Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Přehled publikací vydaných
v Centru pedagogického výzkumu PdF MU

v letech 2003 - 2007
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

 

Obálka publikace JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. Příspěvky k výzkumu a tvorbě kurikula. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-153-9.

Monografický sborník je jedním z výstupů konference Kurikulum v proměnách školy, která se konala 20.-21. 6. 2007 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem příspěvků uveřejněných v tomto sborníku je přispět k ujasnění problematiky zkoumání a vytváření kurikula a poukázat na vybrané metodologické přístupy, které se v dané oblasti rozvíjejí.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; KNECHT, P. (eds.). Hodnocení učebnic. Brno : MU, 2007. ISBN 978-80-7315-148-5.

Sborník obsahuje 12 studií zaměřujících se na problematiku učebnic. Editoři si kladou za cíl podnítit vědeckou diskusi na téma evaluace učebnic, zejména v souvislosti s novými přístupy a metodami.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; KLAPKO, D. (eds.). Učebnice pod lupou. Brno : MU, 2006. ISBN 80-7315-124-3.

Do sborníku věnovaného problematice výzkumu učebnic přispěli J. Průcha, D. Greger, T. Janík, D. Klapko, J. Maňák, E. Janoušková, P. Knecht, A. Jůvová, J. Kubrická a V. Najvarová. Jejich příspěvky se vztahují k různým aspektům tvorby a hodnocení učebnic.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (eds.). Absolvent základní školy. Brno : MU, 2007. ISBN 978-80-210-4402-9.

Monografický sborník je výstupem za třetí rok řešení projektu GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy. Obsahuje celkem 34 studií od autorů z České republiky i ze zahraničí, které mapují aktuální problémy kurikula současné české základní školy.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.). Problémy kurikla základní školy. Brno : MU, 2006. ISBN 80-210-4125-0.

Monografický sborník je výstupem za druhý rok řešení projektu GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy. Obsahuje celkem 34 studií od autorů z České republiky i ze zahraničí, které mapují aktuální problémy kurikula současné české základní školy.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (eds). Orientace české základní školy. Brno : MU, 2005. ISBN 80-210-3870-5.

Monografický sborník je výsledkem prvního roku řešení grantového projektu GA ČR č. 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy. Sborník obsahuje příspěvky řešitelů projektu a také studie předních odborníků od nás i ze zahraničí, kteří se touto problematikou zabývají. Přináší řadu hodnotných studií k otázkám základní školy a je určen jednak širší odborné veřejnosti, jednak studentům učitelství a doktorandům, ale i dalším zájemcům.

Obálka publikace Orbis scholae 1/2007. Praha : PedF UK, 2007. ISSN 1802-4637.

Monotematické číslo odborného periodika, které vydává Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PdF UK Praha ve spolupráci s Centrem pedagogického výzkumu PdF MU Brno. Orbis scholae 1/2007 s podtitulem Kurikulum v proměnách školy obsahuje 9 studií, věnujících se problematice kurikula.

Obálka publikace Orbis scholae 1/2006. Praha : PedF UK, 2006. ISBN 80-7290-278-4.

První číslo odborného periodika, které vydává Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PdF UK Praha ve spolupráci s Centrem pedagogického výzkumu PdF MU Brno. V Orbis scholae 1/2006 je formou sedmi odborných studií představena vize řešení projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání.

Obálka publikace JANÍK, T. Pedagogical Content Konwledge nebo Didaktická znalost obsahu. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-139-3.

Publikace je výstupem z prvního roku řešení projektu GA ČR 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu jako klíčový koncept kurikulární reformy, jehož cílem je mimo jiné pomoci rozvíjet kurikulární a oborově didaktický výzkum zaměřený na procesy vyučování a učení.

Obálka publikace JANÍK, T.; MIKOVÁ, M. Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-127-8.

Publikace shrnuje zkušenosti autorů s realizací výzkumu výuky, při němž se využívá videozáznamu. Z obsahu: 1) Co je to videostudie; 2) Přehled o videostudiích (1995-2005); 3) Jak se dělá videostudie; 4) Postup a výsledky CPV videostudie fyziky; 5) Metodologické otazníky videostudií; 6) Videozáznam výuky v učitelském vzdělávání.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; ŠVEC, V., ŠVEC, Š. (eds.). Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, 2005. ISBN 80-210-3802-0.

Slovník pedagogické metodologie je kolektivním dílem, které zprostředkovává základní pojmy z oblasti metodologie pedagogiky.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. (ed.). Cesty pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-078-6.

