Pozvánka na konferenci: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2012

cíl konference program konference workshopy přihlášení na konferenci organizační pokyny


Pozvánka na konferenci v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443rok výzkumu 2012


Katedra speciální pedagogiky PdF MU pořádá
6. konferenci s mezinárodní účastí v rámci řešení výzkumného záměru na témaProfesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


ve středu 12. září 2012 na Pedagogické fakultě MU, Brno, Poříčí 9.Cíl konference:


Cílem mezinárodní konference je prezentovat aktuální informace o profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pozornost bude zaměřena na řešení problematiky v mezinárodním měřítku, budou prezentovány některé výsledky výzkumů a diskutovány problémy současné teorie i praxe.Jazyk konference:


čeština, slovenština, němčina (simultánní tlumočení zajištěno)Program konference:


8:30 - 9:30  registrace účastníků (Poříčí 9, vestibul)
9:30 - 9:40   zahájení konference děkanem PdF MU doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
9:40 - 10:00   vystoupení člěnů Katedry hudební výchovy s krátkým programem  
10:00 - 10:15   prezentace výzkumného záměru prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
10:15 - 12:30 jednání v plénu (Poříčí 9, učebna 50, přízemí)
  10.15-10.45 Zkušenosti k přechodu ze školy do pracovního života osob s postižením – Analýza životních interview s mladými dospělými v Rakousku.
Erfahrungen zum Übergang von der Schule ins Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen – Analyse lebensgeschichtlicher Interviews mit jungen Erwachsenen in Österreich
Univ. Prof. Dr. Gottfried Biewer,
Universität Wien, Institut für Bildungswissenschaft
  10.45-11.15 Co dělají žákyně a žáci s mentálním postižením vlastně po škole? Výsledky kvantitativních a kvalitativních šetření z Rakouska
Was machen Schüler/innen mit intellektueller Beeinträchtigung eigentlich nach der Schule? Ergebnisse quantitativer und qualitativer Befragungen aus Österreich
Ass. Prof. Mag. Dr. Helga Fasching,
Universität Wien, Institut für Bildungswissenschaft
11.15-11.30 Přestávka 
  11.30-12.00 Přechod a vstup na trh práce – nabídky poradenství a doprovodu pro mladé lidi s postižením v Rakousku
Übergang und Arbeitsmarkteinstieg – Beratungs- und Begleitungsangebote für Jugendliche mit Behinderung in Österreich
DSA Mag. Marlene Mayrhofer,
Dachverband berufliche Integration Österreich - dabei-austria, Wien
  12.00-12.30 Úmluva OSN a sebeurčení na přechodu mezi školou a povoláním
Die UN Konvention und die Selbstbestimmung an der Schnittstelle von Schule und Beruf
Dr. Tom Schmid,
Sozialökonomische Forschungsstelle Wien
12.30- 13.30 Přestávka - oběd, občerstvení
13.30 – 15.30 Jednání v sekcích
  uč. 50,
Poříčí 9,
přízemí
Podpora a doprovod osob se zdravotním postižením při volbě profese a začlenění na trh práce doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.,
katedra technické a informační výchovy
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
(vystoupí doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., a ředitel Pedagogicko psychologické poradny; za účasti zahraničních hostů)
  uč. 58,
Poříčí 9,
3. patro
Dilemata edukace jedinců s poruchou chování v souvislostech kvality života Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.,
katedra speciální pedagogiky
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.,
katedra speciální pedagogiky
  uč. 19
Poříčí 7, suterén vpravo
Využití metod DV v profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.,
katedra pedagogiky
sekce z důvodů nemoci zrušena uč. 6,
Poříčí 7,
2. patro
Jazyk a literatura v komunikaci VI doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.,
katedra české literatury
  uč. 52
Poříčí 9,
1. patro
Profesní orientace u žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.,
katedra speciální pedagogiky
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.,
katedra speciální pedagogiky
  uč. 51,
Poříčí 9,
1. patro
Škola, zdraví a kvalita života prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.,
katedra psychologie


Přihlásit na konferenci
Organizační pokyny
Konferenční poplatek činí 250 Kč (úhrada bude provedena při prezentaci).
Účastníci obdrží sborník a CD, v nichž budou zveřejněny jednotlivé příspěvky.

Zájemci mohou své příspěvky zasílat do 31.5.2012 na adresu:
friedmann@ped.muni.cz a současně i na adresu gajzlerova@ped.muni.cz (technická podpora VZ).


Formální úprava příspěvku: textový editor MS Word; formát .rtf; okraje 2,5 cm; velikost stránky A4; řádkování 1,5; zarovnání do bloku; typ písma Times New Roman CE; velikost 12 bodů; klíčová slova česky a anglicky; anotace česky a anglicky; doporučený rozsah 10 stran.Veškeré informace k výzkumnému záměru a organizované konferenci je možné získat na webových stránkách katedry speciální pedagogiky.
Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education