Státní rigorózní zkouška - Inkluzivní (speciální) pedagogika

Inkluzivní (speciální) pedagogika
Zkoušející: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.


Obsahové okruhy
 • Inkluze, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika
 • Současný stav a trendy ve speciálně pedagogické podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR, komparace se zahraničím
 • Podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vývoj školské inkluze v České republice
 • Rámcové podmínky pro inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Legislativní rámec v ČR (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho novela č. 82/2015 Sb.; Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon); návazné vyhlášky MŠMT)
 • Rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, obor vzdělání základní škola speciální
 • Školní vzdělávací programy
 • Individuální vzdělávací plán
 • Školní poradenské pracoviště
 • Pedagogicko-psychologické poradenské služby (PPP, SPC)
 • Kariérní poradenství
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Střediska výchovné péče (SVP)
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů

Literatura
 • Bartoňová, M. (2009) Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. Brno: MU.
 • Bartoňová, M. (2012). Specifické poruchy učení. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. (2012) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Opatřilová, D., Vítková, M. (2013) Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Pitnerová, P., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. (2007) Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2010) Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2008) Psychopedie. 2. vydání. Brno: Paido.
 • Bazalová, B. (2011) Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU.
 • Bočková, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU.
 • Bytešníková, I., Horáková, R. Klenková, J. (2007) Logopedie a surdopedie. Brno: Paido.
 • Bytešníková, I. (2007) Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU.
 • Fialová, I. (2011) Analýza faktorů determinujících profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU.
 • Fialová, I., Opatřilová, D., Procházková, L. (2012) Somatopedie. Brno: Paido.
 • Friedmann, Z. et al. (2011) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: MU.
 • Gajzlerová, L. (2014) Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU.
 • Hájková, V., Strnadová, I. (2010) Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada.
 • Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. (2007) Oftalmopedie. 2. vydání. Brno: Paido.
 • Horáková, R. (2012) Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, a.s.
 • Horáková, R. (2011) Surdopedie. Brno: Paido.
 • Chaloupková, S. (2011) Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických. Brno: MU.
 • Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: Grada.
 • Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I. (2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido.
 • Klenková, J., Vítková, M. et al. (2011) Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: MU.
 • Müller, O. (ed.) a kol. (2014) Terapie ve speciální pedagogice. 2. přepracované vydání. Praha: Grada.
 • Opatřilová, D. (2009) Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU.
 • Opatřilová, D. (2010) Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno : MU.
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et al. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU.
 • Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: MU.
 • Pokorná, V. (2010) Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál.
 • Procházková, L., Sayoud Solárová, K. et al. (2014) Speciální andragogika. Brno: Paido.
 • Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. 2. vydání. Brno: Paido, 2007.
 • Renotiérová, M., Ludíková, L. (2003) Speciální pedagogika. Olomouc: UP.
 • Slepičková, L., Pančocha, K. et al. (2013) Aktéři školní inkluze. Brno: MU.
 • Train, A. (1997) Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál.
 • Valenta, M. a kol. (2014) Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál.
 • Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál.
 • Valenta, M. Müller, O. (2009) Psychopedie : [teoretické základy a metodika]. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta.
 • Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (2006) Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (ed.) (2004) Integrativní speciální pedagogika Integrace školní a sociální. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (2010) Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In Lechta, V. (ed.) Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál.
 • Vojtová, V. (2010) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality žáků v dospělosti. Brno: MU.
 • WHO (2008) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Praha: Grada.


Verze pro tisk

© 2010-2018