FRVŠ - Inovace studijního předmětu specializace: Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 1 - 3

Řešitel

PhDr. Petr Horehleď


Anotace projektu

V reakci na probíhající demografické a sociální změny společnosti vznikl na Katedře speciální pedagogiky PdF MU v roce 2006 studijní obor Speciální andragogika. Tento studijní obor se zabývá vysoce aktuální problematikou péče o osoby s postižením a sociálně patologickými projevy chování v dospělosti a stáří. Součástí tohoto oboru je také specializace Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 1-3. Předmět je povinný pro studenty navazujícího magisterského studia oboru Speciální andragogika v prezenční i kombinované formě studia. Obsah předmětu je rozdělen a realizován ve třech semestrech. Tento předmět je zároveň předmětem státní závěrečné zkoušky. Stávající sylabus předmětu pokrývá základní oblasti problematiky. Během 3 let realizace tohoto předmětu bylo zjištěno, že předmět je nezbytné dále rozvinout a jeho obsah studentům zpřístupnit. V tomto smyslu je nutné stávající okruhy předmětu podrobně vnitřně rozčlenit a obohatit o aktuální přístupy a trendy v péči o osoby se sociálně patologickými projevy chování (SPPCh). Pro zkvalitnění a modernizaci předmětu je nezbytné rozvinout a zatraktivnit stávající sylabus, zajistit přístup studentů k aktuální české a zahraniční odborné literatuře a audiovizuálním materiálům, vytvořit elearningovou oporu prostřednictvím interaktivních osnov zveřejněných v informačním systému MU (IS MU) a s ohledem na uzavřenost zařízení tohoto typu také zprostředkovat studentům kontakt s odborníky z oboru.


Zveřejněné materiály
Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education