FRVŠ - Inovace studijního předmětu Integrativní speciální pedagogika - galerie publikací

Jenny CORBETT, Supporting Inclusive Education (School Concerns Series), Routledge, 2001, ISBN-10: 041524739X; ISBN-13: 978-0415247399

Anotace: Kniha přináší praktický návod pro učitele pracující v inkluzivní třídě se žáky s různými učebními styly. Úvodní kapitoly se z teoretického hlediska věnují problematice inkluzivního vzdělávání a přinášejí návod, jak zkoumat inkluzivní vzdělávání. Hlavní část knihy tvoří případová studie, zaměřená na londýnskou Harbinger Primary School, jejíž zaměstnanci se snaží využívat výsledky současných výzkumů inkluzivního vzdělávání v praxi.

Mel AINSCOW, Improving Schools, Developing Inclusion (Improving Learning), Routledge, 2006, ISBN-10: 0415372798; ISBN-13: 978-0415372794

Anotace:Kniha vychází z rozsáhlého výzkumu a snaží se přinést nový pohled na problematiku rozvoje inkluzivního vzdělávání ve školách. Zdůrazňuje nutnost spolupráce učitelů a policy makerů a přináší nové přístupy, jak zvyšovat inkluzivní přístup škol. Zaměřuje se přitom zejména na práci vedení školy a spolupráci mezi školami, místními úřady a výzkumníky.

Richard A. VILLA, Jacqueline S. THOUSAND, Creating An Inclusive School, Association for Supervision & Curriculum Development, 2005, ISBN-10: 1416600493; ISBN-13: 978-1416600497

Anotace:Kniha se zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání. Přináší historický i současný pohled na toto téma a odpovídá na nejčastější otázky a mýty. Velká část knihy je věnována praktickým radám a technikám, jak zvyšovat inkluzivní přístup školy. Jednotlivé kapitoly jsou prokládány osobními příběhy lidí, kteří mají s inkluzivním vzděláváním zkušenosti, ať už jako studenti, či učitelé.

Robert K. YIN, Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods) (Paperback), Sage Publications, Inc; 4th edition, 2008, ISBN-10: 1412960991; ISBN-13: 978-1412960991

Anotace: Kniha se zevrubně věnuje metodě case study (případová studie). První kapitola vysvětluje, kdy je vhodné case study jako výzkumnou metodu využít. Druhá kapitola se věnuje výzkumnému designu. Třetí a čtvrtá kapitola radí, jak připravit a provést sběr dat a jak se sesbíranými daty dále pracovat. Pátá kapitola se zabývá problematikou analýzy case study. V poslední kapitole autor radí, jak case study prezentovat.

Christine O'HANLON, Educational Inclusion as Action Research (Inclusive Education), Open University Press, 2003, ISBN-10: 0335207324; ISBN-13: 978-0335207329

Anotace:Kniha se věnuje začleňování akčního výzkumu do inkluzivního vzdělávání. Akční výzkum chápe jako základ pro profesní rozvoj učitele, nástroj implementace a evaluace inkluzivních postupů ve třídách a školách a také jako interpretativní a diskursivní proces. Autorka se na začátku knihy zabývá vztahem mezi politikou, sociální spravedlností a inkluzí. Další kapitoly se věnují problematice akčního výzkumu z praktického hlediska – popisují výzkumné metody a techniky, zabývají se etikou výzkumníka a také zdůrazňují potřebu zařazení reflexivní inkluze sebe samého do výzkumného procesu.

Charles E. DRUM, Disability and Public Health American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2009, ISBN-10: 0875531911; ISBN-13: 978-0875531915

Anotace: Kniha se zabývá propojením problematik veřejného zdraví a postižení. Popisuje historický vývoj konceptu veřejného zdraví, modely a přístupy k postižení a vztah kultury a postižení. Věnuje se také propojení vládních politik a programů pro osoby s postižením a apeluje na inkorporaci „povědomí o postižení“ do státní i lokální agendy veřejného zdraví. Veřejné zdraví je zde pojímáno jako agent změny, schopný změnit sociální i zdravotní nerovnost lidí s postižením.

Simi LINTON, Claiming Disability: Knowledge and Identity (Cultural Front), NYU Press, 1998, ISBN-10: 0814751342; ISBN-13: 978-0814751343

Anotace:Kniha Simi Linton je považována za manifest disability studies. Popisuje rozvoj disability studies a hnutí za práva osob s postižením, který v USA nastal v roce 1990 po vydání zákona o osobách s postižením (Disability act). Autorka se snaží legitimizovat disability studies jako akademickou disciplínu. V neposlední řadě nabízí také výzkumné metody a nástroje analýzy disability jako sociokulturního fenoménu.

