Profil: doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

KSpP

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, členka senátu PdF MU

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Somatopedie, edukace jedinců s více vadami, reedukace DMO, rozvoj grafomotoriky, prosfesní poradenství

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intevence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Brno: PdF MU, 2003, ISBN 80-210-3242-1

 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU 2005. ISBN 80-210-3718-0

 • OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU 2005. ISBN 80-210-3819-5

 • OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU 2006. ISBN 80-210-3977-9

 • OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003, 2004, s. 202 – 208. ISBN 80-86633-08-X

 • OPATŘILOVÁ, D. Vývoj, diagnostika a reedukace jemné motoriky. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, s. 74 – 86. ISBN 80-7315-071-9

 • OPATŘILOVÁ, D. Profesní poradenství. In: Kolektiv autorů. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: RYTMUS, 2005, ISBN 80-903598-1-7, s. 46 – 56

 • OPATŘILOVÁ, D. Osobnost žáka s tělesným postižením, chronickým onemocněním a zdravotním oslabením. In: PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR. 2004, s. 22 – 26. ISBN 80-86856-01-1

 • OPATŘILOVÁ, D. Grafomotorika. Jemná motorika. Hrubá motorika. In HANÁK, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: IPPP 2005. ISBN 80-86856-10-0. S.21 – 26, 43 – 56

 • OPATŘILOVÁ, D. Výchova a vzdělávání dětí a žáků s autismem. In PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. s. 309 - 328, 19 s. ISBN 80-7315-120-0

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Účast na 1. konferenci výzkumného záměru Pdf MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole.

Organizace konferencí/workshopů

 • Sekce "Co dělat, když máte ve třídě žáka s chronickým onemocněním"

  Program workshopu:

  1. Uvedení do problematiky a moderování (PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.), katedra SpP MU
  2. Obezita a jak jí předcházet (PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.), katedra SpP MU
  3. Diabetik ve škole – vážný problém? (MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., katedra SpP MU
  4. Učitel žáka s chronickým onemocněním (PhDr. Helena Vaďurová), katedra SpP MU
  5. Diagnostika profesní orientace u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.), katedra SpP MU
  6. Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví ICF (Prof. Doc. PhDr. Marie Vítková, CSc.), katedra SpP MU

Publikační činnost

 • OPATŘILOVÁ, D. Příspěvek do časopisu Komenský: Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků. V tisku

 • OPATŘILOVÁ, D. Podporované zaměstnávání. In KOLEKTIV. Profesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Sborník z 3. konference OU a Praktické školy, Lomená 44, Brno, 2006.

 • OPATŘILOVÁ, D. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU 2006. ISBN 80-210-3977-9.

 • OPATŘILOVÁ, D. Žák na hranici vzdělavatelnosti. In Sborník příspěvků z konference komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou. Základní škola Zahrádka a PdF UK Praha: 2006, s. 7 – 13

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz: Osobnost a narušení sociálních vztahů dětí/ žáků s tělesným postižením, zdravotním oslabením a žáků nemocných.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz: Osobní asistence při vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

 • OPATŘILOVÁ, D. ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Somatopadie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-137-9.

 • OPATŘILOVÁ, D. Pohyb a možné důsledky při organickém poškození CNS in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007, s. 106. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • OPATŘILOVÁ, ZÁMEČNÍKOVÁ, D.: Možnosti speciálně pedagogické podpory osob s hybným postižením. Brno: MU, 2007, ISBN (v tisku)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018