Profil: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

KSpP

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; zástupkyně vedoucí katedry, členka Oborové rady doktorského studijního programu Speciální pedagogika PdF MU, členka Oborové rady Učitelství pro 1. stupeň základní školy PdF MU, garant 1. stupně základní školy

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika, integrativní speciální pedagogika

Specializace:

Specifické poruchy učení, strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, psychopedie

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice.Brno: MSD, 2005, 416 s. ISBN 80-86633-37-3

 • BARTOŇOVÁ, M. (ed.)Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učební text Brno: MSD, 2005, 279 s. ISBN 80-86633-38-1

 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004, 2005, 128 s. ISBN 80-210-3613-3

 • BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2005, 152 s. ISBN 80-210-3822

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M.(ed.)Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi.Brno: MSD, 2005, 201 s. ISBN 80-866633-31-4.

 • BARTOŇOVÁ, M., KLENKOVÁ, J., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Bildung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Tschechischen Republik – Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes. In ALBRECHT, F., BÜRLI, A. ERDÉLYI, A. (Hrsg.) Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpägagogik. Aktuelle Diskussion, Ergrebnisse und Herausforderungen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2006, S. 259-266. ISBN 3-7815-1467-6.

 • BARTOŇOVÁ, M. Integrované profesní poradenství v Dolním Rakousku. Speciální pedagogika. číslo 1, roč. 15, s. 49-53. 2005. ISSN 1211-2720

 • BARTOŇOVÁ, M. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – charakteristika jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Komenský. 2003-2004, roč. 128, č. 2, s. 40-46. ISSN 0323-0449

 • BARTOŇOVÁ, M. Metodika a didaktika speciálně pedagogických disciplín. In JANÍK, T., MUŽÍK, V., ŠIMONÍK, O. Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: MU, 2004, s. 7. ISBN 80-210-3474-2

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konaná dne 12. září 2007, Brno, PdF MU. Přednáška v plénu na téma: Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výstup sborník z konference s mezinárodní účastí a CD ROM.

 • Konference pořádaná v rámci ukončení projektu OP RLZ Opatření 3.1 s názvem Aktivizační a vzdělávací centrum dne 26. 9. 2007, Brno, ÚSP pro TPM Brno, Kociánka. 1. přednáška na téma: Aktivizační a vzdělávací centrum. projekt, 2. přednáška na téma: Zácvikové kurzy.

 • 2.- 3. 5. 2007 Brno, Šlapanice Vědecká konference s mezinárodní účastí "Analýza postupů ke vzdělávání žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním na základě komparace českých a německých rámcových vzdělávacích programů", moderátor konference, přednáška na téma: Přípravné třídy základní školy – výzkumné šetření.

Zahraničí

 • Švýcarsko: 3. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Curych, Švýcarsko 6.9. -7.9. 2007. Vystoupení v pracovní skupině A8 – Vítková, M., Bartoňová, M., Vítek, J. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule (publikováno ve sborníku 2008)

 • Německo: Stuttgart, 24. – 26. 10. 2007 – seminář s mezinárodní účastí pořádá ministerská pracovní skupina ze spolkové země Baden-Württemberg u příležitosti 10. výročí spolupráce s Českou republikou

 • Polsko: Mezinárodní konference "Terapia pedagogiczna w rewalidacji osób niepelnoprawnych" v rámci cyklu "Specjalne Potrzeby Edukacyjne", Katovice, Polsko, 7.- 9. 11. 2007 . Přednáška: Bartňová, M. Projekt – Aktivizační a vzdělávací centrum. (publikováno ve sborníku 2008)

 • Německo: mezinárodní kongres Sonderpädagogische Kompetenz - Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen – Pedagogická profesionalita a speciálně pedagogická kompetence před novými požadavky, 15.11. – 17.11. 2007, Humboldt Universität zu Berlin. Vystoupení v pracovní skupině E2 – Vítková, M., Bartoňová, M., Procházková, L. Vzdělávání speciálních pedagogů a učitelů na Masarykové univerzitě se zřetelem na strukturované studium bakalářské, navazující magisterské a doktorské – Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick aud die Bachelor-Master-Doktorstruktur (publikováno ve sborníku 2008)

Organizace konferencí/workshopů

 • Konference s mezinárodní účastí "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konaná dne 12. září 2007, Brno, PdF MU, org. doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

 • Konference pořádaná v rámci ukončení projektu OP RLZ Opatření 3.1 s názvem Aktivizační a vzdělávací centrum dne 26. 9. 2007, Brno, ÚSP pro TPM Brno, Kociánka, org. doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Mgr. Klára Zelinková.

 • 2.- 3. 5. 2007 Brno, Šlapanice Vědecká konference s mezinárodní účastí "Analýza postupů ke vzdělávání žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním na základě komparace českých a německých rámcových vzdělávacích programů", org. doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., MÜHLPACHR, P., VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy 5/2007, roč. 131, s. 6-8. ISSN 0323-0449

 • BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M . Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M. Některá specifika v přístupech k edukaci žáků s lehkým mentálním postižením In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M. Styly učení v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., TOPINKOVÁ, Š. Výuka cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2007. ISBN 978- 80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. rozšířené a přepracované vydání v rámci Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443) Brno: Paido, 2007.

 • BARTOŇOVÁ, M, BAZALOVÁ, B.,PIPEKOVÁ, J Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání.Brno: Paido 2007 s.159. ISBN 978-80-7315-140-8

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání žáků s SPU

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz :BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Pojetí integrativního/inkluzivního vzdělávání žáků s SVP v evropské kontextu

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz :BARTOŇOVÁ, M.,Specifika v didaktických přístupech k žákům s LMP

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz :BARTOŇOVÁ, M.,Specifika edukace žáků s těžkým mentálním postižením

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz :BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.Podmínky vzdělávání žáků s SVP ve vztahu k RVP ZV

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Telč: Pracovní jednání k RVP LMP. 24.4: - 25.4. 2008. Organizátor akce MŠMT ČR, VÚP Tvorba rámcového vzdělávacího programu pro žáky s LMP. Vyžádaná přednáška BARTOŇOVÁ, M. Aktivační a vzdělávací centrum- obsah učiva zácvikových kurzů.

Zahraničí

 • Rakousko: Konference s mezinárodní účastí Lehrer/innenbildung in Europa. Wien, 8-9.5. 2008. Vystoupení v plénu
  BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf

 • Německo: 4. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Leben mit Anderssein im internationalen Kontext (Žít s jinakostí v mezinárodním kontextu). Oldenburg, 3.9.-7.9.2008. Vystoupení v pracovní skupině
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen (přijato k publikování)

 • Polsko: 3. mezinárodní vědecká konference z cyklu Speciální vzdělávací potřeby na téma Psychospoleczne funkcjowanie osob niepelnosprawnych. Kielsko-Biala, 12-13.11.2008. Vystoupení v plénu
  BARTOŇOVÁ, M. Education of Minorities in the Czech Republic (přijato k publikování)

 • Švédsko: Studijní pobyt na Mid Sweden Univerzity, Department of Education. 22. 9. 29.9. 2008 Přednášky:
  BARTOŇOVÁ, M. Teaching students with speciál needs in primary schools. Teaching students with social disadvantage. Roma students and Czech educational envtiomment

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Odborný seminář Školní vzdělávací program škol vzdělávajících žáky s LMP konaný dne 4.3. 2008, Organizátor akce společně s MŠMT, VÚP Praha. Muzeum J.G.Mendela

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008. VZ MSM0021622443, Vzdělávání žáků s mentálním postižením. Konfrontace se zkušenostmi v Baden – Württembergu, moderátor panelové diskuse v německé sekci.

 • Brno: Odborný seminář Tvorba školních vzdělávacích programů podle RVP ZŠS konaný dne 25. 11. 2008, Organizátor akce společně s MŠMT, VÚP Praha. Muzeum J.G.Mendela

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, 367 s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000 – 2008. Education of children with social disadvantage in preparatory classes of primary schools in the period 2000-2008 in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s. 77-96. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M.; NAVRÁTILOVÁ, D. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. Professional orientation of people with specific learning difficulties: in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s.315-332. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M.; PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. Teacher’s assistant in preparatory class of primary school: in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s.229-244. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000 – 2008. Education of children with social disadvantage in preparatory classes of primary schools in the period 2000-2008 in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M.; KOZÁKOVÁ, K. Problematika jedinců s poruchou pozornosti (ADHD) v zahraničním výzkumu . in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M.; NAVRÁTILOVÁ, D. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. Professional orientation of people with specific learning difficulties in KLENKOVÁ, J.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M.; PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. Teacher’s assistant in preparatory class of primary school: in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. in SEEBAUER, R. Lehrer/innenbildung in Europa. Wien: Pädagogische Hoschule, 2008, s. 28-34. ISBN 978-3-7000-0826-2 (Österreich), ISBN 978-3-8258-1274-4 (Deutschland)

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, 2008. 148 s. ISBN 978-80-7392-050-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Centrum Educacji i Aktywizacji. in KUCYPER, K., STANKOWSKI, A. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnospravnych. Kielsko-Biela, 2008, s. 55-57. ISBN 83-60430-91-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. In Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 2/2008, roč. 18, s. 101-120. ISSN 1211-2720

 • MADZÁKOVÁ, S. Špecifické poruchy učenia a spravania v kontexte inkluzivnej edukácie In BARTOŃOVÁ, M. Strategie v edukaci jedinců s SPU na 2. stupni základních škol. Zborník z prvej medzinárodnej e-konferencie Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 5-7 máj 2008 s. 31 -35. CD ROM. ISBN: 978-8068-801-1

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Speciální školství v ČR In PRŮCHA, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: portál, 2009. s. 91-96. ISBN 978-80-7367-564-22

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education