Státní rigorózní zkouška - Filosofie

Filosofie výchovy a vzdělávání
Zkoušející: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Obsahové okruhy
1. část
 • Předmět a struktura filosofie. Význam filosofie pro člověka
 • Podmínky vzniku antické filosofie. Vztah filosofie a mítu, filosofie a vědy.
 • Platónův a Aristotelův filosofický systém
 • Filosofické otázky helénismu
 • Základní problematika středověkého filosofického myšlení. Nominalismus a realismus
 • Hlavní rysy renesanční filosofie
 • Racionalismus a empirismus v dějinách filosofie
 • Německá klasická filosofie - I. Kant
 • Hegelův filosofický systém
 • Nejvýznamnější osobnosti české filosofie od počátků po dobu osvícenství
 • T. G. Masaryk a český pozitivismus
2. část
 • Vznik a počátky pozitivistické filosofie (Comte, Mill, Spencer)
 • Iracionalistická reakce na klasickou německou filosofii (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzche)
 • Filosofie amerického pragmatismu (Pierce, James, Dewey)
 • Fenomenologie a její východiska (Husserl, Scheler, Heidegger)
 • Novopozitivismus a osobnosti Vídeňského kruhu (Varnap, Russell)
 • Psychologické aspekty ve filosofii (Freud, Jung, Frankl, Fromm)
 • Filosofie života a lásky k životu (Bergson, Schweitzer)
 • Existenciální filosofie (Jaspers, Sartre, Camus)
 • Základní charakteristika současné postmoderní filosofie (Derrida, Foucault, Lyotard, Welsch)
 • České meziválečné a poválečné filosofické myšlení (Fischer, Kozák, Krejčí, Rádl, Tvrdý)
 • Česká filosofie v exilu a samizdatu až po současnost (Bělohradský, Fišer, Kohák, Machovec, Patočka aj.)

Literatura

 • Anzenbacher, A. (1991) Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN.
 • Bochenski, J. M. (2001) Cesta k filosofickému myšlení. 3. vyd. Praha: Academia.
 • Fajkus, B. (2005) Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. 1. vyd. Praha: Academia.
 • Rearn, N. (2004) Jak a o čem přemýšlejí filozofové. Od antiky k postmoderně. 1. vyd. Praha: Portál.
 • Filosofický slovník. (1995) 1. vyd. Olomouc: FIN.
 • Janke, W. (1998) Filosofie existence. 1. vyd. Praha: Mladá fronta.
 • Petříček, M. jr. (1997) Úvod do (současné) filosofie. 4. vyd. Praha: Hermann a synové.
 • Sokol, J. (1998) Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů. 3. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998.
 • Sokol, J. (2002) Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. 1. vyd. Praha: Portál, 2002.
 • Störig, H. J. (1993) Malé dějiny filozofie. 3. vyd. Praha: ZVON.
 • Tretera, I. (2002) Nástin dějin evropského myšlení. Od Thaleta k Rosseauovi. 4. vyd. Praha: Paseka.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education