Galerie publikací katedry - rok 2008

2008

KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí v rámci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV s přílohou CD ROM s plným zněním všech příspěvků.
BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. / Education of Pupils with Special Needs II. Brno: Paido, 2008, 363 s. ISBN 978-80-7315-170-6. MU: ISBN 978-80-210-4736-5.

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Monografie je výsledkem druhého roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV. Okruhy témat: sociální determinanty inkluzivního vzdělávání, utváření podmínek pro žáky se SVP v inkluzivní škole, specifika v edukaci žáků s PAS, kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny, inkluzivní vzdělávání na žáky v riziku a s poruchami chování, předprofesní a profesní příprava žáků.
KLENKOVÁ, J. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. / Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008, 327 s. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido) ISBN 978-80-210-4708-2 (MU).

Klíčová slova: narušená komunikační schopnost (NKS), specifické poruchy učení (SPU), zdravotní postižení, sluchové postižení.

Anotace: Monografie je výsledkem druhého roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV a je zaměřená na problematiku narušenou komunikační schopnost. Publikace obsahuje dvacet tři statí rozdělených do šesti tematických bloků. V prvním bloku je prezentován výzkumný záměr, ve druhém bloku je rozvedeno hlavní téma publikace Logopedické aspekty ve vzdělávání žáků s NKS, ve třetím bloku Intervence u sluchově postižených žáků. Obsahem třetího bloku je Rozvoj komunikačních kompetencí u žáků se SPU, čtvrtého bloku Výuka cizím jazykům se zřetelem na žáka se SPU, pátého bloku Komunikace žáků se zdravotním postižením a posledního šestého bloku Výuka české literatury žáků se SVP.
ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: MU, 2008, 98 s. ISBN 978-80-7392-024-1.

Klíčová slova: integrace, žáci nadaní a mimořádně nadaní, základní škola.

Anotace: Monografie je výsledkem prvního roku výzkumného bánání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno: MU, 2008, 87 s. ISBN 978-80-7392-033-3.

Klíčová slova: integrace, žáci nadaní a mimořádně nadaní, základní škola.

Anotace: Monografie je výsledkem prvního roku výzkumného bádání členů dílčího výzkumného týmu 5 výzkumného záměru, který se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy nadaných žáků.
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Lnguage Teaching in Learners with SLD. Brno: MU. 2008, s. 123, 100 výtisků. 1. vydání. ISBN 987-80-210-4782-2

Klíčová slova: žáci s SPU, komunikace, cizí jazyky

Anotace: Monografie je výsledkem druhého roku intenzivní činnosti členů dílčího výzkumného týmu 8, jenž se zabývá problematikou učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se SVP v kontextu integrace a inkluze. Výzkumným zaměřením tohoto roku byla vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyky (anglický, francouzský, německý a ruský) s těžištěm položeným na cizojazyčný mluvený projev u žáků s narušenou komunikační schopností.
OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: MU, 180 s. 500 výtisků, 1. vydání ISBN 978-80-210-4575-0

Klíčová slova: motorika, polohování, psychomotorika, grafomotrika, senzomotorika, psaní, diagnostika, pedagogická intervence, podpora v ergoterapii, soběstačnost.

Anotace: Studijní text se zabývá možnostmi podpory u jedinců s hybným postižením. Publikace je členěna do čtyř základních okruhů, kde čtenář najde metodické postupy a praktické rady z pohledu speciálněpedagogické intervence vzhledem k cílové skupině. Každý okruh má definovaný cíl, jsou uvedena klíčová slova, hlavní stať textu, příklady a otázky k opakování, otázky vedoucí k diskusi, popřípadě k samostatné práci. Autorky se zabývaly možnou podporou v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky, využití podpory v rámci ergoterapie a soběstačnosti.
BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, 148 s. 1. vydání ISBN 978-80-7392-050-0

Klíčová slova: žák s mentálním postižením, vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, odborná učiliště, praktické školy.

Anotace: Učební text je zaměřen na strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením ve středním školství, konkrétně se jedná o odborná učiliště a praktické školy. Text je doprovázen konkrétními příklady školních vzdělávacích programů a kasuistikami žáků středních škol nebo uživatelů sociálních služeb, konkrétně práce v sociálně terapeutických dílnách.
VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2008. s. 127. ISBN 978-80-7315-166-9

Klíčová slova: etopedie, poruchy emocí a chování.

Anotace: Učební text je zpracován v rámci OP RLZ Opatření 3.2 Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky a je zaměřen na problematiku edukace dětí v riziku a s poruchami chování.
DINGOVÁ, N. HORÁKOVÁ, R., ZAHUMENSKÁ, J. Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha: Hewer. 2008 2. opravené vydání. ISBN 978-80-87153-92-5.

