Státní rigorózní zkouška - Patopsychologie

Patopsychologie
Zkoušející: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.


Obsahové okruhy
 • pojetí a vymezení normality
 • příčiny vzniku psychických odchylek
 • náročné životní situace
 • obranné adaptační mechanismy
 • psychologická problematika chronických nemocí
 • psychologická charakteristika vybraných neurologických onemocnění (DMO, LMD, ADHD, ADD, epilepsie, traumatické poškození mozku)
 • psychologická problematika zdravotně postižených (smyslové vady, tělesné postižení)
 • mentální retardace, demence
 • pervazivní vývojové poruchy
 • neurotické poruchy
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy osobnosti
 • poruchy chování v dětství a dospívání
 • problémy spojené se životním stylem (zdravý životní styl, závislosti, patologické hráčství)
 • rodina dítěte s postižením
 • nevhodné působení rodiny (syndrom CAN)

Literatura
 • Baštecký, J. et al. (1994) Gerontopsychiatrie. Praha: Grada.
 • Blažek, B., Olmrová, J. (1985) Krása a bolest. Praha: Pyramida.
 • Blažek, B., Olmrová, J. (1988) Světy postižených. Praha: Avicenum.
 • Boleloucký, Z. a kol. (1993) Hraniční stavy v psychiatrii. Praha: Grada.
 • Čírtková, L., Červinka, F. (1994) Forenzní psychologie. Praha: Suppport.
 • Diamant, J., Vašina, L. (1998) Kapitoly z neuropsychologie. Brno: MU.
 • Dunovský, J., Dytrych, Z., Matějček, Z. a kol. (1995) Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada.
 • Frankl, V. (1994) Lékařská péče o duši. Brno: Cesta.
 • Fromm, E. (1996) Lidské srdce. Praha: Český klub.
 • Fromm, E. (1997) Anatomie lidské destruktivity. Praha: LN.
 • Koluchová, J. a kol. Přehled patopsychologie dítěte. Praha: UK, 1989.
 • Kolář, M. (1997) Skrytý svět šikanování ve školách. Příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Praha: Portál.
 • Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. (1989) Dětská psychoterapie. Praha: AVICENUM.
 • Matějček, Z. (1986) Rodiče a děti. Praha: Avicenum.
 • Matoušek, O. (1993) Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon.
 • Matoušek, O. (1996) Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál.
 • Němec, J. (1993) Psychopatie a kriminalita. Praha: Lidé a zločin.
 • Nesnídalová, R. (1994) Extrémní osamělost. Praha: Portál.
 • Nešpor, K. (1994) Hazardní hra jako nemoc. Praha, Havířov: nakl. A. Krtilové.
 • Pethe, P. (1996) Dítě v ohrožení. Praha: G+G.
 • Preiss, M. a kol. (1998) Klinická neuropsychologie. Praha: Grada.
 • Presl, J. Drogová závislost. Praha: Medica, 1994.
 • Čan, P. (1995) Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál.
 • Říčan, P., Krejčířová, D. a kol. (1997) Dětská klinická psychologie. Praha: Grada,
 • Schopler, E., Mesibov, G. B. (1997) Autistické chování. Praha: Portál.
 • Skála, J. (1986) Alkohol a jiné (psychotropní) drogy: abúzus a závislost. Praha: Avicenum.
 • Skála, J. a kol. (1987) Závislost na alkoholu a jiných drogách. Praha: Avicenum.
 • Smolík, P. (1996) Duševní a behaviorální poruchy. Praha.
 • Šebek, M. (1991) Neklidné dítě. Praha: SPN.
 • Šimek, J. (1995) Lidské pudy a emoce. Praha: LN.
 • Train, A. (1996) Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál.
 • Urban, E. (1973) Toxikománie. Praha: Avicenum.
 • Vágnerová, M. (1993) Variabilita a patologie psychického vývoje. Praha: Karolinum..
 • Vágnerová, M. (1995) Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum.
 • Vágnerová, M. (1997) Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: UK.
 • Vágnerová, M., Moussová, Z., Štech, S. (1992) Psychologie handicapu. Praha: Karolinum.
 • Vágnerová, M. (1999) Psychologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M., Klíma, P. Šturma, J. (1988) Patopsychologie pro speciální pedagogy. Praha: UK.
 • Vaníčková, E. Moussová, Z., Provazníková, H. (1995) Násilí v rodině - syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: Karolinum.
 • Vaníčková, E., Provazník, K., Moussová, Z. (1997) Sexuální zneužívání dětí. I. díl. Praha: Karolinum.
 • Vizinová, D., Preis, M. (1999) Psychické trauma a jeho terapie. Praha: Portál.
 • Vymětal, J. (1994) Základy lékařské psychologie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.
 • Zvolský, P. a kol. (1994) Obecná psychiatrie. Praha: UK.
 • Zvolský, P. a kol. (1996) Speciální psychiatrie. Praha: UK.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education