Fyzikální chemie

  • Fyzikální chemie byla první mezioborovou vědou a jako taková se později stala prototypem dalších „mostů" mezi vědami. Zahrnula elektrochemii, chemickou termodynamiku a termochemii, stala se základem pro nová odvětví chemického průmyslu
  • Fyzikální chemikové byli od roku 1900 velmi úspěšní jak v teoretických, tak i v praktických směrech. Zvláště významnou pozici měla termodynamika, zejména během prvních desetiletí 20. století. Kvantová mechanika obrovsky získala na významu v souvislosti s problematikou atomové struktury a chemické vazby.
  • Rozvoj přístrojové techniky otevřel nové cesty získávání informací o molekulách. Difrakce rentgenového záření se ukázala být mocným prostředkem studia struktury krystalů, zvláště po nástupu rychlých počítačů. Spektroskopie také získala nově na významu poté, co rozvoj instrumentace vedl k rutinnímu využívání infračervené, mikrovlnné a Ramanovy techniky..
  • Teorie roztoků podlehla řadě velkých změn poté, co začaly být zřejmé nedostatky Arrheniovy teorie, avšak až do roku 1950 neexistovala vhodná teorie pro popis vlastností koncentrovaných roztoků. Další oblastí studia je chemická kinetika. Významný pokrok nastává v chemii makromolekul. Staudingerův koncept makromolekul poskytl užitečný teoretický základ problémům koloidní chemie. Úspěchy této části chemie se odrážejí v posunu průmyslu polymerů od převážně empirického stadia k důmyslnému vědecky podloženému odvětví.
  • Teorie elektrolytické disociace
  • Teorie kyselin a zásad