Přijímací řízení - Navazující magisterské studium

Přijímací řízení: Písemný test z Inkluzivní speciální pedagogiky.


Obsah a rozsah
je dán okruhy ke státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu speciální pedagogiky s uvedenou doporučenou literaturou (podrobnějí viz www.ped.muni.cz/wstud pod odkazem Přijímací řízení nebo na webových stránkách PdF, Katedra speciální pedagogiky http://www.ped.muni.cz/wsedu pod odkazem Studium --> Okruhy SZZ)


Odkaz na vytvořené interaktivní osnovy
Ke studiu se mohou hlásit absolventi bakalářského studia v oboru speciální pedagogika, ev. příbuzných oborů za těchto podmínek, platné pro akademický rok 2016/2017, 2017/2018.

U uchazečů o studium speciální pedagogiky, kteří se v průběhu studia chtějí zaměřit na specializaci logopedie, je předpokladem intaktní komunikační schopnost. V případě, že se projeví narušení komunikační schopnosti v prvním roce studia, např. nesprávná výslovnost hlásek, nebude možné studium specializace logopedie absolvovat.

Uchazeči o studium speciální pedagogika - komunikační techniky píší kromě testu z inkluzivní speciální pedagogiky ještě odborný test z logopedie a surdopedie (bakalářská úroveň).

Pozn. Níže uvedené specializace se nabízí od 2. semestru studia a otvírají se za podmínek, že se přihlásí min. 5 zájemců. V opačném případě je třeba volit alternativní specializaci. Max. počet zájemců o specializaci není stanoven.


Speciální pedagogika

 • Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením
  • bakalářská SZZ z logopedie a bakalářská SZZ ze surdopedie
 • Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením
  • bakalářská SZZ z psychopedie
 • Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s více vadami
  • bakalářská SZZ z psychopedie a bakalářská SZZ ze somatopedie nebo oftalmopedie
 • Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s poruchami chování
  • bakalářská SZZ z psychopedie a bakalářská SZZ z etopedie

Speciální pedagogika - komunikační techniky

 • Studijní obor není členěn na specializace.
  Předpokladem pro podání přihlášky do studijního oboru je absolvování bakalářského studijuního programu/oboru speciální pedagogika se specializací logopedi a surdopedie nebo studijního oboru speciální pedagogika - komunikační techniky.
  Uchazeč o studium zároveň předloží/doloží certifikát nebo potvrzení o absolvování kurzu Českého znakového jazyka v rozsahu 180 hodin.

Speciální pedagogika pro učitele

 • Specializace: Edukace žáků s mentálním postižením
  • bakalářská SZZ z psyschopedie
 • Specializace: Edukace žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami (psychopedie, somatopedie)
  • bakalářská SZZ z psychopedie a bakalářská SZZ ze somatopedie
 • Specializace: Edukace žáků s poruchami chování, s mentálním postižením a adiktologie
  • bakalářská SZZ z psychopedie a bakalářská SZZ z etopedie
 • Specializace: Edukace žáků s narušenou komunikační schopností a s mentálním postižením
  • bakalářská SZZ z logopedie a bakalářská SZZ z psychopedie
 • Specializace: Edukace žáků se zrakovým postižením
  • bakalářská SZZ z oftalmopedie
 • Specializace: Edukace žáků se sluchovým postižením
  • bakalářská SZZ ze surdopedie

Předpokladem pro podání přihlášky do studijního oboru je absolvování bakalářského studijního programu/oboru speciální pedagogika s výše uvedenými bakalářskými specializacemi nebo příbuzného bakalářského studijního programu/oboru s podmínkou absolvování rozdílového kurzu ze speciální pedagogiky.


Speciální andragogika

 • Specializace speciální andragogika osob se zdravotním postižením
  • bakalářská SZZ ze speciální pedagogiky, ev. příbuzných oborů
 • Specializace speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování
  • bakalářská SZZ ze speciální pedagogiky, ev. příbuzných oborů

Předpokladem pro podání přihlášky do studijního oboru je absolvování bakalářského studijního programu/oboru speciální pedagogika ev. příbuzných oborů.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education