LABORATORNÍ OPERACE

 

Laboratorní operace jsou základní experimentální činnosti prováděné v laboratořích, které se sklá­dají z jed­notlivých pracovních úkonů, jejichž zvládnutí vyžaduje teoretické i praktické zna­losti a dovednosti, ma­nuální zručnosti při práci s chemikáliemi, chemickým sklem, nástroji, po­můckami, přístroji, la­bo­ra­tor­ním zařízením apod..

 

Význam symbolů:

 ....... odkaz je ve formátu *.pdf bez vnořených hypertextových odkazů

 .. ... odkaz obsahuje videozáznam

 ...... odkaz obsahuje audiozáznam

 

Omlouváme se: Žlutě označené odkazy zatím nejsou hotové. Buď jsou neaktivní, nebo jejich ob­sah bude v nej­bližší době podstatně změněn a doplněn.

 

Pro správné sestavení aparatur je nutné zvládnout např.:

řezání skleněných trubic, trubiček, tyčinek, otavování jejich konců,

vytahování trubiček a tyčinek,

ohýbání trubic, trubiček a tyčinek,

úprava zátek, vrtání otvorů, ostření korkovrtu,

správné zasunování trubic a skleněných částí aparatury do zátek a jejich uvolňování,

vsazování zátek do otvorů nádob a jejich zpětné vytahování,

práce se stojanem a příslušenstvím ke stojanu (železné kruhy, filtrační kruhy, držáky, lapáky),

 

sestavení jednoduchého elektrického obvodu, zapojování různých měřicích přístrojů, aj.

 

 

 

Pro převod pevných látek, kapalin a plynů je nutné zvládnout:

odsypání pevné látky z navažovací nádoby,

práce s chemickou lžící, špachtlí, pinzetou, kleštěmi,

přelití kapaliny z nádoby do nádoby,

práce se střičkou a s kapátkem,

práce s různými druhy pipet,

práce s různými druhy mikropipet,

práce s byretou,

práce s technickými plyny,

důkaz a zkouška čistoty vodíku,

práce s Kippovým přístrojem,

práce se zařízením pro jímání plynů,

čištění a sušení plynů,

práce s alkalickými kovy,

míchání

 

 

 

Při zahřívání látky je nutno zvládnout:

práce s kahany (lihovým, propanbutanovým, plynovým),

zahřívání ve zkumavkách, porcelánových a skleněných nádobách, na spalovací lžíci, na síťce s ke­ra­mickou výplní,

 

žíhání v chemických kleštích, trianglu, v žíhacím kelímku, aj.

 

 

 

Pro základní měrné operace:

postup vážení na různých typech vah,

význam značek na odměrném laboratorním skle

 

postup měření objemu odměrnou zkumavkou, improvizovaně injekční stříkačkou

odhad objemu kádinkou,

měření objemu odměrným válcem,

práce s odměrnou baňkou,

postup měření hustoty,

postup měření teploty různými typy teploměrů,

postup měření pH indikátorovým papírkem,

postup titrování, aj.

 

 

 

Při oddělování složek směsí:

práce s dělicí nálevkou,

extrakce, viz též

 

http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/extrakce.htm,

vysolování

filtrace,

krystalizace, viz též

 

http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/krystalizace.htm

destilace,

úloha destilace

sublimace, viz též

 

http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/sublimace.htm

dekantace,

 

příp. odpařování, aj.

 

 

 

Pěkné pojednání o separačních metodách nalezneme např. na stránkách http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/ (citováno 25. 3. 2006).