Státní rigorózní zkouška - Specializace Specifické poruchy učení

Specializace - specifické poruchy učení
Zkoušející: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Obsahové okruhy
 • Terminologické problémy - vymezení pojmu SPU, definice, projevy specifických poruch učení
 • Systémový přístup k poruchám učení - systémový a kauzální přístup, systémové myšlení
 • Etiologie specifických poruch učení a chování - dispoziční příčiny, vliv prostředí
 • Detailní rozbor symptomatiky LMD (ADD, ADHD). Deficity dílčích funkcí
 • Poruchy chování a specifické poruchy učení
 • Diagnostika specifických poruch učení a diagnostická kritéria
 • Systém péče o žáky se specifickými poruchami učení v ČR
 • Studijní a profesionální orientace žáků a studentů s SPU (škola, pedagogové, terapeuti)
 • Projevy poruch učení a chování v osobnostním vývoji, problematika dospělých jedinců
 • Zvláštnosti psychického vývoje jedince s SPU
 • Rodina a výchovné působení na dítě s SPU
 • Zásady nápravné péče, reedukační systémy, alternativní metody
 • Reedukace dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a dalších poruch SPU
 • Zraková a sluchová percepce, prostorová orientace - pravolevá orientace, lateralita
 • Postavení cizího jazyka ve vzdělávání žáků s SPU

Literatura
 • Bartoňová, M. (2004) Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU.
 • Bartoňová, M. (2005) Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU.
 • Bartoňová, M. (2012) Specifické poruchy učení. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU.
 • Blažková, R. a kol. (2000) Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido.
 • Kucharská, A. (ed.) (2000) Specifické poruchy učení a chování. Praha: Portál.
 • Matějček, Z. Dyslexie. Jinočany: HaH, 1995.
 • Michalová, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-000-8.
 • Pokorná, V. (1997) Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál.
 • Pokorná, V. (1997) Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál.
 • Sborníky - 1996, 1997-98, 1999, 2000.
 • Sefrointen, G.(1999) Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál.
 • Selikowitz, M. (2000) Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada.
 • Train, A. (2001) Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál.
 • Vítková, M. (ed.) (2004) Integrativní speciální pedagogika Integrace školní a sociální. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
 • Zelinková, O. (1994) Poruchy učení. Praha: Portál.
 • Zelinková, O. (2015) Poruchy učení. 12. přepracované vydání. Praha: Portál.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education