ, M. Dítě s postižením zraku: rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0782-5.
 • KRAUS, H. a kol. Kompendium očního lékařství. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-079-1.
 • KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-24-9.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHŮŘEK, J., VÍTKOVÁ, M. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2000). Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia. ISBN 80-7183-225-1.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2001). Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia.
 • MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dítěte. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-86-9.
 • MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.
 • NEMÉTH, A. Slabozrakosť ako pedagogický problém. Bratislava. Sapientia.1999. ISBN. 80-967180-5-3.
 • NIELSEN, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV. 1998. ISBN 80-85866-26-9.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno : Paido Brno, 2010. od s. 273-288, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
 • POŽÁR, L. Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. Trnava, 2000. ISBN 80-88774-74-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum, 1985. ISBN 80-7184-053-X.
 • VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTĚCH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-7184-929-4.
 • VÍTKOVÁ, M. a kol. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-85931-51-6.
 • WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: Avicenum, 1986

Internetové zdroje


Verze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno