Participující školy - Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Štefánikova 2

Telefon: 516 45 20 44

Fax: 516 45 30 30

e-mail: zvs.letovice@bk.orgman.cz

www stránky: www.zsstefanikovaboskovice.estranky.cz


Naše odloučená pracoviště.

 • MŠ při nemocnici, Otakara Kubína 179, Boskovice
 • MŠ při DLPP Boskovice, Smetanova
 • ZŠ Letovice, Tyršova 23
 • Betany, charitativní dům pro postižené s kombinovanými vadami, Dukelská 12, Boskovice

Škola se zabývá vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Těžištěm výuky je především příprava na každodenní život a získávání praktických dovedností, které jsou nezbytné pro začlenění žáků do společnosti.
Prvořadým úkolem je proměnit školu v prostředí, kde se žákům dostává nejen kvalifikované vzdělávací a výchovné péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Jde nám především o jejich přípravu na bezproblémové zapojení do běžného života. Jsme úplnou školou s prvním až devátým ročníkem základní školy praktické, třemi třídami základní školy speciální, praktickou školou jednoletou. Škola se nachází v klidné části Boskovic, které jsou spádovou oblastí pro severní část okresu Blansko.


Struktura školy:

Mateřská škola

 • ŠVP „ Hrajeme si od jara do zimy“
  Základním cílem MŠ je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte, podílet se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, vést k osvojování základních pravidel chování a k sebeobsluze.
 • Děti pracují individuálně i ve skupinách. Při organizování činností je přihlíženo k individuálním potřebám dětí

Základní škola speciální

 • vzdělávací program pomocné škol a přípravného stupně pomocné školy č. j. 24035/97-22
 • rehabilitační vzdělávací program č. j. 15988/2003-24
  Slouží žákům se středně těžkou a těžkou mentální retardací, žákům s kombinovanými vadami a s autismem. Hlavním cílem naší školy je naučit a předat žákům takové znalosti, dovednosti a návyky, aby se co nejlépe začlenili do běžného života.
  Prostorové podmínky celé budovy odpovídají speciálním potřebám žáků, třídy jsou vybaveny kompenzačními pomůckami, relaxační místnosti slouží k celkové terapii.

  Délka studia
  • školní docházka je deset let

Základní škola praktická

 • vzdělávací program zvláštní školy č. j. 22980/97-22
 • ŠVP „Ne pro školu, ale pro život se učíme“
  Poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s lehkou mentální retardací. Ve výchovně vzdělávacím procesu se zaměřujeme na rozvíjení vědomostí, dovedností, návyků a schopností žáků. Jde především o dosažení co největší míry socializace každého žáka, o rozvíjení kompetencí, které jsou nezbytné pro samostatný plnohodnotný život.

  Zaměření školy:
  • rozvoj komunikačních schopností
  • rozvoj praktických dovedností
  • výchova osobnosti
  • zdravý životní styl

  Sociální program školy:
  • lyžařské výcvikové kurzy
  • plavecké kurzy
  • ozdravné pobyty

  Škola podporuje volnočasové aktivity žáků formou zájmových kroužků:
  • hudebně dramatický kroužek
  • sportovní kroužek
  • literární kroužek
  • kroužek ručních prací
  • zdravotnický kroužek
  • logopedický kroužek
  • počítačový kroužek

  Délka studia
  • povinná devítiletá školní docházka

Praktická škola jednoletá

 • Obor vzdělání 78-62-C/001
  Studium připravuje na výkon jednoduchých činností se zaměřením na práce v domácnosti a zahradnické práce.
  Absolvent praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání. Osvojí si manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získá tak možnost uplatnění v různých profesních oblastech i v životě. Jde především o dosažení maximální míry samostatnosti.

  Délka studia:
  • jeden rok

  Ukončení studia:
  • závěrečná zkouška

  Absolventům je vydáno vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Školní družina

Poskytuje zájmové vzdělávání pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Jejím cílem je rozvoj osobnostních vlastností žáků se zaměřením na tvořivost a samostatnost. Během školního roku se střídají sebevzdělávací, zájmové, sebeobslužné, relaxační a odpočinkové činnosti.


Internát

Poskytuje:
 • ubytování
 • stravování
různé volnočasové aktivity

Program internátu je zaměřen na činnosti související s běžným životem ve společnosti. Jeho součástí je příprava žáků na vyučovací proces. Děti se ve volném čase mohou věnovat zájmovým činnostem, využívat hernu, počítačovou učebnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, výtvarnou a keramickou dílnu, kuchyňku. Relaxační a tělovýchovné činnosti jsou realizovány v areálu školy a v blízkém okolí.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education