Profil: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

IVIV

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Somatopedie, Edukace jedinců s více vadami, Speciální andragogika

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. s. 170. ISBN 978-80-7392-094-4.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Role doteku při komunikaci s těžce postiženými jedinci. In HÁJKOVÁ, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha : Somatopedická společnost, o.s., 2009. s. 111-121. ISBN 978-80-904464-0-3.

 • SCHMID, T., PROCHÁZKOVÁ, L. Pflege und Betreuung im Spannungsfeld zwischen Nötigem, Wünschenswertem und Finanzierbarem. In Soziale Sicherheit 11/2006, s. 454-464

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora a doprovod lidí s postižením při integraci do zaměstnání v Rakousku. In BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, s. 26-31. ISBN 80-86633-31-4.

 • WETZEL, G., FEYRER, E., SCHMID, T., PROCHAZKOVA, L. Professionalisierung der Integrationsarbeit. In KOWARSCH, A., POLLHEIMER, K. (Hrsg.) Professionalisierung in pädagogischen Berufen. Purkersdorf: Verlag Brüder Hollinek, 2005, s. 311-323. ISBN 3-85119-299-0.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Různé úhly pohledu na edukaci žáků s těžkým postižením a s více vadami. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, s. 333-342. ISBN 80-7315-071-9.
 • PROCHAZKOVA, L., SCHMID, T. (mehr oder weniger) integrative Ausbildungen in Österreich – Ist-Analyse. Bericht des Modul 1 der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft QSI. Wien, 2004.

Projekty:

 • 2005-2007

  • Donau-Entwicklungspartnerschaft – „Quality in Inclusion“, společenská iniciativa EQUAL

  • Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming, společenská iniciativa EQUAL

  • Neue Geschäftsfelder des ASBÖ in der Oststeiermark, projekt financovaný Arbeiter-Samariterbund Österreichs

  • "Geschäftsfelder" – Bedarfsanalyse in derzeitigen und möglichen Geschäftsfeldern des Arbeiter-Samariterbundes, projekt financovaný Arbeiter-Samariterbund Österreichs

 • 2002-2005

  • INTequal – Integration Jugendlicher mit Behinderung in Niederösterreich, společenská iniciativa EQUAL

  • QSI – Qualitätsunterstützte Ausbildungen für Beschäftigte in der Integration behinderter Menschen im Dritten Sektor, společenská iniciativa EQUAL

  • "gemeinsam erweitern", společně s ÖGB, projekt financovaný EU

  • "Pflege im Spannungsfeld zwischen Angehörigen und Beschäftigung", projekt financovaný GPA a AK

  • BAG – Berufsbilder und Ausbildungen in den Gesundheits- und Sozialen Diensten, společenská iniciativa EQUAL

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha, 13.-14.11.2007 – mezinárodní konference "Sociální služby v České republice v mezinárodním kontextu" ("Social services in the Czech Republic within an international kontext"). Příspěvek k situaci v oblasti sociálních služeb, jejich poskytování a financování, způsoby poskytování podpory v případě nemohoucnosti a zkušenosti s ní v Rakousku

Zahraničí

 • Rakousko: Laa an der Thaya, 29.-30.11.2007 – konference "Auswirkungen des Hausbetreuungsgesetzes 2007 auf die 24-Stunden-Betreuung Pflegebedürftiger" ("Důsledky zákona o domácí péči 2007 na 24-hodinovou péči o nemohoucí"), dialog forum s mezinárodní účastí. Vystoupení v úvodní diskusi na podiu a příspěvek na téma Současná situace v péči o staré, postižené a nemohoucí jedince v domácím prostředí ("Ist-Stand der Betreuung, die Rolle der Agenturen").

