FRVŠ - Inovace předmětu Speciální andragogika osob se zdravotním postižením

Řešitel

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.


Klíčová slova

speciální andragogika, osoby se zdravotním postižením, kompetence, péče a podpora, syndrom vyhoření, demence, metoda validace, podpora rodin, sociální služby, integrace


Anotace projektu

Předmět Speciální andragogika osob se zdravotním postižením je novým předmětem reagujícím na jedné straně na demografické změny v populaci (populace obecně, a v ní i lidé s postižením, se dožívají vyššího věku, narůstá počet lidí s demencí ale také počet aktivních starších lidí), na druhé straně na legislativní změny zohledňující tento vývoj, např. zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, který má zásadní vliv na život dospělých osob s postižením či stárnoucí populace. Aktuálním trendem je integrace osob s postižením do všech oblastí života, poskytnutí podpory pro jejich rozvoj a nabídnutí alternativ k institucionální péči. Studenti tohoto předmětu potřebují mít odpovídající kompetence a získat a rozvíjet své znalosti o aktuálních způsobech podpory této široké a velmi rozmanité cílové skupiny. Cílem projektu je inovovat a doplnit předmět Speciální andragogika osob se zdravotním postižením pro prezenční i kombinovanou formu studia. Tato inovace bude realizována zajištěním a analýzou odborné české a zahraniční literatury k dané problematice a doplněním obsahové stránky předmětu. Doplnění se uskuteční na základě analýzy odborné literatury a zkušeností ze zahraničí, což povede ke zkvalitnění a zefektivnění výuky a tím zvýšení atraktivity předmětu pro studenty.


Zveřejněné materiály


Literatura k problematice speciální andragogiky osob se zdravotním postižením (.pdf)

PROCHÁZKOVÁ L. Metoda validace - podpora práce s dezorientovanými lidmi. In Odborný časopis Sociální služby. ročník XIV., únor 2012.s. 12-13. ISSN 1803-7348. (.pdf)
Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education