Státní rigorózní zkouška - Specializace Oftalmopedie

Specializace oftalmopedie
Zkoušející: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., PhDr. Petra Röderová, Ph.D., Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Obsahové okruhy
 • Vývoj vztahu společnosti ke zrakově postiženým
 • Paradigma oftalmopedie v rámci paradigmatu speciální pedagogiky
 • Specifika psychomotorického vývoje jedince se zrakovým postižením z pohledu vývojových stadií Eriksona a Piageta
 • Metody reedukace a kompenzace z pohledu oftalmopedického
 • Školská problematika na poli zrakového postižení
 • Podpůrná opatření
 • Neziskový sektor jako jeden z pilířů komprehensivní rehabilitace zrakově postižených (raná péče, Tyfloservis, Tyflocentrum, SONS, LORM)
 • Postproduktivní věk u jedinců se zrakovým postižením a jejich aktivizace
 • Raná intervence u dětí se zrakovým postižením
 • Spolupráce s rodinou dítěte se zrakovým postižením
 • Poruchy binokulárního vidění u předškolních dětí, reedukace
 • Specifika výuka žáků slabozrakých a nevidomých
 • Zrakové postižení a fenomén kombinovaného postižení
 • Edukace jedinců slepohluchých

Literatura
 • Čálek, O. a kol. (1991) Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: SPN.
 • Čálek, O. (1984) Raný vývoj dítěte nevidomého od narození. Praha: UK.
 • Heiner, D., Skalická, M. (1995) Učíme se dívat. Praha: SRN.
 • Chenová, D. (1994) Rodiče a malé zrakově postižené děti. Praha: SRP.
 • Jeřábek, J. (1979) Oftalmologie pro pedagogy. Praha.
 • Keblová, A. (1996) Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Praha: Septima.
 • Keblová, A. (1999) Čich, hmat, sluchové vnímání, náprava binokulárních poruch. Praha: Septima.
 • Kowalik, S., Banka, A. (2000) Perspektivy rehabilitace hluchoslepých. Praha: Wagner Press.
 • Kudelová, I., Květoňová, L. (1996) Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido.
 • Květoňová-Švecová, L. (2000) Oftalmopedie. Brno: Paido.
 • Lopuchová, J. (1999) Terminologický slovník pedagogiky zrakovo postihnutých. Bratislava: Iris.
 • Ludíková, L. (1988) Tyflopedie I. a II. Olomouc: UP.
 • Ludíková, L., Maleček, M. (1991) Tyflopedie III. Olomouc: UP.
 • Ludíková, L. (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc: UP.
 • Ludíková, L. (2000) Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Sciencia.
 • Ludíková, L. (2001) Vzdělávání hluchoslepých III. Praha: Sciencia.
 • Michalík, J., Baslerová, P., Felcmanová, L. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Olomouc: UP.
 • Monatová, L. (1996) Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido.
 • Nielsen, L. (1996) Dotýkej se, ať pochopíš. Praha: SRP.
 • Nielsen, L. (1998) Učení zrakově postižených dětí. Praha.
 • Pilařová, M., Hradílková, T. (1999) Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence. Praha: Futurum.
 • Požár, L. Patopsychológia postihnutého dieťata. Bratislava: UK, 1987
 • Požár, L. (1996) Školská integrácia dětí a mládeže s poruchami zraku. Bratislava: UK.
 • Röderová, P. (2015) Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. Brno: M.
 • Souralová, E. (2000) Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia.
 • Vágnerová, M. (1995) Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: UK.
 • Vítková, M. (ed.) (2004) Integrativní speciální pedagogika Integrace školní a sociální. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
 • Vrubel, M. (2015) Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze. Brno: MU.
 • Wiener, P. (1986) Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: Avicenum.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education