POUŽITÉ INFORMAČNí ZDROJE - Období pravěku

  Teorie

 • [1] BUDIŠ, J. a kol. Historie chemie slovem a obrazem. Brno: PdF MU, 1995. ISBN 80-210-1080-2.
 • [2] BUDIŠ, J. a kol. Stručný přehled historie chemie. Brno: PdF MU, 1996. ISBN 80-210-1463-6.
 • [3] Cídlová, H. a B. Valová. Stručný souhrn historického vývoje chemie. In: XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany, 2011. s. 379-388. ISBN 978-80-7231-812-4.
 • [4] Paleolit. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 1. 1. 2010 [cit. 2010-01-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Paleolit.
 • [5] PICHLER, J. Historie chemie. Brno: PřF MU, 1997. ISBN 80-210-1501-2.
 • [6] Neolit. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 1. 1. 2010 [cit. 2010-01-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolit.
 • [7] GREENWOOD, N. N a A. EARNSHAW. Chemie prvků II. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9. S. 1320–1374.
 • [8] ROZEHNAL, J. Chetité. In: Egyptologie. [online]. © 2010 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z:http://www.egyptologie.cz/1645/chetite/
 • [9] Doba Železná. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 22. 11. 2011 [cit. 2011-12-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_%C5%BEelezn%C3%A1.
 • Obrázky

 • [1] Archeologické nálezy [online]. [cit. 2010-01-25]. Dostupné z: http://muzeum.boskovice.cz/sbirky.htm.
 • [2] Býk [online]. ©2005 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: http://ekronika.olportal.cz/Screens/History.aspx.
 • [3] Bronzové nádoby [online]. ©2010 [cit. 2010-01-25]. Dostupné z: http://archeology.cz/?p=29.
 • [4] Kamenné nástroje [online]. 4. 3. 2008 [cit. 2011-12-19]. Dostupné z: http://cartimmandua.blog.cz/0803/deleni-praveku-iv-chalkolit-a-eneolit.
 • [5] Loštické poháry [online]. [cit. 2010-01-25]. Dostupné z: http://www.regionmohelnicko.cz/cil/246/.
 • [6] Mamut [online]. ©1996-2011 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/slavna-vestonicka-venuse-je-v-praze/pictures/zvirata/mamut1.jpg#pic.
 • [7] Mlat [online]. [cit. 2011-04-13] Dostupné z: http://ces.mkcr.cz/en/img.php?imgid=3481.
 • [8] Oheň [online]. ©1999 – 2011 [cit. 2010-01-25]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/ohen-prinesl-lidem-svobodu-pocatky-ale-byly-unavne-i-vybusne-p5m-/tec_technika.asp?c=A080208_002642_tec_technika_pka.