Profil: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

KSpP

PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Oftalmopedie, edukace jedinců se zrakovým postižením, profesní orientace

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • RÖDEROVÁ, P. Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno : Paido Brno, 2010. od s. 273-288, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0. (100%)

 • RÖDEROVÁ, P. Möglichkeiten der Förderung von sehbehinderten und blinden Menschen in der Tschechischen republik. Behinderte Menschen. Graz. Č. 3/2010. 33. roč. ISSN 1561-2791. (100%)

 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. : Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido. 2007. ISBN : 978-80-7315-145-4. (35%)

 • HAMADOVÁ, P. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených In OPATŘILOVÁ, D. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. 2006. ISBN 80-210-3977-9. s.193-242. (100%)

 • HAMADOVÁ, P. Specifika výuky zrakově postižených In VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno. Paido. 2004. ISBN 80-7315-071-9 (100%)

 • HAMADOVÁ, P. Vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti žáka In PIPEKOVÁ, J. a kol.,Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Praha. 2004. ISBN 80-86856-01-1

 • HAMADOVÁ, P. Poradenský pracovník projektu EQUAL na Speciální základní škole pro zrakově postižené v Brně. Zpravodaj pedagogicko-psychologického poradenství číslo 41 (prosinec 2004 – leden 2005)

 • HAMADOVÁ, P. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených In OPATŘILOVÁ, D. Poradenství a intervence v předškolním věku u dětí se zdravotním postižením. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference s mezinárodní účastí „Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“ – vystoupení v rámci sekce „Specifika vzdělávání žáků se smyslovým postižením na základní škole“, 12. 9. 2007, Brno, PdF MU. Příspěvek: Nové trendy v edukaci osob se zrakovým postižením

Zahraničí

 • Portugalsko: vedoucí skupiny mladých účastníků z České republiky na Slyšení mladých ‘Young Voices: Meeting Diversity in Education’, Lisabon, pořádaném Ministerstvem školství Portugalska a Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdělávání (European Agency for Development in Special Needs), 16.-17. září 2007. Závěry ze setkání a slyšení v Parlamentu, kterého se zúčastnili také členové Evropského parlamentu, politici a zástupci z oblasti školství, budou zpracovány jako podkladový materiál pro zlepšení situace ve vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami v evropských zemích.

Organizace konferencí/workshopů

 • Lektor a spoluorganizátor projektu 46p5 Aktion participujících zemí Rakousko (Prof. Dr. Renate Motschnig a Mag. Dr. Ladislav Nykl, Ph.D., Wien) - Česká republika (PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., PhDr. Petra Hamadová, Ph.D.). Bilaterální spolupráce; seminář pro studenty Masarykovy univerzity a univerzity ve Vídni s názvem "Komunikace zaměřená na člověka".

Publikační činnost

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Integrace nevidomých do běžné školní třídy, In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • HAMADOVÁ, P. Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol, In PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-92-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností" v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443, konaná dne 17. 9. 2008, PdF MU.
  Příspěvek: Komunikace a možnosti jejího rozvoje u žáků se zrakovým postižením.

Publikační činnost

 • CVEČKOVÁ, P., HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M., ŠIRŮČEK, J. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno : Paido 2008. s.133-147. ISBN 978-80-7315-170-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Samostatný workshop. Tóny snů. SDV Labyrint, 5.4.2009. Organizátoři: Bártová, M., Hamadová, P., Pavlovská, M.

Publikační činnost

 • HAMADOVÁ, P., KABÁTEK, L. Profesní orientace mládeže s postižením zraku. Professional Orientation in Youth with Visual Impairment. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 379-392. 14 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod dramatické výchovy. Removal of Barriers in Inclusive Education of Pupils Using Drama Education Methods. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 111-111, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • HAMADOVÁ, P. Sociální kompetence jako faktor zmírnění znevýhodnění v životě osob s postižením zraku. Social Competences as a Factor of Disadvantage Minimalisation in Life of People with Visual Impairment. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 110. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • HAMADOVÁ, P., PAVLOVSKÁ, M. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno : MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4849-2.

 • HAMADOVÁ, P. Sociální učení a dramatická výchova v posilování kompetencí osob s postižením zraku. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 5 s. ISBN 978-80-210-4849-2.

 • HAMADOVÁ, P. Důležitost specifických strategií a kompetencí v edukaci a životě osob s postižením zraku. In PROVAZNÍK, L., POTMĚŠIL, M. (eds.), X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. Olomouc, 2009. ISBN 978-80-244-2492-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v pracovní skupině. Příspěvek
  PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Odlišnost dítěte jako výzva pro pedagoga.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010.
  organizace workshopu: Využití her a metod dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ v práci speciálního pedagoga. Organizátoři: Pavlovská, M., Röderová, P.

Publikační činnost

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole. Analysis of Teacher´s Work with Diversity in Current School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • RÖDEROVÁ, P. Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 273-288, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Práce pedagogů s odlišností ve škole - analýza současného stavu. Teachers and Diversity in Schools - Analysis of Current Conditions. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 67-79, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • RÖDEROVÁ, P. Střední školy pro zrakově postižené v současném pojetí vzdělávání. Secondary Schools for Students with Visual Impairment in the Current Concept of Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 229-240, 12 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

 • PAVLOVSKÁ, M., RÖDEROVÁ, P. Odlišnost v kolektivu jako součást práce pedagoga na základní škole. Diversity at School in Elementary School Teachers‘Work. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 155-167, 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • RÖDEROVÁ, P. Na cestě k úspěšnému společnému vzdělávání. Towards Succesfull Inclusive Education. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 219-228, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012


MD

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013


MD

Odborná činnost v roce 2014


MD


zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education