Klíčová slova: tlumočník znakového jazyka, proces tlumočení, etický kodex tlumočníka, postavení tlumočníka ve vzdělávacím procesu a legislativní opatření, příprava tlumočníka, spolupráce s ostatními účastníky komunikačního procesu.

Anotace: Publikace je úzce zaměřena na problematiku zajišťování tlumočení znakového jazyka pro neslyšící ve vzdělávacích institucích. Jedná se o specifickou oblast tlumočení, která vyžaduje zvláštní pozornost, neboť na tlumočníka jsou kladeny velké nároky na přípravu. Bohatší nabídka studijních oborů na středních a vysokých školách a možnost přítomnosti tlumočníka znakového jazyka v tomto prostředí, je důkazem zlepšení podmínek začlenění osob se sluchovým postižením do majoritní společnosti.
HORÁKOVÁ, R., SOURALOVÁ, E. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Hewer 2008 2. opravené vydání. ISBN 978-80-87218-08-2.

Klíčová slova: hluchoslepota, příčiny vzniku hluchoslepoty, komunikační formy osob s duálním smyslovým postižením, možnosti vzdělávání a péče o osoby s hluchoslepotou.

Anotace: Autorky se v publikaci zabývají problematikou osob s hluchoslepotou, závažným duálním senzorickým postižením. Jejich cílem je vysvětlit základní terminologické pojmy související s definicí a příčinami vzniku hluchoslepoty a zprostředkovat poznatky o komunikačních systémech osob s hluchoslepotou. Především upozorňují na specifika kontaktního tlumočení u hluchoslepých osob, které upřednostňují taktilní formu znakového jazyka.
ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 1. Essay Slelection. Brno: MSD 2008. s. 224. ISBN 978-80-7392-057-9

Klíčová slova: pedagogika, dějiny pedagogiky, psychologie, filozofie, pedagogická komunikace, výchova ke zdraví, používání internetu, environmentální pedagogika.

Anotace: Učební text je zpracován v anglickém jazyce a je určen pro výuku společného základu cizinců (program ERASMUS, placená forma studia v AJ).
ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 2. Essay Slelection. Brno: MSD 2008. s. 223. ISBN 978-80-7392-058-6

Klíčová slova: vývojová psychologie, teorie a metodologie vzdělávání, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální psychologie, pedagogická diagnostika.

Anotace: Učební text je zpracován v anglickém jazyce a je určen pro výuku společného základu cizinců (program ERASMUS, placená forma studia v AJ).
ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 3. Essay Slelection. Brno: MSD 2008. s. 223. ISBN 978-80-7392-059-3

Klíčová slova: pedagogická psychologie, obecná didaktika, výchova ke zdraví, obtíže v učení a emocionální/behaviorální poruchy chování, školský managment, alternativní pedagogika, pedagogický výzkum.

Anotace: Učební text je zpracován v anglickém jazyce a je určen pro výuku společného základu cizinců (program ERASMUS, placená forma studia v AJ).
MÜHLPACHR, P. (Ed.) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech Brno: MU. 2008. s. 160. 1.vyd. 300 výtisků. ISBN 978-80-210-4762-4

Klíčová slova: doktorský studijní program Speciální pedagogika, výzkumné projekty studentů DSP

Anotace: V odborné knize jsou prezentovány příspěvky studentů DSP, které se tematicky dotýkají všech oblastí speciální pedagogiky, prohlubují současné znalosti oboru nebo se věnují oblastem zcela novým, a to vše s důrazem na interdisciplinární a multidisciplinární souvislosti.
MÜHLPACHR, P. Sociopatologie. Brno: MU. 2008. s. 194. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 978-80-210-4550-7

Klíčová slova: sociopatologie, sociální determinanty, sociální deviace, závislostní chování, kriminalita, agresivita, rodina, sociální práce.

Anotace: Monografie se zabývá problematikou patologických norem a chování. Publikace obsahuje 13 kapitol. V prvních čtyřech kapitolách je definován celkový charakter systému, sociální aplikace z něj vycházející, globalizační vlivy a sociální deviace v obecném smyslu. V kapitolách 5-7 je uvedena definice a typologie závislostního chování, v kapitolách 9 až 11 jsou rozebírány násilné varianty patologického chování. 12 až 13 kapitola je věnovaná problematice rodiny a sociální práci s rodinou.
KACHLIK, P., MUŽÍK, V. (ed.) Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. Sborník z konference Fórum výchovy ke zdraví (11. ročník) Brno: MU, 2008. s. 30. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 978-80-210-4677-1.

Klíčová slova:

Anotace: Sborník prezentuje příspěvky přednesené na celostátní konferenci Kalokagathie - Fórum výchovy ke zdraví (11. ročník). Sborník i konference, na jejímž pořádání se podílela Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, je příspěvkem k řešení výzkumného záměru fakulty s názvem Škola a zdraví pro 21. století.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education