 • Německo: Berlin, 15.11.-17.11. 2007 – mezinárodní kongres "Sonderpädagogische Kompetenz – Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen" ("Pedagogická profesionalita a speciálně pedagogická kompetence před novými požadavky") na Humboldt Universität zu Berlin. Vystoupení v pracovní skupině E2 – Vítková, M., Procházková, L., Bartoňová, M. Vzdělávání speciálních pedagogů a učitelů na Masarykové univerzitě se zřetelem na strukturované studium bakalářské a navazující magisterské – Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick auf die Bachelor-Masterstruktur (publikováno ve sborníku 2008)

 • Německo: Stuttgart, 22.-26.10. 2007 – seminář s mezinárodní účastí konaný u příležitosti 10. výročí spolupráce mezi německou spolkovou zemí Bádensko-Württembersko a Českou republikou v oblasti speciálního školství a podepsání dohody ministerstev o další spolupráci, účast na diskusi expertů u kulatého stolu.

 • Maďarsko: Budapešť, 4.-5.09.2007 – mezinárodní veletrh projektů "Creation of Opportunities and Jobs without Borders" (Vytváření příležitostí a zaměstnání bez hranic) organizovaný OFA Employment Promotion Public Benefit Copany (partner: International Visegrad Fund). Prezentace projektu INTequal – Integration Jugendlicher mit Behinderung in Niederösterreich (Integrace mladých lidí s postižením v Dolním Rakousku) jako projektu společenské iniciativy EQUAL

Publikační činnost

 • PROCHAZKOVA, L., SCHMID, T. Pflege und Betreuung zu Hause. (Erforderliche) Rahmenbedingungen. In PFEIL, W. (Hrsg.) Zukunft der Pflege und Betreuung in Österreich. Wien: MANZ, 2007, s. 139-161. ISBN-978-3-214-03863-X.

 • PROCHAZKOVA, L. Qualität in der Transnationalen Zusammenarbeit. Möglichkeiten und Barrieren. In EntwicklungspartnerInnenschaft Donau – Quality in Inclusion (Hg.) Sozialer Sektor im Wandel. Zur Qualitätsdebatte und Beauftragung Sozialer Arbeit. Linz: edition pro mente, 2007, s. 303-313. ISBN 978-3-901409-88-2.

 • LENGAUER, S., PROCHAZKOVA, L. Qualitätsmanagement – ausgewählte Instrumente. In EntwicklungspartnerInnenschaft Donau – Quality in Inclusion (Hg.) Sozialer Sektor im Wandel. Zur Qualitätsdebatte und Beauftragung Sozialer Arbeit. Linz: edition pro mente, 2007, s. 213-227. ISBN 978-3-901409-88-2.

 • LENGAUER, S., PROCHAZKOVA, L. Die zwei Gesichter der öffentlichen Beautragung. In Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming. Hrsg. abz*austria im Rahmen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming. Schriftenreihe Band 3, Märkte, Wien, 2007, s. 35-43. ISBN 978-3-9502136-2-1.

 • LENGAUER, S., PROCHAZKOVA, L., SCHMID, T. Der Markt rund um Gender Mainstreaming. Die Besonderheiten der Nachfrageseite. In Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming. Hrsg. abz*austria im Rahmen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming. Schriftenreihe Band 3, Märkte, Wien, 2007, s. 25-33. ISBN 978-3-9502136-2-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: seminář "Bazální stimulace, aktivace a komunikace", konaný dne 7.11.2008 příspěvek v plénu
  Dotek jako prostředek komunikace a stimulace

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pedagogická fakulta MU, 17.09.2008 příspěvek ve workshopu s názvem
  "Dotek jako prostředek komunikace"

Zahraničí

 • Rakousko: Mezinárodní konference "Europäische Wege der beruflichen Integration" (Evropské cesty k profesní integraci), Vídeň,11.-12.11.2008, příspěvek ve workshopu s názvem
  "System der beruflichen Integration in Tschechien. Überblick über die Angebote und Beispiele aus der Praxis" (Systém profesní integrace v České republice. Přehled o nabídkách a příklady z praxe)

 • Německo: Docentské dny k problematice vzdělávání osob s tělesným postižením, Würzburg, 9.-13.09.2008

