Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

doc. PhDr. Vladimír Spousta

Vztah absolventa základní školy k umění

  Anotace: Na základě autoreflexních výpovědí a případových studií jsou zjišťovány zdroje, příčiny a způsob utváření vztahu k umění obecně a k dominantnímu druhu umění zvlášť, forma a frekvence kontaktu s ním i jeho postavení v hodnotové hierarchii absolventa. Z výzkumného šetření vyplývá, že základní škola nedisponuje spolehlivými a účinnými výchovnými prostředky a metodami, nevzdělává své žáky ve všech druzích umění rovnocenně, nedává jim komplexní vzdělání ve všech oblastech umění, a proto nezaručuje jejich plnohodnotný osobnostní rozvoj. Konstatujeme tedy, že škola u většiny explorovaných hlubší vztah k umění nevytvořila. Pokud někteří z nich cestu do světa umění našli, není to podle nich zásluha uměnovýchovných předmětů. Interpretujeme tuto skutečnost jako důsledek celospolečenského nedocenění významu vzdělání a výchovy v oblasti duchovní kultury a umění - garanta zachování mravního zdraví a setrvalosti lidského rodu.

SPOUSTA, V. Vztah absolventa základní školy k umění. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 187-196. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku