Státní rigorózní zkouška - Specializace Psychopedie

Specializace – psychopedie
Zkoušející: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D, doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Obsahové okruhy
 • Vývoj vztahu společnosti k osobám s mentálním postižením
 • Vymezení kategorie osob s mentálním postižením
 • Systém edukace dětí a žáků s mentálním postižením, poradenské služby, problematika celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením, možnosti profesního a společenského uplatnění
 • Teorie edukace osob s mentálním postižením, terminologická východiska, didaktické zásady, metody a vyučovací formy, specifické didaktické pomůcky
 • Speciálněpedagogická diagnostika u jedinců s mentálním postižením
 • Podpůrná opatření
 • Využití terapií v rámci podpory osob s mentálním postižením (hipoterapie, ergoterapie, canisterapie, arteterapie, dramatoterapie, metody bazální stimulace ad.)
 • Komunitní služby, charakteristika změn z pohledu poskytovatelů sociálních služeb, prognóza jejich dalšího vývoje
 • Postavení a role rodiny s dítětem s mentálním postižením v současné společnosti
 • Poruchy autistického spektra, specifika zdravotního postižení, edukace, prognóza v oblasti pracovního uplatnění
 • Souběžné postižení více vadami, současné možnosti edukace, alternativní a augmentativní formy komunikace

Literatura
 • Bazalová, B. (2006) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno : MU.
 • Bazalová, B. (2011) Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU.
 • Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.
 • Černá, M. a kol. (2008) Česká psychopedie. Praha : UK.
 • Dolejší, M. (1996) K psychologii mentálně retardovaných. Praha : Avicenum.
 • Fontana, D. (2003) Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál.
 • Knapcová, M. Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. Praha : IPPP ČR, 2006.
 • Kubová, L. (1996) Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha : Tech-Market.
 • Kubová, L. (1997) Piktogramy - metodická příručka. Praha : Tech-Market.
 • Michalík, J., Baslerová, P., Felcmanová, L. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření. Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Olomouc: UP.
 • Müller, O. a kol. (2014) Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada.
 • Morales, R. C. (2006) Orofaciální regulační terapie. Praha : Portál.
 • Opatřilová, D. (2005) Metody práce u jedinců s těžkým postižením a vice vadami. Brno : MU.
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et al. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU.
 • Pipeková, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006.
 • Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepracované a rozšířené vydání. Brno : Paido, 2010.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: MU.
 • Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno : Paido.
 • Pueschel, S. (1997) Downův syndrom pro lepší budoucnost. Praha : Tech-Market.
 • Rubinštejnová, S. J. (1987) Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha : SPN.
 • Švarcová, I. (2000) Mentální retardace. Praha : Portál.
 • Thorová, K. (2006) Poruchy autistického spektra. Praha : Portál.
 • Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál.
 • Valenta, M. a kol. (2003) Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP.
 • Valenta, M., Müller, O. (2007) Psychopedie. Olomouc : Parta.
 • Vančová, A. (2001) Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava : Sapientia.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education