Státní rigorózní zkouška - Specializace Somatopedie

Specializace - somatopedie
Zkoušející: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Obsahové okruhy
 • Vývoj vztahu společnosti k tělesně a zdravotně postiženým
 • Vymezení kategorie osob s tělesným postižením
 • Sociální dimenze tělesného postižení
 • Systém výchovy a vzdělání tělesně postižených, inkluze v České republice
 • Obraz tělesného postižení v jednotlivých etapách života jedince
 • Speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s tělesným postižením
 • Podpůrná opatření
 • Terapie ve speciálně pedagogické péči (léčebná rehabilitace s poruchou centrálního motoneuronu, ergoterapie, metoda bazální stimulace, hipoterapie ad.)
 • Charakteristika nemocné mládeže, nejčastější chronická onemocnění (epilepsie, alergie, astmatické onemocnění), vliv na výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, jejich profesní uplatnění a kvalitu života
 • Mozková obrna, etiologie, charakteristika, formy MO, charakteristika
 • Mozková obrna jako kombinované postižení, charakteristika (hybné postižení s přidruženým mentálním postižením, epilepsií, smyslovým postižením, poruchami komunikačních schopností).
 • Úrazy mozku z medicínského a pedagogického hlediska.
 • Degenerativní onemocnění svalů, Duchennova progresivní svalová dystrofie.

Literatura
 • Dvořák, J. (2001) Logopedický slovník. Terminologický a výkladový. Žďár n. s.: Edice logopaedae clinica.
 • Eis, E. (1990) Ortopedie pro speciální pedagogy. Praha: SPN.
 • Jankovský, J. (2001) Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton.
 • Kábrt, J. a kol. (1998) Lexicon medicum. Praha: AVICENUM.
 • Kapounek, B. a kol. (1989) Ortopedie a neurologie pro speciální pedagogy. Praha: SPN.
 • Káš, S. (1997) Neurologie v běžné lékařské praxi. Praha, Grada-Avicenum.
 • Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: GRADA.
 • Klenková, J. (2000) Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido.
 • Květoňová-Švecová, L. (2000) Oftalmopedie. Brno: Paido.
 • Michalík, J., Baslerová, P., Felcmanová, L. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření. Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Olomouc: UP.
 • Monatová, L. (1996) Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido.
 • Novosad, L. (2000) Základy speciálního poradenství. Praha: Portál.
 • Opatřilová, D. (2003) Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Brno: MU.
 • Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
 • Přinosilová, D. (1997) Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky. Brno: MU.
 • Říčan, P., Vágnerová, M. (1991) Dětská klinická psychologie. Praha: Avicenum.
 • Sayoud Solárová, K. (2010) Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Brno: MU.
 • Šlapal, R. (1996) Neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido.
 • Trojan, S. a kol. (1996) Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada.
 • Valenta, M., Müller, O. (2003) Psychopedie, teoretické základy a metodika. Olomouc: Parta.
 • Vítek, J. (2007) Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido.
 • Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (2006) Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (ed.) (2004) Integrativní speciální pedagogika Integrace školní a sociální. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
 • Vojta, V. (1993) Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada.
Zahraniční odborná literatura podle výběru uchazeče


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education