Participující školy - Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina Havlíčkův Brod

Základní škola,Speciálně pedagogické centrum a Školní družina Havlíčkův Brod


Adresa: U Trojice 2104, 580 01, Havlíčkův Brod

Telefon ředitelna: 569 422 220

Mobil: 725 777 360

Telefon sborovna: 569 420 974

Mobil: 725 777 371

Fax: 569 42 89 25

IČO: 70838593

www stránky: www.zsutrojice.cz

e-mail: specialni.skola@tiscali.cz


Kontaktní osoba pro praxe: Mgr. Lucie Knotová

e-mail: lucie.knotova@gmail.com

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 2778210227/0100


Detašované pracoviště:

Speciálně pedagogické centrum
Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
Tel./Fax.: 569 428 925
E-mail: spc.jitrenka@tiscali.czBudova školy se nachází v klidném prostředí horní části parku Budoucnost Havlíčkově Brodě.

Škola má i dvě detašovaná pracoviště, a to třídu v Přibyslavi a pracoviště SPC na ulici Dobrovského v Havlíčkově Brodě.Škola poskytuje

 • vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami: s různým stupněm a typem zdravotního postižení (tělesné, mentální, poruchy autistického spektra, smyslové, kombinované vady), s poruchami chování a vývojovými poruchami učení
 • sociálně právní poradenství pro žáky a jejich rodiče
 • praxe a dlouhodobé stáže studentům pedagogických, sociálních a zdravotnických oborů (kontaktní učitel praxe: Mgr. Jitka Fialová, 569 42 22 20)

Součásti školy

 • Základní škola (6 tříd základní školy praktické, 2 pomocné třídy, rehabilitační třídy) (99 žáků)
 • Speciálně pedagogické centrum
 • Školní družina

Při škole působí i sdružení rodičů – občanské sdružení Trojka, které zabezpečuje denní svoz těžce postižených dětí, které pro svůj handicap nemohou dojíždět běžnými dopravními prostředky.


Škola nabízí

 • vzdělávání v malých kolektivech pod vedením speciálních pedagogů, ve spolupráci s vychovateli a asistenty pedagoga
 • individuální a diferencovaný přístup k žákům s použitím prvků alternativní pedagogiky
 • moderní vyučovací postupy a prostředky (globální a genetická metoda čtení, alternativní a augmentativní komunikace, strukturalizace, maximální vizualizace, metody ke koncentraci pozornosti, …)
 • podpůrné terapie jako součásti vzdělávacího procesu (terapie plaváním, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, synergetická reflexní terapie, …)
 • zapojení do školních soutěží v regionu (sportovní, výtvarné, pěvecké, dopravní, zdravotnické, botanické, …)
 • mimoškolní činnosti orientované zejména na primární prevenci, výchovné poradenství (zvláště na profesní orientaci žáků), rozvoj jemné a hrubé motoriky, logopedii, počítačovou a jazykovou gramotnost, sportovní, kulturní a sociální rozvoj

Speciálně pedagogické centrum

 • je školské poradenské zařízení
 • pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postižení či znevýhodnění, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
 • zajišťuje individuální podpůrnou, intervenční, diagnostickou, metodickou, poradenskou, administrativní a edukační péči a pomoc při výběru a průběhu vzdělávacího procesu

Zájmové kroužky a mimoškolní činnost

 • novinářský kroužek
 • počítače (mladší x starší žáci)
 • stolní tenis
 • logohrátky
 • první pomoc
 • dramatický kroužek
 • volnočasové aktivity
 • sportovní kroužek
 • výtvarný kroužek
 • program minimální prevence: Volňásek

Fotogalerie


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education