FRVŠ - Inovace studijního předmětu Integrativní speciální pedagogika

Řešitel

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.


Klíčová slova

vzdělávání, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, metody a formy práce, E-learning, zahraniční literatura, prezenční a kombinovaná forma


Anotace projektu

Předmět Integrativní speciální pedagogika je povinným předmětem vyučovaným v prezenční i kombinované formě bakalářského studia oboru Speciální pedagogika. V semestru podzim 2009 jej absolvovalo 285 studentů. Tento předmět je zároveň předmětem státní závěrečné zkoušky. Z tohoto důvodu je sylabus předmětu velmi obsáhlý, doporučená literatura předmětu obsahuje cca 50 titulů. Předmět je tedy velmi náročný na samostudium studentů a jejich přístup ke studijní literatuře. Zkušenost s výukou tohoto předmětu ukazuje, že pro studenty (zejména kombinované formy) je studium a příprava na zkoušku a následně státní závěrečnou zkoušku velmi komplikovaná. Z výše uvedených důvodů by v rámci projektu byla pro potřeby předmětu zpracována e-learningové studijní opory formou interaktivních osnov v IS MU. E-learningová opora obsah předmětu zatraktivní a usnadní studentům orientaci v problematice a přístup k doporučené literatuře. Tento aspekt je zejména důležitý u studentů kombinované formy studia. Podklady pro studium budou dostupné on-line prostřednictvím informačního systému MU. V úvodním semináři budou studenti s interaktivní osnovou a způsobem práce s ní seznámeni. E-learningová opora umožní zpřístupnit obsah předmětu také ostatním studentům MU a odborné veřejnosti. Obsah předmětu reflektuje vyvíjející se situaci na poli vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, seznamuje studenty s přístupy ve vyspělých státech a moderními metodami a přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Pro naplnění tohoto cíle je nezbytný přístup k aktuální zahraniční literatuře a seminářům věnujícím se metodám a formám práce se žáky se SVP.


Zveřejněné materiály


Galerie publikací


Interaktivní osnovyVerze pro tisk

© 2010-2018