Státní rigorózní zkouška - Specializace Adiktologie

Specializace - Adiktologie
Zkoušející: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Mít znalosti o problematice návykových látek a návykovém chování, o jejich účincích na lidský organismus, získat přehled o typech závislosti, kritériích její diagnostiky, o prevenci a léčbě, mít znalosti a dovednosti spojené s poskytováním laické první pomoci, znát základ y drogové epidemiologie a školní primární prevence sociálních patologií.

Obsahové okruhy
 • Vymezení základních pojmů (droga, tolerance, úzus, misúzus, abúzus, lék, závislost)
 • Sociální patologie, jejich typy, závislost na substancích, závislostní chování, virtuální drogy
 • Dělení drog, skupiny nejvýznamnějších návykových látek, jejich vzhled a účinky
 • Faktory závislosti, vznik, typy a kritéria závislosti
 • Rizikové a protektivní faktory, rizikové populační skupiny a chování
 • Domácí a zahraniční drogová scény - vývoj, typické znaky, společné rysy, odlišnosti
 • Znaky upozorňující na zneužívání drog doma, ve škole, v zaměstnání
 • Porovnání nabídky prevence a její aplikace v ČR a v zahraničí
 • Subjekty zabývající se prevencí, léčbou, resocializací a represí v oblasti patologických závislostí
 • Prevence ve školství, Minimální preventivní program MŠMT ČR, jeho rozpracování na školách, metodici prevence sociálně patologických jevů
 • Modelový školní program SMART, hlavní rysy, význam, dopad na populaci, účinnost prevence, evaluace
 • Pilotní a reprezentativní studie prováděné v populaci, významné preventivní programy
 • Léčba, resocializace, terapeutické komunity, substituce, výměnné programy a programy harm - reduction./li>

Literatura
 • Csémy , L., H rachovinová, T., (2004) Krch, D. F. Alkohol a jiné drogy ve vysokoškolské populaci: rozsah, kontakt, rizika. Adiktologie , roč. 4, č. 2, s. 124 - 135.
 • Dvořák , D . (1995) Metodika vzdělávacích programů prevence drogových závislostí a prevence HIV/AIDS. 2. vyd. Praha: Filia.
 • Elliottová, M. (2000) Jak ochránit své dítě: násilí a pornografie na obrazovce, sexuální zneužití, šikanování, hazardní hráčství, únos, drogy a alkohol. 3. vyd. Praha: Portál.
 • Fischer , S., Š koda , J. (2009) Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing.
 • Fišar , Z., Jirák , R. (2001) Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie . 1. vyd. Praha: Grada.
 • Fulton , B. S. (2014) Drug discovery for the treatment of addiction: medicinal ch emistry strategies . Hoboken: Wiley, xv, 341 s. ISBN 978-0-470-61416-7.
 • Ganeri, A. (2001) Drogy: od extáze k agonii. 1. vyd. Praha: Amule.
 • Guidelines for the treatment of drug dependence: a European perspective . Luxembourg: Publications Office of the Europe an Union, 2011, 23 s.
 • Hajný , M. (2001) O rodičích, dětech a drogách . 1. vyd. Praha: Grada Publishing
 • Havlínová , M. et al. (2006) Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola . 2. vyd. Praha: Portál.
 • Heller , J., Pecinovská , O. et al. (199 6) Závislost známá neznámá. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.
 • Kalina , K. et al.(2003) Drogy a drogové závislosti 1. , 2. - mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky.
 • Kalina , K. et al. (2001) Glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. 1. vyd. Praha: Filia Nova.
 • Kranzler, H. R, C iraulo, D. A., Z indel, I. R. Clinical manual of addiction psychopharmacology . 2nd ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, c2014, xv, 447 s. ISBN 978 - 1 - 58562 - 440 - 9.
 • Mann , J. (19 96) Jedy, drogy, léky. 1. vyd., Praha: Academia, M ühlpachr , P. (2002) Sociální patologie. 1. vyd. Brno. MU.
 • Nešpor , K., Csémy , L., Pernicová , H. (1998) Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. 1. vyd. Praha: Sprortpropag.
 • Nešpor, K., Csémy , L., Sovinová , H . (1998) Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav.
 • Nožina , M. (1997) Svět drog v Čechách. 1. vyd. Praha: KLP.
 • Riesel , P. (1999) Lesk a bída drog. 1. vyd. Olomouc: Votobia.
 • Řehan , V. (19 94) Závislost na alkoholu a jiných drogách - psychologický přístup . 1. vyd. Olomouc: Vyda vatelství Univerzity Palackého.
 • Tyler , A. (2000) Drogy v ulicích: mýty, fakta, rady. 1. vyd. Praha: Ivo Železný.
 • Vágnerová , M. (2014) Současná psychopatologie pro pomáhající profese . Praha : Portál
 • Vágnerová , M. (2005) Školní poradenská psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Karolinum.
 • Vágnerová , M., Šturma , J., Klíma , P. (1988) Patopsychologie dítěte pro speciální pedagogy . 2. přeprac. vyd., v SPN 1. vyd. Praha: Státní pedagogické na kladatelství.
 • Vágnerová , M., Štech, S., Hadj - Moussová, Z.(1993) Psychologie handicapu: skripta pro posluchače pedagogických fakult Univerzity Karlovy . Dot. Praha: Karolinum.
 • Vágnerová , M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese . Praha : Portál, 2014, 2014. ISBN: 978 - 80 - 262 - 0696 - 5.
 • Vojtová , V. (2010) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti . 1. vyd, Brno: MU.
 • Zábranský , T. (2003) Drogová epidemiologie. 1. vyd. Olomouc: Lékařská fakulta U


Verze pro tisk

© 2010-2018