Participující školy - Střední škola F. D. Roosevelta

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno

Škola s 55 letou tradicí ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáků s tělesným a mentálním postižením.

Škola je zřízena pro žáky se zdravotním postižením.

Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj.


Co byste měli vědět ještě dřív, než přijdete do školy na praxi:

Adresa a umístění školy: Brno, Křižíkova 11, 612 00

budovu najdete v areálu Integrované automobilní školy (přístup z ulice Křižíkova) a v těsném sousedství Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež, Brno, Kociánka 2.


pohled z ulice Křižíkova (od vstupu do areálu škol je budova vzdálena asi 200 m)


Kontakty a informace:

kontaktní osoba pro praxi studentů: Petr Konvalinka, Ing.

e-mail: konvalinka@sstpm.qmail.cz; tel.: 539 086 684; 602 346 689

e-mail sekretariátu školy: sstpm@qmail.cz; tel.: 539 086 672

www stránky: www.sstpm.qmail.cz


Vedení školy:

ředitelka: Ing. Miroslava Zahradníková

statutární zást. ředitelky: Ing. Petr Konvalinka

zástupci ředitelky: Mgr. Ludmila Štarhová, Mgr. Lenka Hermannová, Mgr. Jana Říhová


Historie školy

Škola byla založena jako učňovská škola při Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež na Kociánce v roce 1954. Pro středoškolskou mládež se tehdy otevřelo několik učňovských oborů - brašnář, zahradník, zámečník a krejčí. Největšího rozmachu se škola dočkala po roce 1989. Byla otevřena Obchodní akademie, Obchodní škola a Rodinná škola, dále Praktická škola a mnoho nových oborů s výučním listem.


Současnost

V roce 2007, po rozsáhlé investiční akci, byla dokončena rekonstrukce a dostavba zakoupené budovy na ulici Křižíkova. V moderní budově probíhá nyní výuka všech teoretických předmětů a také část odborného výcviku – košíkářská dílna, dílna bižuterie, provoz domácnosti – vaření, šití a údržba. Odborný výcvik oborů Zahradník, Zahradnické práce, Aranžérské práce, Brašnář, Brašnářské a sedlářské práce, Krejčí, Šití oděvů, Elektromechanik pro zařízení a přístroje probíhá v pronajatých prostorách v areálu ÚSP Kociánka a dále pro obory Zámečnické práce a údržba a Elektrotechnické a strojně montážní práce probíhá odborný výcvik v Energetických strojírnách v Brně na Vídeňské ulici.


Výuka ve škole

Výuka probíhá podle běžných učebních osnov pro jednotlivé obory vzdělání, případně podle školních vzdělávacích programů, které vycházejí ze schválených rámcově vzdělávacích programů. Rozdíl ve vzdělávacím plánu oproti výuce v běžném typu školy je zejména v tom, že někteří žáci mají na základě doporučení ze Speciálně pedagogického centra prodloužené studium o jeden až dva roky. Další podstatný rozdíl v pedagogických přístupech, použitých metodách a vyšší možnosti individualizace výuky vyplývá z rozdílného počtu žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením oproti počtu žáků v běžné třídě. Počet žáků pro třídu zřízenou pro žáky se zdravotním postižením se pohybuje v rozmezí od 6 žáků do maximálního povoleného počtu 18.


Uchazeči o studium

Uchazeči o studium na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené přikládají k přihlášce ke studiu také doporučení ke studiu ze Speciálně pedagogického centra, případně posudek z Pedagogicko – psychologické poradny. Na žáky bez doporučení ke studiu se pohlíží jako na žáky zdravé, tzn. žáky bez speciálně pedagogických potřeb. Podle platné vyhlášky o speciálních školách je možné doplnit jednotlivé třídy zdravými žáky do výše 25 % z maximálního povoleného počtu žáků.


Žáci

Převážná většina žáků navštěvuje Střední školu F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 na základě doporučení ke studiu ze Speciálně pedagogického centra. Jedná se zejména o žáky s tělesným a mentálním postižením a dále žáky s kombinovaným postižením. Menší část žáků nastupuje na školu se sluchovým či zrakovým postižením. Žáků bez doporučení ze SPC, tedy žáků zdravých, je ve škole méně jak 5%.

Někteří žáci školy jsou ubytováni v Domovech pro osoby se zdravotním postižením v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce. Mnoho žáků pobírá i další sociální služby, které ÚSP Kociánka nabízí.

Více na www.kocianka.cz/sluzby-kocianky

Velmi důležitými službami poskytovanými ÚSP Kociánka pro žáky školy je léčebná rehabilitace a zdravotnické služby (www.kocianka.cz)pohled na školu z areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež, Brno, Kociánka 2


Trochu statistických údajů o škole:

  • počet žáků: 245
  • počet oborů vzdělání: 18 (celkový přehled vzdělávací nabídky najdete na webových stránkách školy)
  • počet vzdělávacích programů, podle kterých se ve škole vyučuje: 22
  • počet vyučovaných předmětů: více jak 120
  • počet vyučovaných hodin týdně: více jak 700
  • průměrný počet žáků ve vyučovací skupině: 11 (zaokrouhlený údaj za poslední tři školní roky)
  • počet pedagogických pracovníků: 48
  • počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem: průměrně 40/školní rok

Co by Vás ještě o škole mohlo zajímat

Škola je vytápěna moderní ekologickou technologií tepelných čerpadel. Troufáme si tvrdit, že se v rámci Jihomoravského kraje jedná o ojedinělou záležitost mezi školními budovami.V budově se snadněji zorientujete díky barevnému odlišení jednotlivých podlaží (modrá, zelená, žlutá, červená).

Budova je důsledně bezbariérová. Pro žáky je v provozu pět výtahů a mezi jednotlivými podlažími jsou zbudovány rampy pro vozíčkáře. Celková délka rampy z 1. do 4. NP je téměř 300 m.Moderní otevřenost budovy umocňují prosklené vstupy do učeben. Věc, na první pohled možná zarážející, se ukázala jako velmi přínosná pro atmosféru ve škole.

V budově je 15 všeobecných učeben, 9 odborných učeben (z toho 3 učebny IKT) a 6 učeben odborného výcviku a praktického vyučování.

V posledním podlaží školy je aula, krásné místo pro pořádání koncertů, divadelních vystoupení a promítání filmů.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Petr Konvalinka, Ing.
tutor pro praxi studentů MU


Verze pro tisk

© 2010-2018