Státní rigorózní zkouška - Specializace Logopedie

Specializace - logopedie
Zkoušející: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.

Obsahové okruhy
 • Diagnostika a terapie narušeného vývoje řeči.
 • Úloha logopeda ve službách rané intervence.
 • Získané neurogenní poruchy komunikace v dospělosti.
 • Alternativní a augmentativní komunikace – komunikační systémy, podmínky pro zavedení systému AAK u dětí, dospívajících, dospělých i seniorů s narušenou komunikační schopností.
 • Diagnostické metody a diagnostické materiály v oblasti narušené komunikační schopnosti dětí a žáků.
 • Podpůrná opatření
 • Aktuální otázky balbutologie – současné názory na etiologie, patogenezi i reedukační postupy u poruch fluence řeči.
 • Logopedická intervence u dětí předškolním věku.
 • Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivní škole.

Literatura
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. (2012) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido.
 • Bočková, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU.
 • Bytešníková, I. (2007) Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU.
 • Dell, C. W. (2004) Koktavost u dětí školního věku. Manuál pro logopedickou intervenci. Brno: Paido.
 • Dvořák, J. (1998) Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica.
 • Dvořák, J. (1999) Slovní patlavost-verbální dyspraxie. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica.
 • Fraser, M. (2000) Svépomocný program při koktavosti. Praha: Portál.
 • Gangale, D. C. (2004) Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada Publishing,
 • Geus, E. (1999) Někdy koktám. Knížka pro děti ve věku 7-12 let. Brno: Paido.
 • Janovcová, Z. (2003) Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU.
 • Kábele, F. (1977) Rozvíjení řeči u dětí s DMO. In Stehlík, A. Dítě s DMO v rodině. Praha.
 • Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: Grada.
 • Klenková, J. (2000) Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově opožděných dětí. Brno: Paido.
 • Klenková, J. et al. (2014) Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Brno: MU.
 • Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I. (2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Brno- Paido.
 • Koukolík, F. (2002) Lidský mozek. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Portál.
 • Lechta, V. (2010) Koktavost. Integrativní přístup. Praha: Portál.
 • Lechta, V. a kol. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.
 • Lechta, V. a kol. (2005) Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.
 • Lechta, V. (2005) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál.
 • Lechta, V. (1990) Logopedické repetitorium. Bratislava.
 • Lurija, A. R.(1978) Základy neuropsychologie. Bratislava.
 • Mikulajová, M., Rafajdusová, I. (1993) Vývinová dysfázia. Špecifický narušený vývin reči. Bratislava.
 • Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. (2012) Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Brno: Paido.
 • Peutelschmiedová, A. (2000) Aktuální problémy balbutologie. Olomouc: UP.
 • Vohradník, M. (2001) Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience. Dolní Břežany: Scriptorium.

Časopisy
 • Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vydává PdF UK v Praze
 • Diagnostika a terapie poruch komunikace, vydává Asociace klinických logopedů v ČR.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education