Participující školy - Základní škola Bosonožská

Základní škola Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec

Adresa: Bosonožská 9, Brno

www stránky: www.zsbos9.cz

e-mail: info@zsbos9.cz

tel.: 547 218 242

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Špačková

Kontaktní osoba na praxe - tuto: Mgr. Šárka Pantůčková

e-mail: pantuckova@zsbos9.cz


Profilace školy:

  • běžné třídy 1. - 9. ročník
  • dyslektické třídy 3. - 9. ročník
  • výuka anglického jazyka od 1. třídy
  • výuka informatiky od 4. třídy

Pedagogickým záměrem naší školy je pomoc dětem s vývojovými poruchami učení. Snažíme se pomáhat těmto dětem překonat jedno z nejtěžších období života, vstup do základní školy. Děti s těmito poruchami mívají problémy s výukou v početných třídách, kde neučí speciální pedagogové. Třídy pro tyto žáky naplňujeme maximálně do počtu 16. Spokojení rodiče a zvýšený zájem o přijetí do těchto tříd svědčí o tom, že se nám práce daří. Do tříd pro žáky se specifickými poruchami učení mohou být zařazeni pouze žáci, kteří mají doporučení Pedagogicko-psychologické poradny. V řadě škol vznikají dyslektické třídy nahodile. Na základě dlouholetých zkušeností víme, že je třeba žákům umožnit návaznost ve vzdělávání a proto jim nabízíme výuku od III. do IX. ročníku. Absolventi těchto tříd mají stejné možnosti při podávání přihlášek na střední školy jako žáci běžných tříd.

Od školního roku 2007/2008 vzděláváme žáky podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Program je zaměřen na výuku cizích jazyků, informační a komunikační technologie, pohybovou a sportovní výchovu a naplnění volného času dětí pestrou nabídkou zájmových kroužků.

Pro školní rok 2009/2010 připravujeme opět pestrý program, který rozšiřuje základní vzdělání. Budou to výchovné koncerty, návštěvy výstav a muzeí, exkurze, besedy s členy policie, s právníky, akce zaměřené na ekologickou i dopravní výchovu, sportovní i naukové soutěže, výlety, školy v přírodě v tuzemsku i zahraničí, lyžařský kurz, zájezdy na zajímavá místa v naší vlasti a v Evropě,…


Ukázkové hodiny v dyslektických třídách I. stupně
Středa - 24.3.2010 - 16 00 hodin


Spojení ke škole:

tramvaje číslo 6, 8 a 10
IDS spoje číslo 401, 402


Verze pro tisk

© 2010-2018