SZZ - Bc - okruhy Oftalmopedie

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Oftalmopedie
Bakalářské studium
2017/2018

 

1.     Pedagogika osob s postižením zraku (oftalmopedie/tyflopedie) – vymezení základních pojmů. Historický vývoj v péči a podpoře osob se zrakovým postižením u nás a v zahraničí.

2.     Okruh osob se zrakovým postižením. Vliv zrakového postižení na osobnost jedince v oblasti psychických procesů.

3.     Vývoj zrakového vnímání. Psychomotorický vývoj dítěte s těžkým zrakovým postižením.

4.     Zrakové vady/ zrakové postižení – základní klasifikace. Projevy vybraných zrakových vad a jejich vliv na každodenní život. Základní speciálněpedagogická diagnostika deficitů ve zrakovém vnímání.

5.     Raná péče – teoretická východiska rané péče, formy a služby rané péče. Střediska rané péče – klientela; zraková stimulace a podpora rozvoje zrakového vnímání.

6.     Dítě se zrakovým postižením v předškolním věku (předškolní výchova, dítě s narušeným binokulárním viděním a reedukace těchto vad).

7.     Dítě se zrakovým postižením ve školním věku. Specifika vzdělávání žáků s postižením zraku.

8.     Pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a práce s nimi. Využití výpočetní techniky ve vzdělávání osoby se zrakovým postižením.

9.     Systém vzdělávání žáků se zrakovým postižením v ČR. Edukace těchto žáků v běžné a speciální škole. Legislativní opatření. Poradenství a intervence ve školství (SPC, Centra při VŠ).

10.   Komunikace osob se zrakovým postižením - výuka Braillova písma a jeho zápis. Přístup k informacím.

11.   Rodina dítěte s postižením zraku (specifika, možnosti podpory samostatnosti dítěte s postižením zraku, intervence v rodině).

12.   Intervence poskytovaná občanům se zrakovým postižením starším 15let – Tyfloservis o.p.s., Krajská TyfloCentra, SONS, Rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha-Dědina, Domovy pro zrakově postižené a další poskytovatelé sociálních služeb.

13.   Prostorová orientace a samostatný pohyb osob nevidomých a slabozrakých. Pomůcky pro samostatný pohyb, podpora a intervence.

14.   Zrakové postižení jako součást kombinovaného postižení; Hluchoslepota - specifika komunikace a edukace osob s hluchoslepotou.

15.   Pracovní uplatnění osob s postižením zraku na trhu práce, příprava na povolání. Volnočasové aktivity osob nevidomých a osob s oslabeným viděním.

Povinná literatura:

FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5.
HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. : Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido. 2007. ISBN : 978-80-7315-145-4
KOCHOVÁ, K., SCHAEFEROVÁ, M. Dítě s postižením zraku: rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0782-5.
PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno : Paido Brno, 2010. od s. 273-288, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 

Doporučená literatura

ČÁLEK, O., CERHA, J,, HOLUBÁŘ, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha : Achát, 1992. 246 s.
FINKOVÁ, D. Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 119 s. 9788024427423.
JESENSKÝ, J. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007, ISBN 9788086723495.
JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky. Praha: SPN, 1988
JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové. Gaudeamus. 2002. ISBN 80-7041-041-8.
KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996, 1998. ISBN 80-7216-104-0.
KEBLOVÁ, A. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Praha: Septima. 2. rozš. vyd. 1999. ISBN 80-7216-104-0
KEBLOVÁ, A. Čich, hmat, sluchové vnímání, náprava binokulárních poruch. Praha: Septima, 1999.
KRAUS, H. a kol. Kompendium očního lékařství. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-079-1.
KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-24-9.
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHŮŘEK, J., VÍTKOVÁ, M. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
LUDÍKOVÁ, Libuše (2000). Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia. ISBN 80-7183-225-1.
LUDÍKOVÁ, Libuše (2001). Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia.
MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dítěte. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-86-9.
MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.
NEMÉTH, A. Slabozrakosť ako pedagogický problém. Bratislava. Sapientia.1999. ISBN. 80-967180-5-3.
NIELSEN, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV. 1998. ISBN 80-85866-26-9.
POŽÁR, L. Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. Trnava, 2000. ISBN 80-88774-74-8.
VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum, 1985. ISBN 80-7184-053-X.
VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTĚCH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-7184-929-4.
VÍTKOVÁ, M. a kol. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-85931-51-6.
WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: Avicenum, 1986

 

Internetové zdroje

Inovace činností speciálně pedagogických center. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením) [online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/
Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením[online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/
Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením [online] Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/
Tyflopedie. Tyflopedické distanční texty [online]. c2009 Dostupný z www tdt.upol.cz/publikace.html
www.sons.cz
www.braillnet.cz
www.lorm.cz
www.iazt.cz
www.icevi.org
www.ranapece.cz, www.eda.cz
www.spektra.eu, www.tyflopomucky.cz
www.teiresias.muni.cz
www.svarovsky.cz
www.okamzik.cz
www.ktn.cz
www.nevidomimezinami.cz
www.european-agency.org
www.tyfloservis.cz
www.tyflocentrum.cz


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education