Státní rigorózní zkouška - Specializace Speciální andragogika

Specializace - Speciální andragogika
Zkoušející: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Mít znalosti oboru s peciální andragogika a zařadit jej do historického, společenského a vědeckého kontextu. Znát speciálně andragogick é kategorie , jako např. dospělý člověk s postižením, vzdělávání dospělých s postižením, sociální status osob s postižením, lidský kapitál, atp . Umět propojit získané poznatky se znalostmi z dalších disciplín (sociologie, psychologie, psychiatrie, sociální práce atp.) a komparov at je se situací v zahraničí.

Obsahové okruhy
 • Speciální andragogika jako vědecká a praktická disciplína
 • Objekt speciální andragogiky – dospělý člověk s postižením
 • Činitelé speciálně andragogické interakce – speciálně andragogické profese, způsoby a možnosti interakce, role člověka s postižením v interakci
 • Edukativní dimenze speciální andragogiky
 • Sociální dimenze speciální andragogiky
 • Sociální inkluze osob s postižením a/nebo znevýhodněním
 • Postižení jako stigma – postoje společnosti a možnosti jejich změn směrem k inkluzi
 • Sociální politika a sociální služby v kontextu postižení, státní sektor, neziskové organizace, občanská sdružení (spolky), svépomocné skupiny
 • Dospělý člověk s postižením a znevýhodněním – potřeby, možnosti ve vybraných oblastech života (vzdělávání, práce, bydlení, volný čas, spiritualita) v kontextu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
 • Práce a pracovní uplatnění lidí s postižením (předprofesní a profesní příprava, rekvalifikace, podpora na pracovišti a trhu práce)
 • Prostředky intervence a podpory osob s postižením – edukační, intervenční a terapeutické přístupy a metody
 • Komunikace s lidmi s postižením – systémy alternativní a augmentativní komun ikace v dospělém věku, změna komunikačního systému, podpora komunikace ze strany majority

Literatura
 • Adamčíková, J., Eisner , P. & Kaucký, P. (2005). Empowerment – Možnosti zapojování a posilování lidí, uživatelů služeb agentur PZ a jiných organizací. Praha: Rytmus.
 • Elias, J. L., & Merriam , S. B. (2004). Philosophical foundations of adult education. Melbourne: Krieger Publishing.
 • Knowles , M. S., Holton , E. F., & Swanson , R. A. (2012). The adult learner. Routledge.
 • Matoušek , O. a kol. (2011). Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál.
 • Michalí , J. a kol. (2011). Zdravotní postižení a pomáhající profese . Praha: Portál.
 • Pančocha, K., Procházková , L., Sayoud Solárová , K. et al. (2013). Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením . Brno: MU.
 • Pančocha, K. (2013). Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: MU.
 • Procházková, L. (2009). Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. Brno: MU.
 • Procházková, L. (2014). Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. Brno: Masarykova univerzita.
 • Průcha, J. (2014). Andragogický výzkum. Praha: Grada.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education