Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

Požiadavky na vedecko-technickú gramotnosť absolventa základnej školy

  Anotace: Autori príspevku porovnávajú zameranie technického vzdelávania vo vybraných krajinách EU. Na základe komparácie i na základe odporúčania UNESCO vymedzili štruktúru vedecko-technickej gramotnosti. Tá sa pre nich stala východiskom vedeckého skúmania (s podporou grantu VEGA 1/2528/05) a vymedzenia základných kompetencií pre absolventov základných škôl v SR.

KOŽUCHOVÁ, M.; PAVELKA, J. Požiadavky na vedecko-technickú gramotnosť absolventa základnej školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 168-178. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku