FRVŠ - Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice

Řešitel

Mgr. Kristýna Balátová


Klíčová slova

diagnostické metody ve speciální pedagogice, inovace předmětu, Specifické poruchy učení u adolescentů a dospělých, nové studijní materiály


Anotace projektu

Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice bude realizována vytvořením nového a aktualizovaného sylabu témat v daném předmětu (včetně dalších studijních materiálů, určených k výuce) a také zahrnutím tématu nového, které se týče diagnostiky specifických poruch učení v adolescenci a dospělosti. Realizace bude v první fázi probíhat zajištěním a absolvováním školení (kurzů) DIAGNOSTIKA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ U ADOLESCENTŮ A DOSPĚLÝCH OSOB a KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ K DIAGNOSTICE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ U ADOLESCENTŮ A DOSPĚLÝCH OSOB, pořádaných Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR (http://www.ippp.cz) k problematice speciálněpedagogické diagnostiky, týkající se diagnostiky specifických poruch učení (SPU) u adolescentů a dospělých jedinců. Dále se inovace bude týkat mimo jiné i doplnění obsahové stránky předmětu o téma diagnostika SPU u dospělých a adolescentů, což povede ke zkvalitnění a zefektivnění výuky a tím zvýšení atraktivity předmětu pro studenty. Po absolvování tohoto předmětu studenti (především budoucí speciální pedagogové, aj.) získají praktický přehled o speciálně-pedagogické diagnostice, která bude navíc doplněna o tak specifickou oblast, jako jsou specifické poruchy učení u jedinců v období adolescence a dospělosti. K inovované náplni bude vypracován i systém adekvátní online podpory ve smyslu nového sylabu, studijních materiálů a interaktivních osnov v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MUNI).


Zveřejněné materiály
Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education