Paul K. LONGMORE, Why I Burned My Book and Other Essays on Disability (American Subjects), Temple University Press, 2003, ISBN-10: 1592130240; ISBN-13: 978-1592130245

Anotace:Kniha esejů historika Paula K. Longmoreho je věnována problematice postižení a práv postižených. V první části knihy Longmore popisuje a analyzuje historii postižení a vývoj práv osob s postižením. Druhá část se zabývá odrazem tohoto tématu v médiích, zejména v televizi a filmu. Ve třetí části knihy se autor zamýšlí nad etickými problémy, spojenými s problematikou postižení, zejména pak nad problematikou euthanasie. V závěrečných esejích autor navrhuje změny v práci hnutí za práva osob s postižením a svou představu o budoucnosti této tematiky.

Mary JOHNSON, Make Them Go Away: Clint Eastwood, Christopher Reeve and the Case Against Disability Rights, The Advocado Press, Inc., 2003, ISBN-10: 097211890X; ISBN-13: 978-0972118903

Anotace:Kniha se zabývá problematikou zákona „Americans with Disabilities Act“ (ADA), který byl vydán v USA v roce 1990. Autorka se zabývá vznikem zákona a jeho dezinterpretacemi, které se po jeho vydání široce rozšířily a měly vliv na způsob, jakým Američané vnímali své invalidní spoluobčany. Věnuje se také roli invalidních lidí ve společnosti a snaží se přinést argumenty, proč by na ně mělo začít být nahlíženo jiným způsobem, než dosud – tedy ne jako na lidi se zdravotním problémem, nýbrž jako na lidi diskriminované, jimž by měla být zajištěna určitá skupinová práva.

Charles A. RILEY II, Disability and the Media: Prescriptions for Change (Hardcover), UPNE, 2005, ISBN-10: 1584654732; ISBN-13: 978-1584654735

Anotace:Kniha se zabývá mediálním obrazem osob s postižením. Věnuje se vývoji tohoto obrazu v čase a vlivu médií na vnímání postižení většinovou populací. V jednotlivých kapitolách se pak hlouběji zabývá jednotlivými typy médií a způsobem, jakým problematiku postižení pojímají. Zaměřuje se zejména na tisk, televizi, film, reklamu, časopisy, multimédia a web. V závěru autor, zkušený novinář a bývalý šéfredaktor časopisu WE, věnovanému lidem s postižením, přidává rady, jak v médiích zobrazovat osoby s postižením, jaké výrazy volit a na co si dávat pozor při interview s osobou s postižením.

Susie MILES, Mel AINSCOW, Responding to Diversity in Schools: An Inquiry-based Approach, Routledge, 2010, ISBN-10: 041557577X; ISBN-13: 978-0415575775

Anotace:Kniha přináší praktický návod pro učitele, kteří chtějí využívat inquiry–based approach v rámci differentiated learning. Radí, jak poznat žáky, které při vyučování obvykle opomíjíme, co potřebujeme k překonání bariér, kterým tito žáci čelí a jak do tohoto procesu zahrnout také ostatní žáky. Autoři vysvětlují, jak využívat široké spektrum metod a inovativních přístupů pro výzkum dětí, učitelů a rodičů ve školách. Součástí knihy je také řada detailně propracovaných příkladů ze školní praxe.

Carol Ann TOMLINSON, How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classrooms (2nd Edition), Assn for Supervision & Curric Development, 2004, ISBN-10: 013119500X; ISBN-13: 978-0131195004

Anotace:Kniha se věnuje metodě differentiated instructions. V úvodu vysvětluje, co si pod tímto pojmem můžeme představit a co differentiated instructions naopak nejsou. Věnuje se roli učitele a učebního prostředí v diferencované třídě, nabízí příklady z několika diferencovaných tříd. Zájemcům o využití této metody nabízí strategie pro vedení diferencované třídy a návody jak připravit studenty i jejich rodiče. Přináší také praktické návody, jak naplánovat lekce diferencované podle připravenosti, zájmu či učebního profilu žáků. V závěru se věnuje také problematice známkování v diferencované třídě.

Judith DODGE, Differentiation in Action: A Complete Resource With Research-Supported Strategies to Help, You Plan and Organize Differentiated Instruction and Achieve ...Learners (Scholastic Teaching Strategies), Scholastic, Inc., 2006, ISBN-10: 0439650917; ISBN-13: 978-0439650915

Anotace:Autorka na základě svých dlouholetých praktických zkušeností a s využitím nejnovějším vědeckých poznatků přináší praktický návod pro učitele, kteří chtějí ve své praxi využívat principy differentiated instructions. Ti zde získají informace o tom, jak pracovat se studenty s různými učebními styly, jak je zaujmout a jak zvyšovat jejich motivaci. Kniha zahrnuje také příklady studentských prací, radí, jak naplánovat jednotlivé lekce, a navrhuje i hodnotící nástroje, usnadňující vyučování ve třídě, využívající differentiated instructions.

