SZZ - Bc - Okruhy Etopedie

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Etopedie
Bakalářské studium
2014/15, 2015/16, 2017/2018

 

 1. Etopedie a její pojetí v systému speciální pedagogiky, vývoj etopedie uvnitř speciální pedagogiky, předmět etopedie, odlišnosti etopedie od ostatních speciálně pedagogických disciplín, spolupracující obory
  b) Vývoj poruchy chování – edukační kontext, problematika včasné intervence
 2. Změny v etopedii na přelomu 21. století; teorie a praxe etopedie a současné trendy v přístupech k edukaci dětí v riziku poruch chování a s poruchami chování
  b) Poruchy chování spojené s agresí
 3. Problematika vymezení základní terminologie etopedie, její vývoj, odlišnosti české terminologie, současné trendy
  b) Poruchy chování spojené s konfliktem
 4. Přístupy ke klasifikacím poruch emocí a chování
  b) Poruchy chování spojené s problémy v pozornosti – ADD, ADHD, LMD
 5. Cílová skupina etopedie, charakteristika jedince v riziku poruch chování, s problémy v chování, s poruchou chování, individuální a sociální rozměr chování
  b) Sebehodnocení a jeho význam při edukaci dítěte s dispozicí k poruše emocí a chování, bodový systém hodnocení chování – v procesu prevence, intervence, rehabilitace
 6. Edukace dětí s dispozicí k poruchám emocí a chování v kontextu osobnostního pojetí, kvalita života jedince s poruchami chování – problematika socializačního procesu, vzdělávání a syndrom naučené bezmocnosti, sociální začlenění, problematika perspektivy a celoživotních postojů
  b) Strategie řízení chování ve třídě – plánování výuky, individuální dimenze plánování ve vztahu k rizikovým žákům (PCH)
 7. Systémový přístup k řešení edukace žáků s poruchami chování - prevence kázeňských problémů – škola, třída, pravidla kázně, hodnocení, vztahy, efektivita výuky, přínos projektů
  b) Lež, záškoláctví – strategie intervence – principy, poradenství, provázení
 8. Problematika kriminality mladistvých – charakteristika, součinnost školy při vyšetřování, otázky trestní odpovědnosti dětí a mladistvých, mediace a probace, uložení trestu
  b) Individuální a sociální kauzální faktory poruchy emocí a chování, vývoj poruchy emocí a chování, rizikové faktory ve vývoji jedince
 9. Strategie výuky ve třídách s žáky s poruchami emocí nebo chování – diagnostika, plánování dlouhodobé, krátkodobé, IVP, intervenční techniky
  b) Šikana a její vývoj, intervence, spolupráce s externími pracovišti
 10. Postavení dítěte v riziku a s poruchami chování v praxi etopedie
  b) Průběh, cíle a úkoly diagnostického procesu v diagnostickém ústavu (DÚD, DÚM), komplexní a perspektivní dimenze
 11. Porucha řízeného chování – diagnostická kritéria, projevy, prognóza
  b) Institut ústavní a ochranné výchovy - charakter ústavní a rodinné péče – odlišnosti, aplikace, zákonná opora a právní odpovědnost za výchovu dětí v náhradní rodinné péči, institucionální náhradní rodinná péče
 12. Opoziční chování u dětí, neposlušnost
  b) Význam klíčové osoby pro podporu socializace dítěte s dispozicí k poruše emocí a chování
 13. Závislostní chování – vývoj, prevence, intervence a podpora v jednotlivých fázích
  b) Cílové skupiny etopedie v rámci běžných a speciálních školy
 14. Problematika edukace jedinců s poruchami emocí a chování – integrace a inkluze v hlavním proudu vzdělávání, edukace v segregovaném prostředí, mezinárodní srovnání
  b) Faktory posilující odolnost dítěte vůči sociopatologickým vlivům, posilující vývojové faktory
 15. Specifika rizik vývoje poruch chování dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin
  b) Probace a mediace u mladistvých a mladých dospělých
 16. Rizikové faktory životě dětí pro zvýšenou vnímavost k rozvoji poruch emocí a chování
  b) Preventivně výchovné zařízení a jeho úkoly při podpoře a provázení dětí s problémy chování – uplatnění principů praxe etopedie, intervence její průběh, cíle a úkoly
 17. Vlivy inkluzivních přístupů k výchovně vzdělávací praxi škol hlavního proudu vzdělávání se zaměřením na riziko poruch chování a poruchy chování - prevence, intervence, poradenství
  b) Průběh, cíle, úkoly, principy speciálně pedagogického procesu v podmínkách dětského domova, komplexní a perspektivní dimenze
 18. Význam speciálně pedagogické diagnostiky pro edukaci jedince s problémy v chování – roviny diagnostiky, strukturované hodnocení chování, požadavek formativního charakteru hodnocení
  b) Spolupráce s rodiči při edukaci jedince s poruchou chování
 19. Týrané dítě – snydrom CAN – rizika pro vývoj chování, problematika prevence, intervence a podpory v edukačním kontextu
  b) Průběh, cíle, úkoly, principy speciálně pedagogického procesu v podmínkách dětského domova se školou, výchovného ústavu pro mládež komplexní a perspektivní dimenze

Literatura

 • ELLIOTT,J., PLACE, M. Dítě v nesnázích. 1.vyd.,Havlíčkův Brod: Grada, 2002, ISBN 80-247-0182-0
 • HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. 1. Vyd. Praha, Portál,1997, ISBN 80-7178-154-1
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4
 • ONDRÁČEK, P. Františku, přestaň konečně zlobit, nebo…. 1. Vyd. ISV, 2003, Praha, ISBN 80-86642-18-6
 • MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. 1.vyd.,Praha, Portál,1998, ISBN 80-7187-226-2
 • PETTY, G. Moderní vyučování. 1. vyd., Praha, Portál s.r.o., 1996, ISBN 80-7178-070-7
 • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. 1. vyd., Praha, Portál s.r.o., 1997, ISBN 80-7178-135-5
 • STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. Vyd. MU Brno, 2005, ISBN 80-210-3687-7
 • STUCHLÍKOVÁ, I. Základy psychologie emocí. 1.vyd., Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-553-9
 • Studie o právech dítěte. - 1. vyd. – Brno: Česko-Britská O.P.S., 2011. ISBN 978-80-260-0377-9 (brož.)
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Střediska výchovné péče. In VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství. 1.vyd. MSD, Brno, 2003, ISBN 80-214-2359-5, s.191-193
 • VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-166-9
 • VOJTOVÁ, V. Kapitoly etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. přepr. a rozšíř. vyd. Brno: MU 2008, ISBN 978-80-210-4573-6
 • VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. BRNO: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-488-8
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001a. ISBN 80-246- 0015-3
 • Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
 • Zákon o rodině a související předpisy sociálně-právní ochrany dětí. ÚZ, Ostrava, Sagit, číslo 666, 2001
 • Vyhláška č. 334 ze dne 22. září 2003, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
 • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Čj.: 10 194/2002-14


Verze pro tisk

© 2010-2018