Fotochemické reakce

  • Vliv světla na chemické reakce byl poprvé pozorován již v 17. století (zčernání sraženiny chloridu stříbrného na světle) a byly také známy i jevy opačné, kdy chemické reakce byly provázeny emisí světla (např. fosforescence). K soustavnějšímu studiu fotochemických reakcí však došlo až v 19. století a vedlo ve 30. letech 19. století k objevu fotografie (1835).
  • Na počátku 19. století formulovali Ch. von Grotthus a J. Draper první fotochemický zákon: fotochemickou reakci může vyvolat jen takové záření, které látka sama absorbuje. Druhý fotochemický zákon (zákon fotochemické ekvivalence) formulovali roku 1912 S. Stark a A. Einstein.
  • Pokrokem při studiu fotochemických reakcí bylo zjištění roku 1841, že účinnost záření závisí nejen na délce působení záření, ale také na jeho energii (vlnové délce).