Gayle H. GREGORY, Carolyn M. CHAPMAN, Differentiated Instructional Strategies: One Size Doesn't Fit All, Corwin Press, 2006, ISBN-10: 1412936403; ISBN-13: 978-1412936408

Anotace:Velmi prakticky zaměřená kniha přináší návody pro učitele, kteří chtějí vyučovat s pomocí differentiated instructional strategie. Nabízí více než sedmdesát modelů, šablon, grafických organizérů a dotazníků, které mají učiteli napomáhat při snaze začlenit do vyučování všechny žáky a ohlížet se přitom na jejich učební styly. Na začátku vysvětluje, proč využívat differentiated instructions a radí, jak vytvořit ve třídě vhodné studijní klima a jak poznat jednotlivé žáky a jejich potřeby. Věnuje se také problematikám hodnocení žáků, seskupování žáků při činnostech a přizpůsobení výuky jejich schopnostem. Na základě výzkumných poznatků navrhuje instruktážní strategie, vedoucí k úspěchu žáků a různé učební plány, využitelné v diferencovaných třídách.

Jiřina BEDNÁŘOVÁ, Vlasta ŠMARDOVÁ, Školní zralost. Co by mělo dítě umět před vstupem do školy, Brno : Computer Press. 2011 ISBN 978-80-251-2569-4

Anotace:Ústředním tématem publikace je školní zralost/ školní připravenost u dětí. Autorky se zaměřily na důležité faktory ovlivňující dosaženou úroveň dítěte před vstupem do základní školy. Upozorňují na možné problémy, které rodiče či učitelé v rámci předškolního vzdělávání mohou řešit. Publikace dává prostor seznámit se základní diagnostikou, zaměřit se na výkony žáka, upozorňují na funkci edukativně stimulačních skupin.

Šarka PORTEŠOVÁ, Rozumově nadané dítě s dyslexií. Brno: FSS MU, 2009. ISBN 978-80-210-5010-3.

Anotace:Kniha seznamuje čtenáře s problematikou pedagogiky a psychologie rozumově nadaných žáků se specifickými poruchami učení, zejména dyslexií. Autorka tyto žáky označuje jako žáky s dvojí výjimečností. Zabývá se možnostmi jejich vzdělávání tak, aby byly jejich schopnosti skutečně rozvíjeny, nejen kompenzovány nápadné handicapy. V publikaci se autorka opírá o zahraniční zkušenosti a výzkumy.

Eric SCHOPLER, Robert, J. REICHLER, Mararet LANSING, Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha Portál 2011 ISBN 978-80-7367-898-2

Anotace:Autoři této knihy předkládají učitelům, psychiatrům, psychologům, sociálním pedagogům a rodičům informace o přístupu a učebních strategiích k žákům, jedincům s poruchami autistického spektra. Součástí knihy jsou příklady výukových programů pro práci s dětmi autistického spektra. Na druhé straně autoři nahlížení na tyto jedince z prohledu pracovnků pomáhajících profesí, berou v úvahu rozdíly mezi jednotlivými dětmi a rodinnými podmínkami, z nichž pocházejí. Kniha je doplněna kazuistikami dětí s poruchami autistického spektra.

Eva SOURALOVÁ, Čtení neslyšících. Olomouc : UP PdF, 2002 ISBN 80-244-0433-8

Anotace:Kniha je určena studentům, učitelům, odborné veřejnosti. Autorka se v ní zamýšlí nad důležitosti čteného textu pro osoby se sluchovým postižením. Uvědomuje si, že některé texty nejsou pro tyto jedince dostatečně srozumitelné, a tak zabraňují porozumění obsahu. Ve své publikaci podává autorka přehled základních kroků, strategií, jak pracovat s textem a současně jej upravit pro sluchově postižené čtenáře.

Václav MERTIN, Anna KUCHARSKÁ, Integrace žáků se specifickými poruchami učení- od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům. Praha : IPPP 2007 ISBN 978 -80-86856-40-7

Anotace:Publikace je závěrečnou zprávou z projektu IPPP k stanovení diagnostických kritérií specifických poruch učení. Cílem projektu bylo připravit materiál, který sjednotí diagnostické postupy a bude tak základním materiálem pro redukci vysokých počtů žáků s SPU. Publikace představuje průběžné výsledky výzkumy a prezentuje možná řešení stávající situace.

Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Systém hodnocení a sebehodnocení žáků Zkušenosti z České republiky i Evropských škol, Brno : MSD. s. r. o. ISBN 978-80-7392-169-9

Anotace:Kniha nabízí čtenářům teoretická východiska pro hodnocení a sebehodnocení žáků a systém komplexního pojetí rozvíjejícího hodnocení, které je východiskem dlouhodobé výzkumné reflexe. V knize jde o komplexní pohled na hodnocení v inovativním pojetí hodnocení učitele.

Martina DAŇOVÁ, Metodika úpravy textů. Praha : Grada 2008. ISBN 978-247-2389-1

Anotace:Kniha je určena studentům a především učitelům z praxe. Je zaměřena na osvojení si čtení s porozuměním s možností úpravy textu u skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prezentuje metodiku úpravy textů.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education