Stručná příručka přináší informace, které mohou sloužit zejména začínajícím badatelům jako příklad hledání účinné cesty k pedagogickému poznání (J. Maňák), podávají úvod do problematiky kvalitativního výzkumu (V. Švec), poskytují vhled do akčního výzkumu (T. Janík) a vysvětlují problémy spojené s projektováním a přípravou diplomových (bakalářských) prací (J. Němec).

Obálka publikace JANÍK, T. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno : Paido, 2005. ISBN 80-7315-080-8.

Monografie je výstupem řešení grantového projektu GA ČR 406/02/1247 Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení. Autor v ní zaměřuje svoji pozornost na učitele a jeho pedagogické znalosti, které chápe jako jeden z pilířů, jež zakládají profesionalitu učitele. Kniha je rozčleněna do osmi kapitol: 1) Učitelské vzdělávání a kompetence učitele, 2) Pedagogické znalosti učitele, 3) Znalost a další pedeutologické kategorie, 4) Pedagogická znalost jako výzkumné téma, 5) Diagnostikování pedagogických znalostí, 6) Výzkum pedagogických znalostí studentů, 7) Cesty rozvíjení pedagogických znalostí, 8) Poznatkové báze učitelství.

Obálka publikace JANÍK, T.; HAVEL, J. (ed.). Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno : MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.

Sborník příspěvků z mezinárodního semináře "Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů", kterou pořádala Katedra pedagogiky a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU dne 9. 12. 2005. Jednotlivé příspěvky autorů z České republiky, ze Slovenska a ze Slovinska se zaměřují na objasnění role pedagogických praxí v profesním rozvoji studentů učitelství.

Obálka publikace HAVEL, J.; JANÍK, T. (ed.). Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno : MU, 2004. ISBN 80-210-3378-9.

Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů", kterou pořádala Katedra pedagogiky a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU dne 24. 2. 2004. Jednotlivé příspěvky autorů z České republiky, ze Slovenska a z Rakouska se zaměřují na objasnění významu, funkce a zejména možností pedagogické praxe v učitelském studiu.

Obálka publikace JANÍK, T. (ed.). Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. Brno : MSD, 2002. ISBN 80-86633-01-2.

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, kterou pořádala katedra pedagogiky PdF MU dne 26. 4. 2002. Jednotlivé příspěvky autorů z České republiky, ze Slovenska a z Rakouska věnují pozornost úloze fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v učitelském vzdělávání.

Obálka publikace MUŽÍK, V; JANÍK, T; WAGNER, R. (eds.). Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno : MU, 2006. ISBN 80-210-4149-9.

Publikace je výsledkem rokování odborníků o výchově ke zdraví z hlediska školní tělesné výchovy. Konference se konala v Telči (20. - 24. 8. 2006) za podpory výzkumného záměru MŠMT ČR Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421). Konference se zúčastnili vědečtí pracovníci z České republiky, Švýcarska, Rakouska a Německa. Publikace mj. obsahuje příspěvky účastníků v němčině a v angličtině a je přístupná široké vědecké obci v Evropě. Každý příspěvek opatřen abstraktem v němčině, angličtině a v češtině.

Obálka publikace KNECHT, P. (ed.). Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno : MU, 2006. ISBN 80-210-416.

Sborník "Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik" je výstupem ze stejnojmenné konference, která se konala dne 30. listopadu 2006 na Pedagogické fakultě MU v Brně.

Obálka publikace HANUŠOVÁ, S; NAJVAR, P. (eds.). Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno : MU, 2006. ISBN 80-210-4149-8.

Sborník obsahuje příspěvky v českém a anglickém jazyce, které zazněly na konferenci "Foreign Language Acquisition at an Early Age" pořádané Katedrou anglického jazyka a literatury a Centrem pedagogického výzkumu PdF MU dne 16. března 2006. Obsahuje příspěvky českých i zahraničních odborníků na téma rané výuky cizích jazyků.

Obálka publikace ŠVEC, V. (ed.). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno : Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.

Monografie je výstupem řešení grantového projektu GA ČR 406/02/1247 Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení. Nechává nahlédnout do tvůrčí dílny skupiny pedagogů a psychologů, která se pokoušela společně přemýšlet nad problémem, který by se dal rozložit do několika otázek: Co je zdrojem studentova (učitelova) pedagogického jednání? Z čeho se toto jednání odvíjí? Jak souvisí vnější (explicitní) složka jednání s vnitřní (implicitní) složkou. Jak podporovat studentovo poznávání sebe sama, žáků, práce s učivem, pedagogické komunikace?

Obálka publikace ŠVEC, V. Pedagogické znalosti učitele. Teorie a praxe. Praha : ASPI, 2005. ISBN 80-7357-072-6.

Publikace uvádí čtenáře do problematiky teorie, praxe a výzkumu pedagogických znalostí učitelů. Mohou ji využít studenti učitelství (budoucí učitelé), vzdělavatelé těchto studentů, učitelé na různých typech a stupních škol a všichni ti, do jejichž pracovní nebo zájmové činnosti patří vzdělávání, výcvik a výchova dětí, mládeže i dospělých.

Obálka publikace JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (ed.). Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu [CD-ROM]. Brno : MU, 2004. ISBN 80-210-3474-2.

Ve dnech 13. 9. a 14. 9. pořádala Pedagogická fakulta MU v Brně pracovní konferenci s názvem Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu, jejímž cílem bylo podpořit rozvoj oborových didaktik na fakultách, které mají učitelské studijní programy. Těžiště jednání bylo především v sekcích podle jednotlivých (příbuzných) oborů. Součástí sborníku anotací z této konference jsou i příspěvky na CD-ROM od více než 120 českých i slovenských účastníků, které dokumentují současný stav oborových didaktik a naznačují perspektivy jejich dalšího rozvoje.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. (eds.). Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

Publikace sleduje linii moderní pedagogiky, která respektuje aktivitu a samostatné úsilí žáka jako určující tendenci rozvíjející se osobnosti, klade důraz na porozumění, péči a pomoc ze strany učitele; věnuje pozornost klasickým výukovým i aktivizujícím metodám.

Obálka publikace ŠVEC, V. Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy. Dialogy s Josefem Maňákem nejen o pedagogice. Brno : Konvoj, 2003. ISBN 80-7302-056-4.

Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy je publikací, která přináší dialogy Vlastimila Švece s Josefem Maňákem nejen o pedagogice.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; JANÍK, T. Bulletin Centra pedagogického výzkumu 2006. Brno : CPV, 2007. ISBN 978-80-210-4237-7.

Osm čísel Bulletinu CPV, které vyšly v průběhu roku 2006, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Příspěvky se vztahují zejména k tématům oborově zaměřeného pedagogického výzkumu, zabývají se problematikou kurikula základní školy a analyzují problémy doktorských studijních programů na PdF MU. Současně čtenářům nabízejí recenze publikací vydaných v průběhu roku 2006 v CPV PdF MU.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; JANÍK, T. Bulletin Centra pedagogického výzkumu 2005. Brno : CPV, 2005. ISBN 80-86633-41-1.

Devět čísel Bulletinu CPV, které vyšly v průběhu roku 2005, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Příspěvky se vztahují zejména k problematice oborových didaktik a kurikula. Vedle přehledových a teoretických studií se v Bulletinu CPV 2005 objevují i recenze a zprávy z konferencí a seminářů.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; JANÍK, T. Bulletin Centra pedagogického výzkumu 2004. Brno : CPV, 2004. ISBN 80-86633-25-X.

Šest čísel Bulletinu CPV, které vyšly v průběhu roku 2004, bylo redakčně zpracováno a souborně vydáno formou tohoto sborníku. Příspěvky se vztahují zejména k didaktické problematice.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; JANÍK, T. Centrum pedagogického výzkumu PdF MU v Brně 2005/2006 - zpráva o činnosti. Brno : CPV, 2006. ISBN 80-86633-55-1.

Zpráva za třetí rok činnosti Centra pedagogického výzkumu PdF MU v Brně podává přehled uskutečněných, probíhajících a plánovaných aktivit.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; JANÍK, T. Centrum pedagogického výzkumu PdF MU v Brně 2004/2005 - zpráva o činnosti. Brno : CPV, 2005. ISBN 80-86633-34-9.

Zpráva za druhý rok činnosti Centra pedagogického výzkumu PdF MU v Brně podává přehled uskutečněných, probíhajících a plánovaných aktivit.

Obálka publikace MAŇÁK, J.; JANÍK, T. Centrum pedagogického výzkumu PdF MU v Brně 2003/2004 - zpráva o činnosti. Brno : CPV, 2004. ISBN 80-86633-19-5.

Zpráva za první rok činnosti Centra pedagogického výzkumu PdF MU v Brně má spíše informační než bilanční charakter. Podává přehled uskutečněných, probíhajících a plánovaných aktivit, ukazuje celkové zaměření CPV a podává svědectví jak o jeho orientaci, tak o dosažených výsledcích.