Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Ediční řada Syntézy výzkumu vzdělávání

Ediční řada Syntézy výzkumu vzdělávání byla založena v roce 2013 u nakladatelství Masarykovy univerzity. Je platformou pro komunikaci obecnějších a širších (vč. interdisciplinárních) poznatků o vzdělávání. Knihy jsou zpravidla zpracovány širším autorským kolektivem složeným z odborníků z různých pracovišť České republiky. Jsou koncipovány jako přehledové, a to jak výběrem témat, tak zpracováním. Kritérii pro zařazení do této ediční řady jsou především: širší tematický záběr oslovující čtenáře napříč pedagogickými vědami, popř. vědami příbuznými, relevance pojednávaného tématu, syntetizující charakter uchopení problematiky, empiricky zakotvený výklad, kvalita zpracování textu.

 

Obálka publikace

Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2

Stuchlíková, I., Janík, T. et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování.

Kniha je zdarma dostupná v Čítárně MU či k zakoupení v tištěné verzi v Obchodním centru MU.

Obálka publikace

Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1

Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů. Programově je kniha vřazena pod zastřešující slogan kvalita (ve) vzdělávání. Kvalita je zde chápána dynamicky – s ohledem na to, jak učitel připravuje, realizuje a vyhodnocuje výuku, resp. zvažuje a zdůvodňuje její alternativy. S cílem nabídnout učitelům postup umožňující zlepšovat výuku na základě její reflexe je zde představena metodika rozvíjející hospitace a metodika AAA (anotování, analyzování a alterování výukových situací). Jejich princip je ilustrován na didaktických kazuistikách za různé obory s perspektivou nad-oborového zobecnění. Autoři věří, že kniha otevírá cestu k reflektovanému rozvíjení kvality výuky a výhledově snad i k nové (produktivní) kultuře vyučování a učení.

Kniha je zdarma dostupná v Čítárně MU či k zakoupení v tištěné verzi v Obchodním centru MU.

Aktualizováno (Středa, 29 Červen 2016 22:00)