Participující školy - Základní škola Sekaninova

Základní škola, Brno, Sekaninova 1


Adresa školy: Základní škola, Brno, Sekaninova 1, 614 00 Brno

e-mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz

tel.: 545 212 334

fax: 545 211 923

www stránky: www.zssekaninova.cz


Ředitelka školy: Mgr. Alena Kohoutová

Učitel – tutor: Mgr. Eva Zálešáková


O nás

Naše škola je dobře dostupná MHD. Nachází se blízko centra města, nedaleko Svitavského nábřeží, ve starší zástavbě v Brně – Husovicích. Odtud pochází většina našich žáků. Značná část žáků pochází ze Židenic. Do naší školy jsou na základě žádosti rodičů zařazovány děti s lehkým mentálním postižením diagnostikovaným školským poradenským zařízením. Převážná většina žáků jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, nejčastěji děti romského etnika, které bydlí v okolí školy.

Škola má dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním těchto žáků. Při vzdělávání žáků využíváme nejrůznější podpůrná opatření. Jedná se především o snížení počtu žáků ve třídě, zajištění služeb asistenta pedagoga a pedagogicko – psychologických služeb. Školní vzdělávací program „Sekaninka“ je vypracován pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, respektive žáků s lehkým a středním mentálním postižením a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU Brno. Užíváme čestný titul "Fakultní škola pedagogické fakulty MU". Spolupracujeme též s Lékařskou fakultou MU Brno.

Součásti školy:

  • ZŠ praktická s přípravným ročníkem
  • ZŠ speciální – odloučené pracoviště Brno, Ostrá 1
  • Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené
  • Školní družina
  • Školní jídelna

Škola se cíleně snaží pomoci dětem, které mají problém zvládat požadavky běžné (všeobecné) základní školy. Prvním krokem je možnost vyšetření dítěte v našem speciálním pedagogickém centru, kde pracuje kolektiv odborníků – psycholog, psychoped, logoped a sociální pracovník.

Další možností, kterou škola nabízí dětem a jejich rodičům, je péče o děti s odkladem povinné školní docházky a děti před nástupem do školy. Tuto péči poskytujeme v přípravné třídě pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Děti se zde naučí vše potřebné pro zahájení školní docházky.

Naše škola je plně organizovaná – jsou zde třídy všech ročníků, tedy 1. – 9. třída. Děti nižšího stupně mohou chodit do školní družiny. Žáci se mohou pod dohledem vychovatelek stravovat ve školní jídelně.

Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, které slouží žákům, jejich rodičům i pedagogům. Snaží se pomáhat v oblasti problémů osobních, výchovných, s volbou povolání.

Škola má odloučené pracoviště v městské části Žabovřesky při Ústavu sociální péče, Brno, Ostrá 1 – Základní škola speciální. Má 3 třídy pro děti s těžkým mentálním postižením, popř. v kombinaci s postižením tělesným nebo s autismem.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education