Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Aleš Chupáč

Příspěvek výuky přírodovědných předmětů k rozvoji řešení problémů žákem základní školy

  Anotace: Absolvent základní školy má být, podle novodobého kurikulárního dokumentu ČR - Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vybaven dovednostmi řešit problémy na základě vhodně zvolených metod a postupů. Příspěvek se blíže zabývá nástinem některých možností, které zapříčiňují rozvoj tzv. kompetence k řešení problémů u žáka ve výuce přírodovědných předmětů na základní škole.

CHUPÁČ, A. Příspěvek výuky přírodovědných předmětů k rozvoji řešení problémů žákem základní školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 160-167. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku