Systematizace prvků a objev periodického zákona

 • Objev mnoha nových chemických prvků (jejich počet od konce 18. století do první poloviny 19. století vzrostl z asi 25 na počet 55) vedl ke snaze je logicky uspořádat. Při pozorování jejich vlastností začalo být brzo zřejmé, že některé z nich se svými vlastnostmi podobají a tvoří tak přirozené skupiny, jiné jsou navzájem zcela odlišné.
 • O uspořádání chemických prvků se snažili např. A. L. Lavoisier, J. W. Döbereiner, A. E. Béguyer de Chancourtois , J. L. Meyer, Dumas a jiní. Problém systematizace prvků nejlépe vyřešil D. I. Mendělejev (1869).
 • A. L. Lavoisier již na konci 18. století ve své učebnici Traité élementaire de chimie člení tehdy známých 33 prvků na čtyři skupiny:
 • 1. prvky obsažené ve všech přírodních říších: teplo, světlo, kyslík, dusík, vodík;
 • 2. prvky, od nichž lze odvodit kyseliny: síra, fosfor, uhlík, chlor, fluor, bor;
 • 3. kovové prvky: všechny tehdy známé kovy;
 • 4. zeminy, které tehdy byly považovány za prvky: oxid vápenatý, oxid hořečnatý, oxid barnatý, oxid hlinitý a oxid křemičitý
 • Roku 1829 profesor chemie J. W. Döbereiner zformuloval tzv. zákon triád. Podle tohoto zákona měl být u tří sobě podobných prvků průměr atomových hmotností lehčího a těžšího prvku roven atomové hmotnosti středního prvku. Příkladem jeho triád byly skupiny Cl, Br, I; S, Se, Te nebo Li, Na, K..
 • Francouzský mineralog a geolog A. E. Béguyer de Chancourtois (1802-1886) seřadil (1862) všech 62 tehdy známých chemických prvků podle stoupající „atomové váhy“ a svému návrhu dal podobu trojrozměrného šroubu. Sice pouze malou část prvků zařadil správně, zavedl však jako první pojem perioda.
 • W. Odling se pokusil sestavit prvky podle chemické příbuznosti do skupin. První skupinou byly (z hlediska dnešní nomenklatury) halogeny, druhou podskupina kyslíku: O, S, Se, Te, třetí podskupina dusíku: N, P, As, Sb, Bi. Ze svých skupin však Odling nedokázal vyvodit v podstatě žádné závěry.
 • Současně s Odligem se pokusil o systematizaci prvků angličan J. A. R. Newlands (1864). Zavedl pojem "pořadová čísla prvků"
 • Definitivní řešení problému systematizace prvků čekalo až na D. I. Mendělejeva (1834-1907), který roku 1869 zveřejnil v časopise Ruské chemické společnosti článek Vztah mezi vlastnostmi prvků a jejich atomovými hmotnostmi. Mendělejev si plně uvědomil význam periodického zákona a možnosti jeho využití pro systematizaci prvků. Ve své tabulce nejen nechal prázdná místa pro dosud neobjevené prvky, jejichž existenci předpovídal, ale jejich vlastnosti také s velkou přesností určil. Periodický zákon se stal mezníkem ve vývoji anorganické chemie.