Katalýza

  • I když byly katalyzované reakce známy a vědomě využívány již od starověku (fermentační procesy), lze vlastní objev katalýzy spojovat teprve s pracemi H. Davyho, W. Döbereinera, J. J. Berzelia a dalších počátkem 19. století.
  • Označení katalyzátor navrhnul roku 1835 J. J. Berzelius. Domníval se, že působení katalyzátoru souvisí s elektrickými vlastnostmi látek - vysvětlení působení katalyzátorů se v té době hledalo ne v chemických faktorech, ale ve fyzikálních účincích (elektrické fluidum, krystalická stavba látek, adsorpční jevy).
  • Nový pohled na katalyzované reakce vznesl J. Liebig roku 1839. Jeho teorie jako první vzala v úvahu změnu vlastností reaktantů vlivem katalyzátoru a nevyloučila účast katalyzátoru v reakci.
  • V průběhu 19. století bylo popsáno mnoho příkladů katalyzovaných reakcí, aniž byl poznán mechanismus jejich působení. Katalytické působení enzymů bylo dokonce zpočátku připisováno „vitální síle“ – vitalistická teorie. V roce 1875 byla katalýza poprvé uplatněna i v průmyslové výrobě (při výrobě kyseliny sírové kontaktní metodou, jako katalyzátor byla použita platina).
  • Nový pohled na katalýzu přinesly práce chemiků koncem 19. století v souvislosti s aplikací termodynamiky na chemické reakce. F. W. Ostwald prokázal, že katalyzátor nemá vliv na velikost energetické změny při chemické reakci a nemůže tedy ovlivnit rovnováhu vratných reakcí. Prokázal, že katalyzátor mění reakční mechanismus tvorbou meziproduktů s reaktanty, čímž snižuje aktivační energii a tak urychluje reakci. Jeho teorie je používána dodnes.