Galerie publikací katedry - rok 2007

2007

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník anotací v českém a anglickém jazyce z konference s mezinárodní účastí s přílohou CD s příspěvky v plném znění. Brno: Paido, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace:
Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí v rámci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV s přílohou CD ROM s plným zněním všech příspěvků.
VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. Brno: Paido, 2007, 380 s. ISBN 978-80-7315-163-8.

Klíčová slova: speciální potřeby, RVP ZV.

Anotace: Monografie je výsledkem prvního roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV. Okruhy témat: sociální determinanty edukačního procesu, edukace jedinců se smyslovým postižením, se sociálním znevýhodněním, s mentálním postižením, se zdravotním znevýhodněním a tělesným postižením, přechod škola-povolání.
BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. Brno: Paido, 2007. s. 290. ISBN 978-80-7315-162-1.

Klíčová slova: specifické poruchy učení (SPU), integrativní pedagogika, speciální vzdělávací potřeby, styly učení, komunikační kompetence, cizí jazyky.

Anotace: Monografie je výsledkem prvního roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků PdF MU na realizaci VZ Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV a je zaměřená na problematiku specifických poruch učení. Publikace obsahuje dvacet čtyři statě rozdělených do sedmi tematických bloků. V prvním bloku je prezentován výzkumný záměr, vysvětleno pojetí integrativní pedagogiky a podmínky vzdělávání žáků se SVP. Ve druhém bloku jsou obsaženy dva hlavní příspěvky na téma SPU. Třetí blok navazuje tematicky na předchozí a SPU jsou zkoumány z různých úhlů pohledu. Ve čtvrtém bloku je zpracováno téma komunikace a narušené komunikační schopnosti (NKS). Pátý blok je věnován SPU a cizím jazykům, šestý blok tématu literární komunikace, sedmý dyskalkulii a dalším poruchám učení v matematice.
PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: MSD, 2007. s. 160, 1. vydání. 100 výtisků. ISBN 978-80-86633-92-3

Klíčová slova: doktorský studijní program Speciální pedagogika, výzkumné projekty studentů DSP

Anotace: V odborné knize jsou prezentovány příspěvky studentů DSP, které se tematicky dotýkají všech oblastí speciální pedagogiky, prohlubují současné znalosti oboru nebo se věnují oblastem zcela novým, a to vše se silným důrazem na integraci.
DOLEŽEL, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příručka pro zaměstnavatele k projektu OPR LZ 3.1. "Aktivizační a vzdělávací centrum" Brno: Paido, 2007. s. 125, 1. vydání. ISBN 978-80-7315-143-0

Klíčová slova: osoby se zdravotním postižením, zaměstnávání, trh práce, projekt Aktivizační a vzdělávací centrum.

Anotace: Publikace prezentuje projekt Aktivizační a vzdělávací centrum (2005-2007), který navázal na výsledky projektu Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce (2002-2005). Projekt jde dál v realizaci uplatnění žáků se zdravotním postižením na trhu práce. Jednou z možností je realizovat pro ně zácvikové kurzy, rozšířenou nabídku dalšího vzdělávání a současně zlepšit informovanost budoucích zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
MÜHLPACHR, P. (ed.) Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD, 2007. s. 269, 1. vyd. ISBN 978-80-7392-012-8

Klíčová slova: doktorský studijní program Speciální pedagogika, výzkumné projekty studentů DSP

Anotace: V odborné knize jsou prezentovány příspěvky studentů DSP, které se tematicky dotýkají všech oblastí speciální pedagogiky, prohlubují současné znalosti oboru nebo se věnují oblastem zcela novým, a to vše s důrazem na integraci.
PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007

Klíčová slova: speciálně pedagogická diagnostika, diagnostické metody, oblasti diagnostiky, diagnostika ve speciální pedagogice z hlediska vývoje.

Anotace: Učební text je zpracován v rámci OP RLZ Opatření 3.2 Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky a je zaměřen na problematiku speciálně pedagogické diagnostiky, která je důležitá při integraci dětí/žáků do škol hlavního vzdělávacího proudu a vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP.
HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. s. 125. ISBN 978-80-7315-145-4.

Klíčová slova: oftalmopedie, zrakové vady, klasifikace, reedukace zraku, poradenské služby, edukace, pomůcky.

Anotace: Učební text je zpracován v rámci OP RLZ Opatření 3.2 Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky a je zaměřen na problematiku edukace jedinců se zrakovým postižením.
VÍTEK, J. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. s. 125. ISBN 978-80-7315-154-6

Klíčová slova: neurologie, oftalmologie, základní pojmy.

Anotace: Učební text je zpracován v rámci OP RLZ Opatření 3.2 Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. Je zaměřen na výklad základních pojmů z oboru neurologie: nervový systém periferní a centrální, hlavové nervy, motorický a senzitivní systém a jeho poruchy, mozkové hemisféry, záchvatová onemocnění, neurovývojové poruchy a z oboru oftalmologie: fyziologie vidění, refrakční vady, strabismus, onemocnění předního segmentu, střední a vnitřní vrstvy oka.
BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. s. 150. ISBN 978-80-7315-161-4

Klíčová slova: osoba s mentálním postižením, Donův syndrom, artismus, vzdělávání, mentální postižení

Anotace: Učební text je zpracován v rámci OP RLZ Opatření 3.2 Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky a je zaměřen na vymezení základních kategorií v oblasti psychopedie s akcentem na témata: edukace osob s mentálním postižením, dospělost, Downův syndrom, artismus.
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vydání. Brno: Paido, 2007, 159 s. ISBN 978-80-7315-140-9.

Klíčová slova: dítě/žák se speciálními vzdělávacími potřebami, integrativní/inkluzivní vzdělávání.

Anotace: Učební text je zpracován v rámci OP RLZ Opatření 3.2 Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky a je zaměřen na strategie vzdělávání dětí/žáků se SVP. Kapitoly obsahují tato témata: inkluzivní vzdělávání, speciální školství, kurikulární dokumenty, vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, se SPU, s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie & surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. ISBN 978-80-7315-...-.

Klíčová slova: logopedie, surdopedie, narušená komunikační schopnost (NKS)

Anotace: Učební text je zpracován v rámci OP RLZ Opatření 3.2 Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky a je zaměřen na problematiku narušené komunikační schopnosti a edukaci jedinců se sluchovým postižením.
OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Somtopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. s. 123. ISBN 978-80-7315-137-9

Klíčová slova: obor somatopedie, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, pohybové vady, speciálněpedagogická podpora, vzdělávání, profesní kariéra.

Anotace: publikace je vedena v rovině teoretické a praktické. Záměrem je přenášet teoretické vědomosti do praktického vzdělávacího procesu. Text je členěn do tří kapitol. Kapitola první je věnována úrovni poznání somatopedie jako vědnímu oboru speciální pedagogiky. Zabýváme se zde terminologickým vymezením pojmů ke sledované problematice, stručnou charakteristikou vzniku oboru a jeho hlavních představitelů a přehledem pohybových vad. Druhá kapitola vymezuje základní pojmy vztahující se k problematice dlouhodobě a chronicky nemocných jedinců. Kapitola třetí stručně popisuje interakci jedinců se zdravotním postižením nebo znevýhodněním vzhledem k možnostem vzdělávání.
KLENKOVÁ, J. a kol. Terapie v logopedii. Brno: MU, 2007. s. 116. 1. vyd. 500 výtisků. ISBN 978-80-210-4463-0.

Klíčová slova: logopedie, terapie, reflexní terapie, narušená komunikační schopnost (NKS)

Anotace: Učební text představuje analýzu vybraných terapeutických směrů, ke kterým se současná logopedie přklání a využívá je. Skládá se ze sedmi kapitol: terapie v současné logopedii, rehabilitační a fyzioterapeutické metody a koncepty, Bobath koncept v logopedii, využití synergetické reflexní terapie při korekci dyslalie, metodologický náhled na terapii koktavosti, orofaciální regulační terapie a terapie afázie.
BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, 2007. s. 103. 1. vyd. ISBN 978-80-7392-011-1

Klíčová slova: žák s mentálním postižením, vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, odborná učiliště, praktické školy.

Anotace: Učební text je zaměřen na strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením ve středním školství, konkrétně se jedná o odborná učiliště a praktické školy. Text je doprovázen konkrétními příklady školních vzdělávacích programů a kasuistikami žáků středních škol nebo uživatelů sociálních služeb, konkrétně práce v sociálně terapeutických dílnách.
BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU. 2007. s. 200. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 978-80-210-4454-8

Klíčová slova: předškolní věk, komunikační kompetence, sociální kompetence, rozvoj.

Anotace: Odborná kniha prezentuje problematiku předškolního vzdělávání se zaměřením na rozvoj komunikačních a sociální komunikací u dětí předškolního věku. Součástí je výzkumný projekt zaměřený na zjištění připravenosti šestiletých dětí na základní vzdělávání se zřetelem k rozvoji jejich komunikačních kompetencí. Publikace vyšla v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žákův kontextu RVP ZV.
ŠLAPAL, R. Vývojová neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 2007

Klíčová slova: neurologie, dětská mozková obrna, lehká mozková dysfunkce. epilepsie, bolesti hlavy, dětské neurózy, úrazy CNS.

Anotace: Odborná pedagogická publikace je určena studentům oboru speciální pedagogika. Učební text je členěn do dvou částí: obecné neurologie a speciální neurologie. Cílem je poskytnout studentům základní informace a seznámit je se základními pojmy v dětské neurologii.
KACHLIK, P., MUŽÍK, V. (ed.) Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. Sborník z konference Fórum výchovy ke zdraví (10. ročník) Brno: MU, 2007. s. 34. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 978-80-210-4369-5.

Klíčová slova:

Anotace:


Verze pro tisk

© 2010-2018