Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Ing. Renata Bellová, PhD., Ing. Dana Blahútová

Úloha učiteľa chémie pri tvorbe nového kurikula

  Anotace: Vyučovanie chémie kladie na učiteľov vysoké požiadavky na prípravu a realizáciu vyučovacieho procesu, ale zároveň im vytvára veľké možnosti na aplikovanie a realizáciu problémového vyučovania. Príspevok prináša pohľad autorky na zvyšovanie záujmu žiakov (študentov) o štúdium chémie tzv. "činnostným prístupom".

BELLOVÁ, R.; BLAHÚTOVÁ, D. Úloha učiteľa chémie pri tvorbe nového kurikula. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 41-46. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku