FRVŠ - Rozvoj výuky předmětu Symptomatické poruchy řeči

Řešitel

PhDr. Petr Kopečný


Realizační tým

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Mgr. MgA. Mariana Koutská


Klíčová slova

logopedie, komunikační schopnost, symptom, porucha, řeč, intervence, terapie


Anotace projektu

Narušená komunikační schopnost jedince může být dominantním postižením, nebo se může projevovat sekundárně jako symptom jiného dominantního postižení. V takovém případě hovoříme o symptomatických poruchách řeči u osob s tělesným, mentálním, smyslovým, kombinovaným či jiným zdravotním postižením, které se může negativně odrážet v komunikační schopnosti jedince. Nejedná se jen o žáky, ale také o skupinu dospělých osob či seniorů, kteří se dostávají do různých institucí spadajících do rezortů školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí, skrze něž jim je v ideálním případě poskytována kromě jiné speciálně pedagogické podpory rovněž intervence logopedická.


Cíl projektu

Cílem předmětu Symptomatické poruchy řeči je seznámit studenty speciální pedagogiky (i nemateřských oborů) s problematikou typologie jednotlivých narušení komunikační schopnosti u okruhu osob různého věku a s různými postiženími, s jejich projevy a specifiky logopedické intervence, a to jak po teoretické, tak především praktické stránce. Zkvalitnění přípravy studentů může napomoci vytvoření studijního materiálu, jehož prostřednictvím by byli důkladně seznamováni s aktuálními diagnostickými a terapeutickými postupy, pomůckami a současnými českými i zahraničními (konkrétně německými) specifiky logopedické intervence v oblasti rozvoje komunikačních schopností jedinců se symptomatickými poruchami řeči.


Zveřejněné materiály


Pomůcky

Prezentace

Případové studie


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education