Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky

  Anotace: Moderní vzdělávací standardy pro základní vzdělávání vyžadují i modernizaci kurikula. Hledání jeho optimální podoby odpovídající potřebám současné společnosti i potřebám žáků daného věku patří k aktuálním pedagogickým tématům. Výsledky odborných diskusí ukazují, že konstitutivní (projekční) fáze moderně koncipovaného kurikula pro základní školu nabývá zřetelnějších kontur, reflektuje a implementuje nejnovější vědecké poznatky i požadavky mimoškolní reality. Otázkou zůstává, jak je na tyto změny připravena škola, zejména pak učitel. V příspěvku se proto zamýšlíme nad realizační fází kurikula, která se nám jeví jako jedna z nejzávažnějších pro úspěšnou realizaci cílů i obsahů formulovaných ve fázi projekční a velmi úzce souvisí s metodicko-didaktickou připraveností učitele. V návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí žáka, jimž je v nových vzdělávacích standardech připisována zásadní pozornost a jejichž utváření a rozvoji má základní vzdělávání napomáhat, jsme se v nevelké výzkumné sondě zaměřili na to, jak je budoucí učitel německého jazyka ve fázi své vysokoškolské přípravy s těmito požadavky konfrontován a připravován uplatňovat je ve své edukační praxi. Jak konkrétní může toto uplatnění v praxi probíhat, ukazuje v závěru reflexe žáků základní školy, jež se pod vedením studentky provádějící svou pedagogickou praxi zúčastnili mezinárodního projektu. Reflexe byly zaměřeny zejména na rozvoj klíčových kompetencí pomocí této výukové metody.

JANÍKOVÁ, V. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 46-57. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku