Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků
z konference

Kurikulum
v proměnách školy

20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Konferenční příspěvky podle názvů


Absolvent základní školy v trojí perspektivě
   Petr Bauman

Absolvent v zrcadle přijímacích testů na střední školy
   Milada Pelajová

Absolvent základní školy v kontextech historického vědomí, vlastenectví a evropanství
   Kamil Štěpánek

Budoucí učitel jako tvůrce vzdělávacího programu: vzdělávací program jako tvůrce budoucího učitele
   Pavel Brebera, Klára Kostková

Dopad kurikulární reformy na vzdělávací obor český jazyk a literatura
   Hana Mühlhauserová, Vladimíra Neužilová

Evropská dimenze v kurikulu základní školy
   Ondřej Lochman

Formy a fáze ve výuce zeměpisu: metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie zeměpisu
   Dana Hübelová, Tomáš Janík, Petr Najvar

Interpretácia pojmu kurikulum učiteľmi 1. stupňa základnej školy
   Zuzana Lopušanová

Jaké jsou možnosti a potřeby orientace absolventa na další studium
   Miroslav Janda, Jan Šťáva

K charakteristice absolventa základní školy
   Josef Maňák

K problematice bezpečnostního vzdělávání
   Karel Keller

K problematice výuky ekonomie a společenských věd na pedagogických fakultách
   Oldřich Králík

Kurikulum etickej výchovy v primárnom vzdelávaní v Slovenskej republike
   Petra Fridrichová

Kurikulum jako činitel žákovy personalizace
   Zdeněk Helus

Maping názorov učiteľov a študentov učiteľstva 1. stupňa ZŠ na pojmy pohyb a zdravie a ich vzájomnů súvislosť
   Soňa Kršjaková

Matematická gramotnost absolventů základní školy
   Růžena Blažková

Model funkční gramotnosti a RVP ZV
   Veronika Najvarová

Může základní škola významně ovlivnit život svých absolventů?
   Eva Dobšíková

Obor Učitelství pro mateřské školy z pohledu inovativních změn
   Alena Nelešovská, Eva Šmelová

Pojmová analýza jednoho společenskovědního tématu v RVP
   Dominik Dvořák

Poznámka k RVP z hlediska genetické epistemologie
   Eva Vyskočilová

Poznávání hodnot jako jedna z obsahových dimenzí kurikula ZŠ
   Eva Vyskočilová

Poznávání myšlenkových procesů žáků jako prostředek zvyšování účinnosti vyučování
   Jarmila Skalková

Požiadavky na vedecko-technickú gramotnosť absolventa základnej školy
   Mária Kožuchová, Jozef Pavelka

Prírodovedná gramotnosť ako súčasť profilu absolventa 1. stupňa ZŠ
   Adriana Wiegerová

Profesní orientace dospívajících: role rodiny a školy
   Petr Hlaďo

Profil absolventa základnej školy
   Miroslav Špánik

Profil absolventa základnej školy v oblasti výtvarnej edukácie
   Martina Pavlikánová

Projektování cizojazyčné výuky v pregraduálním vzdělávání učitelů
   Světlana Hanušová

Proměny školy a kurikula a jejich odraz v učebnicích
   Věra Martinková

Průzkum očekávaných výstupů absolventa ZŠ učiteli SŠ
   Svatava Kašpárková, Petr Vilímek

Příspěvek výuky přírodovědných předmětů k rozvoji řešení problémů žákem základní školy
   Aleš Chupáč

Qualitätsdiskussion und Gesamtschuldebatte
   Renate Seebauerová

Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky
   Věra Janíková

Reálná vybavenost absolventa ZŠ k péči o životní prostředí
   Hana Horká, Zdeněk Hromádka

Role základní školy v rozvíjení perspektivní orientace žáků
   Nataša Mazáčová

Sebereflexe, komunikace a socio-konstrukce reality
   Jan Slavík

Současný stav školních vzdělávacích programů a výzvy v profesní přípravě učitelů
   Jana Kratochvílová

Srovnání aktivity a studijního prospěchu chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na ZŠ
   Lucie Zormanová

Stojí estetická a citová výchova na okraji zájmu?
   Radovan Rybář

Student učitelství uprostřed proměn školního kurikula
   Vlastimil Švec

Školní vzdělávací program základního vzdělávání jako jedna z podmínek rozvoje čtenářské gramotnosti
   Jana Doležalová

Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy
   Vladislav Mužík, Tomáš Janík

Tři náměty ke kurikulu na ZŠ: k metodě sporu, k citové výchově, k profesní orientaci
   Jiří Sedlák

Učiteľ v kurikulárnych premenách školy
   Daniela Valachová

Úloha učiteľa chémie pri tvorbe nového kurikula
   Renata Bellová, Dana Blahútová

Umenie a kurikulum: Nové paradigmy v umeleckej edukácii
   Božena Šupšáková

Vizuální informace ve vybraných učebnicích dějepisu pro 9. ročník základní školy
   Pavel Novotný

Vztah absolventa základní školy k umění
   Vladimír Spousta

Zastoupení a návaznost kurikula zeměpisu cestovního ruchu v aktuálních vzdělávacích dokumentech a v učebnicích pro střední školy
   Eva Janoušková

Změny v pregraduálním vzdělávání studentů občanské výchovy v souvislosti s proměnou kurikula v porovnání se zkušenostmi z dalšího vzdělávání učitelů
   Jana Skácelová, Anna Skoupá