 • Německo: Mezinárodní konference "Leben mit dem Anderssein im internationalen Kontext" (Život s odlišností v mezinárodním kontextu), Oldenburg, 4.-6.9.2008, příspěvek ve workshopu na téma
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. "Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen" (Nové trendy v profesní přípravě osob s postižením)

 • Rakousko: Mezinárodní konference "LehrerInnenbildung in Europa" (Vzdělávání učitelů v Evropě), Vídeň, 7.-9.5.2008, prezentace příspěvků v plénu s názvem
  BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. "LehrerInnenvorbereitung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität im Hinblick auf die Bildung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf" (Příprava učitelů na PdF MU se zřetelem ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)

Organizace konferencí/workshopů

 • Rakousko: Mezinárodní konference "Europäische Wege der beruflichen Integration" (Evropské cesty k profesní integraci), Vídeň, 11.-12.11.2008, organizace a výstup ve workshopu s názvem
  "System der beruflichen Integration in Tschechien. Überblick über die Angebote und Beispiele aus der Praxis" (Systém profesní integrace v České republice. Přehled o nabídkách a příklady z praxe)

Publikační činnost

 • N....

 • N...

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Německo: Odborný seminář s mezinárodní účastí na téma "Přechod ze školy do povolání u žáků s mentálním postižením." 11.-14.10. 2009, Stuttgart
  účast na exkurzích a diskusi expertů ze školských zařízení obou zemí, zástupců chráněných dílen, podniků a ministerstva školství spolkové země Bádensko-Württembersko.

 • Německo: docentské dny k problematice tělesně a kombinovaně postižených osob. 07.-10.10.2009. Berlín, Humboldt Universität. Vystoupení v plénu
  VÍTKOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Vzdělávání speciálních pedagogů a učitelů na Masarykové univerzitě v České republice (Bildung von SonderpädagogInnen und allgemeinen PädagogInnen an der Masaryk Universität in der Tschechischen Republik),
  seznámení s výzkumným záměrem "Speciální vzdělávací potřeby v kontextu Rámcového vzdělávací programu pro základní vzdělávání"

 • Turecko: mezinárodní konference The First International Congress of Educational Research. „Trends and Issues in Educational Research“ Canakkale, 29.04.-04.05.2009. Vystoupení ve workshopu:
  BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007-2013

Publikační činnost

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Role doteku při komunikaci s těžce postiženými jedinci. In HÁJKOVÁ, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha : Somatopedická společnost, o.s., 2009. s. 111-121. ISBN 978-80-904464-0-3.

 • PROCHÁZKOVÁ, L., SCHMID, T. Kindheit, Jugend und Behinderung, In KNAPP, G., SALZMANN, G. Kindheit, Gesellschaft und Soziale Arbeit. Lebenslagen und soziale Ungleichheiten von Kindern in Österreich. Klagenfurt - Ljubljana - Wien : Hermagoras Verlag / Mohorjeva založba, 2009. s. 444-467. ISBN 978-3-7086-0497-8.

 • PROCHÁZKOVÁ, L., SCHMID, T. Homecare Aid: A Challenge for Social Policy and Research. In RAMON, S., ZAVIRŠEK, D. (ed.) Critical Edge Issues in Social Work and Social Policy: Comparative Research Perspektives. Ljubljana : Faculty od Social Work, 2009. s. 139-162. ISBN 978-961-6569-27-9.

 • BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik. In Behinderte Menschen 4/2009. Graz, s. 11-15. ISSN 1561-2791.

 • BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 – 2013. In Educational Research Association. The First International Congress of Educational Research. Canakkale, 2009. ISBN 978-605-606-82-0-1.

 • BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule. In BÜRLI, A., STRASSER, U., STEIN, A-D. (Hrsg.) Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. Bad Heilbronn: Klinkhardt, 2009. ISBN 978-3-7815-1558-1.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. s. 170. ISBN 978-80-7392-094-4.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. Support of Pupils with Disabilities in the Transition from School to Work. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 393-401. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. The Support of Pupils with Disabilities during the Transition from School to Work. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 131-131, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education