Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.

Kurikulum jako činitel žákovy personalizace

  Anotace: Pojmy socializace a personalizace v současném pojetí školního vzdělávání: jejich teoretický význam a praktické důsledky. Důraz je kladen na potenciality žáků úspěšně se učit. Personalizace znamená strategické uplatňování zřetele k žákově kognitivní autoregulaci; rozvíjení jeho metakognitivních způsobilostí; posilování jeho motivace sebeuplatnění; rozvíjení základních i specifických kompetencí žáků produktivně se orientovat v komplexitě úkolových situací; facilitujícímu přístupu učitele k využívání žákových vývojových i výkonových potencialit (vyjádřeno v pojmu "komplexní edukační péče"). Aktualizace poznatků z uvedených oblastí psychologického bádání do strategií práce s učivem a do pojetí absolventa základní školy. Ilustrující rozvedení na vybraných výukových situacích.

HELUS, Z. Kurikulum jako činitel žákovy personalizace. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 10-19. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku