Participující školy - Základní škola Palackého

Základní škola v Brně – Králově Poli na Palackého třídě 68


se již více než 30 let specializuje na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, kteří zde získávají znalosti, vědomosti a praktické dovednosti, aby byli dobře připraveni nejen na přijetí do učebních oborů, ale zejména pro život.

Od školního roku 2004/2005 přijímáme ke vzdělávání také žáky se specifickými vývojovými poruchami chování. Jedná se o děti hyperaktivní, instabilní, s poruchou pozornosti.

Výuku zajišťují zkušení speciální pedagogové s asistenty pedagoga ve třídách s malým počtem žáků, kde je ke každému uplatňován vysoce individuální přístup.

Naši žáci se v průběhu školního roku účastní řady akcí, které jim příjemně doplňují výuku povinných předmětů. Mezi velmi oblíbené patří týdenní škola v přírodě, účast na sportovních, výtvarných a jiných soutěžích, divadelních představeních, výstavách a exkurzích. V rámci zájmových aktivit se žáci mohou zapojit do několika kroužků. Mezi oblíbené patří kroužek sportovní, keramický, sociálních a komunikačních dovedností, zábavné angličtiny, psychomotoriky a arteterapie.

Pro školní i mimoškolní činnosti má škola k dispozici dvě budovy s vybavenými učebnami, školní knihovnu, 2 tělocvičny, posilovnu a hernu stolního tenisu. U školy se nachází hřiště se zahradou a školním pozemkem, které jsou využívány ke sportovním, rekreačním a pracovním činnostem žáků. Mimoškolní zájmovou činnost zajišťují také dvě oddělení školní družiny.

Žáky přijímáme ke vzdělávání v průběhu celého školního roku na doporučení školského poradenského pracoviště (PPP, SPC).

Ve školním roce 2009/2010 na škole působí 19 učitelů – speciálních pedagogů, 5 asistentů pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. Školu navštěvuje 109 žáků, z toho 31 s vývojovými poruchami chování.


Ředitelka školy: Mgr. Slavomíra Marešová

Pedagogickou praxi studentů zajišťuje zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Herzová.


Kontakty:

tel.: 549 211 478, 541 212 365

e-mail: zvs.palackeho@bm.orgman.cz

www stránky: www.zspalackeho68.webnode.cz


"Klauní" škola v přírodě Velikonoční dílny


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education